ค่าของ

$$\log_2\left( 3^{\log_316} \right)$$

เท่ากับเท่าใด

เฉลยละเอียด

[STEP]คำนวณค่าที่โจทย์ต้องการ[/STEP]

จากสมบัติที่ว่า

$$a^{\log_{a}b}=b$$

จะได้

\begin{eqnarray*}
\log_2\left( 3^{\log_316} \right)&=&\log_2{16}\\
&=&\log_2{2^4}\\
&=&4\log_2{2}\\
&=&4
\end{eqnarray*}

[ANS]$4$[/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : ลอการิทึม-สมบัติลอการิทึมและการจัดรูป