คลังศัพท์ HSK3 รู้หมด สอบผ่านแน่!

รวบรวมศัพท์ HSK 3 ให้มาอ่านจัดเต็มไว้ที่นี่แล้ว และมีตัวอย่างประโยคที่พบเจอในข้อสอบด้วย อ่านครบ จำแม่น พร้อมสอบแน่นอน!


HSK 3 เป็นข้อสอบสำหรับผู้ที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในเรื่องทั่วไปใกล้ตัว สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศจีนด้วยตัวเองได้ โดยจำนวนคำศัพท์ที่ควรรู้ก่อนสอบ คือ 600 คำขึ้นไป

  • จำนวนข้อสอบ HSK 3 ทั้งหมด 80 ข้อ  แบ่งออกเป็น
  • ฟัง   40 ข้อ     35 นาที
  • อ่าน 30  ข้อ     25 นาที
  • เขียน 10 ข้อ    15 นาที

รวมทั้งหมดเวลาทำข้อสอบประมาณ 85 นาที

 


คะแนนรวม 300 สอบผ่าน  ถ้าได้ 180 คะแนนขึ้นไป ถือว่าผ่านจ้า!

โดยระยะเวลาของผลสอบ นับจากวันที่สอบ 2 ปีค่ะ

 

พร้อมแล้วเรามาเริ่มตะลุยท่องศัพท์กันเลย!

 กดทดลองเรียนฟรี คอร์ส HSK 3 ผ่านฉลุยกับสุ่ยหลิน ได้เลย

 

➦ หมวดขึ้นต้นด้วย A - D

ลำดับ

ภาษาจีน

พินอิน

คำแปล

ตัวอย่างประโยค

1

阿姨

āyí

คุณป้า คุณน้า

阿姨是不是生气了?

2

a

โอ้โห!คำอุทานจีน

啊!好可爱的狗。

3

ǎi

เตี้ย

我记得他小时候个子很,没想到现在这么高了。

4

ài

รัก

爸爸。

5

爱好

àihào

งานอดิเรก

他你爱好是什么?

6

安静

ānjìng

เงียบ

真奇怪,动物园里今天怎么这么安静

7

แปด

月十五号。

8

เอา

书包放在椅子上。

9

爸爸

bàba

พ่อ

爸爸的汉字写得很漂亮。

10

ba

เถอะ,นะ

我们走

11

bái

ขาว

这条色的怎么样?

12

bǎi

ร้อย

块。

13

bān

ชั้นเรียน

你们有几个同学?

14

bān

ย้าย

我上个月就家了。

15

bàn

ครึ่ง

下午两点

16

办法

bànfǎ

วิธี,วิธีการ

你有没有办法

17

办公室

bàngōngshì

สำนักงาน

办公室在哪儿?

18

帮忙

bāngmáng

ช่วยเหลือ

要不要我帮忙啊?

19

帮助

bāngzhù

ช่วย,ช่วยเหลือ

我常常帮助朋友。

20

bāo

ถุง,กระเป๋า,ห่อ

这个我非常喜欢。

21

bǎo

อิ่ม

我吃了。

22

报纸

bàozhǐ

หนังสือพิมพ์

报纸下面你找了没有?

23

杯子

bēizi

แก้วน้ำ

这是杯子

24

北方

běifāng

ทางเหนือ

北方的秋天就是这样的。

25

北京

běijīng

ปักกิ่ง

我下星期不在北京

26

bèi

ถูก (กระทำ)

蛋糕我吃了。

27

běn

เล่ม

书很好看。

28

鼻子

bízi

จมูก

她只是鼻子有点儿不舒服。

29

กว่า

他可能你低一点儿。

30

比较

bǐjiào

ค่อนข้าง

这件衣服比较贵。

31

比赛

bǐsài

แข่งขัน

我很少踢足球,但是我喜欢看足球比赛

32

必须

bìxū

จำเป็นต้อง

今天必须还。

33

变化

biànhuà

เปลี่ยนแปลง

比赛要求有变化

34

表示

biǎoshì

แสดง (ความคิด อารมณ์)

大家点头表示同意。

35

表演

biǎoyǎn

แสดง,การแสดง

上次你们参加表演的照片,我选了几张洗出来了。

36

bié

อย่า

忘了。

37

别人

biéren

คนอื่น

别人。

38

宾馆

bīnguǎn

โรงแรม

兵馆在哪儿?

39

冰箱

bīngxiāng

ตู้เย็น

这个冰箱太旧了,我们买个新的吧。

40

不客气

búkèqi

ไม่เป็นไร

A:谢谢你! B:不客气

41

ไม่

会打篮球。

42

cái

แค่ เพิ่ง

五点。

43

cài

ผัก,กับข้าว,อาหาร

我做两个菜。

44

菜单

càidān

เมนู

我们先看看菜单

45

参加

cānjiā

เข้าร่วม

您是来参加今天会议的吗?

46

cǎo

หญ้า

马和羊都喜欢吃

47

céng

ชั้น

请问,汉语词典在几

48

chá

ชา

你先喝杯

49

chà

ขาด

现在三刻十点。

50

cháng

ยาว

你太时间没运动了。

51

唱歌

chànggē

ร้องเพลง

我这是第一次听小李唱歌。

52

超市

chāoshì

ซุปเปอร์มาร์เก็ต

他去超市买点儿东西。

53

衬衫

chènshān

เสื้อเชิ้ต

这件衬衫是很好,就是太贵了。

54

成绩

chéngjì

คะแนน,ผล

他的学习成绩有了很大提高。

55

城市

chéngshì

เมือง

这个城市的环境变得越来越好了。

56

chī

กิน

面条。

57

迟到

chídào

สาย

她那天迟到了 。

58

chū

ออก

去了。

59

出现

chūxiàn

ปรากฏ

你看,上次出现的问题,我已经解决了。

60

出租车

chūzūchē

แท็กซี่

我叫了辆出租车。

61

厨房

chúfáng

ห้องครัว

爸爸在厨房喝咖啡。

62

除了

chúle

นอกจาก

除了这个句子意思有些不清楚外,其他都不错。

63

穿

chuān

ใส่ สวม

中间这个穿裙子的人是谁?

64

chuán

เรือ

老李第一次坐船。

65

chūn

ฤดูใบไม้ผลิ

现在是节。

66

词语

cíyǔ

คำและวลี

做作业遇到不会的词语时,你用铅笔在旁边记一下。

67

ครั้ง

你这是第几去那儿了?

68

聪明

cōngming

ฉลาด

你知道的怎么这么多,真聪明

69

cóng

จาก

我们办公楼向南走就是图书馆。

70

cuò

ผิด

环境是不错。

71

打电话

dǎdiànhuà

โทรศัพท์

等一会儿下班后我给你打电话

72

打篮球

dǎlánqiú

เล่นบาสเก็ตบอล

医生说他很快就能像以前一样打篮 了。

73

打扫

dǎsǎo

ทำความสะอาด

打扫房间的时候,有没有看到我的钱包?

74

打算

dǎsuàn

วางแผน

他们打算在哪儿见面?

75

ใหญ่

这件衬衫太了。

76

大家

dàjiā

ทุกคน

大家都很关心您的身体,现在好些了吗?

77

dài

ถือติดตัว,พก

她忘了护照。

78

担心

dānxīn

กังวล

不用担心

79

蛋糕

dàngāo

เค้ก

你已经吃了三块儿蛋糕了。

80

但是

dànshì

แต่

虽然没有花园,但是离河边很近。

81

当然

dāngrán

แน่นอน

当然可以!

82

dào

ถึง

他回家了

83

de

อย่าง,ด้วย

弟弟高兴笑了。

84

de

ของ (แสดงความเป็นเจ้าของ)

她对自己工作没兴趣。

85

de

อย่าง,ได้

他唱真不错。

86

dēng

ไฟ

我房间里的坏了。

87

děng

รอ

我就在书店门口你。

88

ต่ำ

我的分数太了。

89

弟弟

dìdi

น้องชาย

弟弟正在看电视。

90

地方

dìfang

สถานที่

那我们还是老地方见。

91

地铁

dìtiě

รถไฟฟ้าใต้ดิน

我们先坐公共汽车,然后换地铁

92

地图

dìtú

แผนที่

我看看这张校园地图

93

第一

dìyī

ที่หนึ่ง

她每天到办公室的第一件事就是打开电脑。

94

diǎn

โมง

现在是十一吗?

95

电脑

diànnǎo

คอมพิวเตอร์

我就放在电脑旁边了。

96

电视

diànshì

โทรทัศน์

你等一下,我去把电视的声音关小一些。

97

电梯

diàntī

ลิฟท์

为什么不坐电梯

98

电影

diànyǐng

ภาพยนตร์

他这个周末去看电影

99

电子邮件

diànzǐyóujiàn

อีเมลล์

电子邮件都可以。

100

dōng

ทิศตะวันออก

洗手间在一楼东边

101

东西

dōngxi

สิ่งของ

买了这么多东西

102

dōng

ฤดูหนาว

这次会议在 2010 年天举行。

103

dǒng

เข้าใจ

那本书我也没看

104

动物

dòngwù

สัตว์

我去动物园。

105

dōu

ทั้งหมด

我的几个同事周末想去北京玩儿,但他们不会开车。

106

อ่าน,เรียน

听说你要去国外书?

107

duǎn

สั้น

北京的秋天比较

108

duàn

ตอน,ช่วง

你看看这话这样写怎么样?

109

锻炼

duànliàn

ฝึกฝน,บริหาร

为了让自己更健康,他每天都花一个小时去锻炼身体。

110

duì

ถูก,ต่อ

外面的世界很有兴趣。

111

对不起

duìbuqǐ

ขอโทษ

对不起,我刚洗了个澡。

112

duō

มาก

买了这么东西。

113

多么

duōme

แสดงระดับสูงมาก มักใช้ในการอุทาน

桂林的风景多么美丽啊!

114

多少

duōshao

เท่าไร

男的花了多少钱?

 

 

➦ หมวดขึ้นต้นด้วย E - H

ลำดับ

ภาษาจีน

พินอิน

คำแปล

ตัวอย่างประโยค

115

饿

è

หิว

饿了。

116

而且

érqiě

และ

虽然冬天天气很冷,但是空气新鲜,而且房间里一点儿也不冷。

117

儿子

érzi

ลูกชาย

儿子呢?他比我高?

118

耳朵

ěrduo

หู

你的耳朵和鼻子都红了。

119

èr

สอง

一米八

120

发烧

fāshāo

เป็นไข้

有点儿发烧

121

发现

fāxiàn

ค้นพบ

发现,你现在很爱看新闻。

122

饭馆

fànguǎn

ร้านอาหาร

饭馆在哪儿?

123

方便

fāngbiàn

สะดวกสบาย

方便

124

房间

fángjiān

ห้อง

房间里很冷。

125

fàng

วาง,วางไว้

你把我的那本书哪儿了?

126

放心

fàngxīn

วางใจ,หมดห่วง

放心,我们家的人都很瘦。

127

非常

fēicháng

มาก

女儿上学以后变化非常大。

128

飞机

fēijī

เครื่องบิน

飞机上 。

129

fēn

แบ่ง,แยก

八个人成两组。

130

分钟

fēnzhōng

นาที

分钟后就到楼下。

131

服务员

fúwùyuán

พนักงาน

服务员,我房间里的灯坏了。

132

附近

fùjìn

บริเวณใกล้เคียง,แถวนี้

附近就有超市。

133

复习

fùxí

ทบทวน

你弟弟明天考试,正在复习呢。

134

干净

gānjìng

สะอาด

猫是一种爱干净的动物。

135

gǎn

กล้า

我看你明天穿。

136

感冒

gǎnmào

เป็นหวัด

我应该是感冒了。

137

刚才

gāngcái

เพิ่งจะ

刚才打你的手机你也不接。

138

gāo

สูง

小王,你现在有多

139

高兴

gāoxìng

ดีใจ

弟弟高兴地笑了。

140

告诉

gàosu

บอก

告诉我你想看什么节目。

141

哥哥

gēge

พี่ชาย

新来的同事是不是你哥哥

142

อัน ชิ้น (คำลักษณะนาม)

安静,你需要换一眼镜了。

143

gěi

ให้

我去你做面条儿。

144

gēn

กับ

去年我就你说应该换一个新的了。

145

根据

gēnjù

ตาม,ตามที่

根据这段话,可以知道:

146

gèng

มากกว่า

为了让自己健康,他每天都花一个小时去锻炼身体。

147

公共汽车

gōnggòngqìchē

รถเมล์

我们先坐公共汽车

148

公斤

gōngjīn

กิโลกรัม

三十公斤

149

公司

gōngsī

บริษัท

明天是第一天去公司上班。

150

公园

gōngyuán

สวนสาธารณะ

咖啡馆在公园旁边 。

151

工作

gōngzuò

ทำงาน

您做过哪些工作

152

gǒu

สุนัข

我有一条小

153

故事

gùshi

นิทาน

每天睡觉前,女儿总会要求妈妈给她讲一个故事。

154

刮风

guāfēng

ลมพัด

这个城市的春天经常刮风

155

guān

ปิด

把手机了吧。

156

关系

guānxì

ความสัมพันธ์

他们最可能是什么关系

157

关心

guānxīn

ใส่ใจ,ห่วงใย,เป็นห่วง

大家都很关心您的身体。

158

关于

guānyú

เกี่ยวกับ

关于大熊猫,可以知道什么?

159

guì

แพง

了。

160

国家

guójiā

ประเทศ

请帮我查一下国家图书馆的电话。

161

果汁

guǒzhī

น้ำผลไม้

医生不让你喝酒吃肉。我买了些果汁和牛奶。

162

过去

guòqù

แต่ก่อน,อดีต

一边喝咖啡一边说了些过去的事。

163

guo

เคย

我去年春节去一次上海。

164

hái

ยังคง

你看错了,在前面呢。

165

还是

háishì

หรือ,หรือว่า

明天是晴天还是阴天?

166

孩子

háizi

เด็ก

您有两个孩子

167

害怕

hàipà

กลัว

害怕一个人睡觉 。

168

汉语

hànyǔ

ภาษาจีน

这个菜单是用汉语写的。

169

hǎo

ดี

明天会更

170

好吃

hǎochī

อร่อย

他们认为蛋糕越甜越好吃
 

171

hào

หมายเลข

今天 12 号

172

ดื่ม

下班后我们一起去茶吧。

173

และ

家里人一般觉得我的鼻子耳 朵像我爸爸。

174

แม่น้ำ

上有一条小船。

175

hēi

ดำ

我拿的是那把色的,短的那把。

176

黑板

hēibǎn

กระดานดำ

请用黑板上的词写一个句子。

177

hěn

มาก

上海人热情
 

178

hóng

แดง

现在眼睛已经不了。

179

后面

hòumiàn

ด้านหลัง

房子后面还有一个小花园。

180

护照

hùzhào

หนังสือเดินทาง

我的护照在你包里吗?

181

花 (动)

huā

ดอกไม้

男朋友要送她

182

花园

huāyuán

สวนดอกไม้

花园不大。

183

huà

วาด

这张是你的吗?

184

huài

เสีย,พัง

房间里的空调了。

185

欢迎

huānyíng

ยินดีต้อนรับ

欢迎你来公司工作。

186

huán

คืน

这本书必须

187

环境

huánjìng

สภาพแวดล้อม

你这儿的环境很好,很安静。

188

huàn

เปลี่ยน,แลก

安静,你需要一个眼镜了。

189

huáng

เหลือง

我们用色表示秋季。

190

huí

กลับ

他什么时候来?

191

回答

huídá

ตอบ

你会回答刚才的那个问题吗?

192

huì

สามารถ

游泳。

193

会议

huìyì

การประชุม

这次会议在 2010 年冬天举行。

194

火车站

huǒchēzhàn

สถานีรถไฟ

您没去火车站

195

或者

huòzhě

หรือ,หรือไม่ก็ (ใช้ในประโยคบอกเล่า)

一周或者两周吧。

 

➦ หมวดขึ้นต้นด้วย J – M

ลำดับ

ภาษาจีน

พินอิน

คำแปล

ตัวอย่างประโยค

196

机场

jīchǎng

สนามบิน

到了机场,他发现护照不见了

197

鸡蛋

jīdàn

ไข่

今天的鸡蛋面怎么样?

198

几乎

jīhū

เกือบจะ

几乎不认识了。

199

机会

jīhuì

โอกาส

谢谢您给我这个机会

200

ที่สุด (แสดงระดับสูงสุด)

了,你画得越来越好了。

201

กี่

现在点了?

202

记得

jìde

จำได้

记得放在包里了啊。

203

季节

jìjié

ฤดูกาล

不同的季节可以用不同的颜色来表示。

204

jiā

บ้าน

很大。

205

检查

jiǎnchá

ตรวจสอบ

已经检查过两次了。

206

简单

jiǎndān

ง่าย

上午的考试比较简单

207

jiàn

ตัว,ชิ้น (คำลักษณะนาม)

衬衫怎么样?

208

健康

jiànkāng

แข็งแรง

他希望自己很健康

209

见面

jiànmiàn

พบเจอ

他们打算在哪儿见面

210

jiǎng

พูด,เล่า

得好 。

211

jiāo

สอน

三年级的数学。

212

jiǎo

หน่วนเงินของจีน

是 10 分。

213

jiǎo

เท้า

现在该画这只熊猫 的了。

214

jiào

เรียก

李静。

215

教室

jiàoshì

ห้องเรียน

教室里有电脑。

216

jiē

รับ

你开车来我吧。

217

街道

jiēdào

ถนน

过那条街道时。

218

结婚

jiéhūn

แต่งงาน

我们是去年秋天结婚的。

219

结束

jiéshù

จบ,สิ้นสุด

您请坐,王校长正在开会,会议马上就结束了。

220

节目

jiémù

รายการ

我看完这个节目就去睡。

221

节日

jiérì

เทศกาล

有很多节日

222

姐姐

jiějie

พี่สาว

姐姐从小就喜欢唱歌。

223

解决

jiějué

แก้ไข

这个问题你们准备什么时候解决

224

jiè

ยืม,ให้ยืม

我可以几天呢?

225

介绍

jièshào

แนะนำ

给我介绍几本?

226

今天

jīntiān

วันนี้

今天我想早点儿回家。

227

jìn

เข้า

您先来 坐吧。

228

jìn

ใกล้

新的房子虽然小了点儿,但是离公司很

229

经常

jīngcháng

บ่อยๆ

女儿经常给它洗澡

230

经过

jīngguò

ผ่าน (สถานการณ์ กาลเวลา การกระทำ)

我刚才经过书店。

231

经理

jīnglǐ

ผู้จัดการ

姐姐是经理

232

jiǔ

เก้า

点。

233

jiǔ

ยาว

不见。

234

jiù

เก่า

了。

235

jiù

ก็

我现在在学校西门,但我没找到你说的书店。

236

举行

jǔxíng

จัด (การประชุม การแข่งขัน)

会议什么时候举行

237

句子

jùzi

ประโยค

提供 20 个句子

238

觉得

juéde

คิดว่า,รู้สึกว่า

女的觉得那本书怎么样?

239

决定

juédìng

ตัดสินใจ,การตัดสินใจ

还没决定

240

咖啡

kāfēi

กาแฟ

咖啡和啤酒要少喝

241

kāi

เปิด

242

开始

kāishǐ

เริ่ม

小姐,请问表演什么时候开始

243

kàn

ดู,อ่าน,มอง

看看,一层是家电,二层是衣帽,我们去二层。

244

看见

kànjiàn

มองเห็น

我没看见他。

245

考试

kǎoshì

สอบ

上午的考试

246

หิวน้ำ,กระหายน้ำ

我很

247

可爱

kě’ài

น่ารัก

小猫很可爱

248

可能

kěnéng

อาจจะ

他们最可能在哪里?

249

可以

kěyǐ

ได้

这本书可以看看。

250

สิบห้านาที

现在差一十点

251

การเรียน,วิชาเรียน,บทเรียน

他们在复习哪一

252

客人

kèrén

แขก,ผู้มาเยี่ยม

客人来了。

253

空调

kōngtiáo

เครื่องปรับอากาศ

客人马上就要来了,你去告诉李小姐先把房间里的空调打开,今天太热 了。

254

kǒu

ปาก

255

ร้องไห้

高兴的时候不会

256

裤子

kùzi

กางเกง

我想穿裤子

257

kuài

หน่วยเงินจีน

三十五

258

kuài

เร็ว

上车

259

快乐

kuàilè

มีความสุข

今天一天我都很快乐

260

筷子

kuàizi

ตะเกียบ

你会用筷子吗?

261

lái

มา

你能看看吗?

262

lán

น้ำเงิน,ฟ้า

我喜欢蓝色。

263

lǎo

แก่,เก่า

老地方

264

老师

lǎoshī

คุณครู

我以前是大学老师

265

le

แล้ว

爸爸回来

266

lèi

เหนื่อย

今天我很

267

lěng

หนาว

北京很

268

ห่างจาก

这儿哪里近?

269

离开

líkāi

ออกจาก

听说你下个星期就要离开北京回国了。

270

ใน

教室没有人。

271

礼物

lǐwù

ของขวัญ

生日礼物

272

历史

lìshǐ

ประวัติศาสตร์

他的历史成绩为什么不好?

273

liǎn

หน้า

红了。

274

练习

liànxí

ฝึกฝน,แบบฝึกหัด

练习

275

liǎng

สอง

街道边的树长得真高。

276

liàng

คัน (ลักษณะนามของรถ)

车很贵。

277

了解

liǎojiě

เข้าใจ

那你对历史书也了解不少吧。

278

邻居

línjū

เพื่อนบ้าน

那是我们邻居的女儿。

279

líng

ศูนย์

一四年

280

liù

หก

我住零七

281

lóu

ชั้น

已经到下了。

282

ถนน

上有车。

283

旅游

lǚyóu

ท่องเที่ยว

姐姐喜欢旅游

284

绿

เขียว

绿

285

妈妈

māma

แม่

妈妈正在做饭。

286

ม้า

那是

287

马上

mǎshàng

ทันทีทันใด

马上让人来换一个。

288

ma

ไหม

你爱我

289

mǎi

ซื้อ

东西也方便

290

mài

ขาย

除了看新 闻,人们还可以在网上听歌、看电影、买东西。

291

满意

mǎnyì

พอใจ

满意满意

292

màn

ช้า

慢慢走。

293

máng

ยุ่ง

你在什么呢?

294

māo

แมว

我家有一只小

295

帽子

màozi

หมวก

帽子在几层呢?

296

méi

ไม่

她还来。

297

没关系

méiguānxi

ไม่เป็นไร

没关系,我还在等着拿行李呢。

298

měi

แต่ละ

个人

299

妹妹

mèimei

น้องสาว

妹妹喜欢跳舞。

300

mén

ประตู

我在学校口等你。

301

ข้าวสาร

那是

302

米饭

mǐfàn

ข้าวสวย

我喜欢吃米饭

303

面包

miànbāo

ขนมปัง

我的面包呢?

304

面条

miàntiáo

ก๋วยเตี๋ยว

简单吃点儿面条就可以了。

305

明白

míngbai

เข้าใจ

这件事电话里讲不明白。

306

明天

míngtiān

พรุ่งนี้

明天吧?我给你写一个单子。

307

名字

míngzi

ชื่อ

你叫什么名字

 

 

ผ่านไปครึ่งทางแล้วยังไหวอยู่ใช่ไหม???

มาลุยกันต่อเลยนะคะ

 

➦ หมวดขึ้นต้นด้วย N – R

ลำดับ

ภาษาจีน

พินอิน

คำแปล

ตัวอย่างประโยค

308

นำมา

我帮您行李吧。

309

哪 (哪儿)

nǎ(nǎr)

ไหน

个是您的?

310

那 (那儿)

nà(nàr)

นั่น

个蓝色的是我的。

311

奶奶

nǎinai

คุณย่า

他们哪天去奶奶家?

312

nán

ใต้

南边

313

男人

nánrén

ผู้ชาย

他是男人。

314

nán

ยาก

这个题很难。

315

难过

nánguò

รู้สึกเสียใจ,รู้สึกเศร้าใจ

别难过了,考试成绩不是最重要的。

316

ne

ล่ะ

他们呢?

317

néng

สามารถ

明天你来上课吗?

318

เธอ คุณ

你是哪国人?

319

nián

ปี

我觉得应该是新

320

年级

niánjí

ชั้นปี

年级二班的考试已经结束了。

321

年轻

niánqīng

หนุ่มสาว

爸爸年轻的时候真有意思,这是真的吗?

322

niǎo

นก

儿子昨天买了两只小

323

nín

ท่าน

贵姓?

324

牛奶

niúnǎi

นมวัว

妹妹喝牛奶

325

努力

nǔlì

ขยัน

我会努力的。

326

女儿

nǚ’ér

ลูกสาว

我只有一个女儿

327

女人

nǚrén

ผู้หญิง

对一个女人来说,漂亮、聪明都很重要。

328

爬山

páshān

ปีนเขา

明天我们一起去爬山,好吗?

329

盘子

pánzi

จาน

每天都要洗碗和盘子,累不累?

330

旁边

pángbiān

ด้านข้าง

宾馆旁边有个公园。

331

pàng

อ้วน

不怕变吗?

332

跑步

pǎobù

วิ่ง

星期天跑步了?

333

朋友

péngyou

เพื่อน

我的朋友喜欢看足球比赛

334

啤酒

píjiǔ

เบียร์

他喜欢喝啤酒

335

便宜

piányi

ถูก

我再给您便宜五十块,

336

piào

ตั๋ว

我先看一下您的

337

漂亮

piàoliang

สวย

你爱人真漂亮

338

苹果

píngguǒ

แอปเปิ้ล

我喜欢吃苹果

339

葡萄

pútao

องุ่น

这些葡萄很新鲜。

340

普通话

pǔtōnghuà

ภาษาจีนกลาง

男的觉得自己的普通话怎么样?

341

เจ็ด

342

妻子

qīzi

ภรรยา

我以为是您妻子呢。

343

其实

qíshí

จริงๆแล้ว

其实,主要是他对自己的要求太高了。

344

其他

qítā

อื่นๆ

其他班的成绩

345

ขี่

自行车。

346

奇怪

qíguài

แปลก

它的嘴长得真奇怪

347

起床

qǐchuáng

ตื่นนอน

今天起床时已经 8 点多了。

348

qiān

พัน

只要两多块钱。

349

铅笔

qiānbǐ

ดินสอ

你用铅笔在旁边记一下。

350

qián

เงิน

男的花了多少

351

前面

qiánmiàn

ด้านหน้า

请这边走,前面左边第二个就是。

352

清楚

qīngchu

ชัดเจน

我们都看不清楚

353

qíng

แจ่มใส,ปลอดโปร่ง

明天是晴天。

354

qǐng

โปรด กรุณา

喝茶!

355

qiū

ฤดูใบไม้ร่วง

北京的天。

356

ไป

我们现在去。

357

去年

qùnián

ปีที่แล้ว

去年买的裤子,现在已经不能穿了

358

裙子

qúnzi

กระโปรง

你想穿裙子还是裤子?

359

然后

ránhòu

จากนั้น

先去把手洗了,然后帮我拿碗筷,

360

ràng

ให้ (ถูกใช้ให้กระทำบางอย่าง)

女的想男的做什么?

361

ร้อน

今天天气很

362

热情

rèqíng

อบอุ่น

上海人很热情

363

rén

คน

说话最可能是什么关系?

364

认识

rènshi

รู้จัก

认识他吗?

365

认为

rènwéi

คิดว่า

认为你做饭的水平越来越高了。

366

认真

rènzhēn

จริงจัง

准备得很认真

367

วัน

今天是 9 月 10

368

容易

róngyì

ง่าย

上山容易下山难

369

如果

rúguǒ

ถ้า, ถ้าหากว่า

如果我喜欢历史跟我喜欢音乐一样该多好。

370

sān

สาม

三双啊。

371

sǎn

ร่ม

我没带伞。

372

商店

shāngdiàn

ร้านค้า

我去商店。

373

shàng

บน

他在黑板上画熊猫。

374

上班

shàngbān

ไปทำงาน

她正要去上班的时候。

375

上网

shàngwǎng

เล่นอินเตอร์เน็ต

你上网看一下。

376

上午

shàngwǔ

ตอนเช้า

明天上午可能有雨。

377

shǎo

น้อย

男的花了多少钱?

378

shéi

ใคร

蛋糕是谁做的?

379

身体

shēntǐ

ร่างกาย

身体不太好

380

什么

shénme

อะไร

今天喝点儿什么?

381

生病

shēngbìng

ป่วย

 生病了

382

生气

shēngqì

โกรธ

非常生气

383

生日

shēngrì

วันเกิด

谢谢你送我的生日礼物!

384

声音

shēngyīn

เสียง

别说话,你听,这是什么声音?

385

shí

สิบ

可能十分钟就回来了

386

时候

shíhou

เวลา,ตอนที่

有的人在高兴的时候也 会哭。

387

时间

shíjiān

เวลา

你这次要离开多长时间?

388

使

shǐ

ใช้,ใช้สอย

使他觉得满意的是:

389

shì

ใช่,คือ,เป็น

您是来参加今天会议的吗?

390

世界

shìjiè

โลก

我去世界公园。

391

事情

shìqing

เรื่องราว,ธุระ

我想问问你公司里的一些事情。

392

手表

shǒubiǎo

นาฬิกาข้อมือ

看了看手表,才五点。

393

手机

shǒujī

มือถือ

她决定把手机送给弟弟。

394

shòu

ผอม

一共瘦了六斤。

395

shū

หนังสือ

这些书我可以借多长时间?

396

舒服

shūfu

สบาย,รู้สึกสบาย

你不舒服吗?

397

叔叔

shūshu

อา

叔叔的太阳镜花了 900 块钱

398

shù

ต้นไม้

有大树。

399

数学

shùxué

คณิตศาสตร์

教三年级的数学。

400

刷牙

shuāyá

แปรงฟัน

我已经刷牙了。

401

shuāng

คู่

我在想穿哪双鞋好呢。

402

shuǐ

น้ำ

要喝水吗?

403

水果

shuǐguǒ

ผลไม้

我喜欢吃水果。

404

水平

shuǐpíng

ระดับ (ความรู้)

他都是高水平。

405

睡觉

shuìjiào

นอน

晚看球赛,两点才睡觉。

406

说话

shuōhuà

พูด

说话人最可能是什么关系?

407

司机

sījī

คนขับรถ

您的司机呢?

408

สี่

四点。

409

sòng

ให้

他那时候还特别喜欢送我花。

410

虽然

suīrán

ถึงแม้ว่า

在这里,冬天的水果虽然比夏天的贵,但是很新鲜。

411

suì

ขวบ

儿子十七岁了,

412

所以

suǒyǐ

ดังนั้น

所以找了个近点儿的房子。

 

➦ หมวดขึ้นต้นด้วย T – Z

ลำดับ

ภาษาจีน

พินอิน

คำแปล

ตัวอย่างประโยค

413

เขา (ผู้ชาย)

很帅。

414

เขา (ผู้หญิง)

很漂亮。

415

มัน

很可爱。

416

tài

ค่อนข้าง

大了。

417

太阳

tàiyáng

พระอาทิตย์

太阳出来了。

418

táng

น้ำตาล

新买的这种特别甜

419

特别

tèbié

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, เป็นพิเศษ

特别喜欢和它 在一起玩儿。

420

téng

เจ็บ

奇怪,我的腿怎么这么

421

踢足球

tīzúqiú

เตะฟุตบอล

你喜欢踢足球吗?

422

เตะ

足球

423

提高

tígāo

เพิ่มขึ้น

其他班的成绩也有很大提高

424

体育

tǐyù

กีฬา

我喜欢体育

425

天气

tiānqì

อากาศ

我就看看今天天气怎么样。

426

tián

หวาน

了。

427

tiáo

ตัว เส้น (คำลักษณะนาม)

河上有一小船。

428

跳舞

tiàowǔ

เต้น

唱歌和跳舞

429

tīng

ฟัง

故事 。

430

同事

tóngshì

เพื่อนร่วมงาน

同事们以为他病了,

431

同学

tóngxué

เพื่อนร่วมชั้นเรียน

我是他的同学

432

同意

tóngyì

เห็นด้วย

小李表示同意

433

头发

tóufa

ผม (เส้นผม)

头发还是短一点儿好。

434

突然

tūrán

ทันทีทันใด

你怎么突然开始关心体育了?

435

图书馆

túshūguǎn

ห้องสมุด

图书馆在哪儿?

436

tuǐ

ขา

老年人要关心自己的脚。

437

wài

นอก,ข้างนอก

他打算带小狗去外地玩儿。

438

wán

เสร็จ

 

439

完成

wánchéng

สำเร็จ

我今天一定能完成作业。

440

wán

เล่น

 

441

wǎn

ชาม

在哪儿呢?

442

晚上

wǎnshang

ตอนกลางคืน

 妈妈晚上不在家吃饭。

443

wàn

หมื่น

我两年前买的时候花了二十多万。

444

忘记

wàngjì

ลืม

我忘记带护照了。

445

wèi

ฮัลโหล (คำทักทายในโทรศัพท์)

,请问小李在家吗?

446

wèi

เพื่อ,ต่อให้

 

447

为了

wèile

เพื่อ,เพื่อว่า

为了让自己更健康,他每天都花一个小时去锻炼身体。

448

为什么

wèishénme

ทำไม

男的为什么不吃糖?

449

wèi

ท่าน (ลักษณะนามของคน)

请问您是哪

450

文化

wénhuà

วัฒนธรรม

 

451

wèn

ถาม

,二零四房间在哪儿?

452

问题

wèntí

คำถาม

还有一个问题

453

ฉัน

穿这件衬衫怎么样?

454

我们

wǒmen

พวกเรา

我们再看看地图。

455

ห้า

点。

456

西

ทิศตะวันตก

我现在就在学校西门。

457

西瓜

xīguā

แตงโม

我最爱吃西瓜

458

希望

xīwàng

หวัง

希望自己很健康。

459

习惯

xíguàn

ความเคยชิน, เคนชิน

喝茶的习惯也不一样

460

ล้าง

手了吗?

461

洗手间

xǐshǒujiān

ห้องน้ำ

洗手间在一楼东边。

462

洗澡

xǐzǎo

อาบน้ำ

你敢不敢用冷水洗澡

463

喜欢

xǐhuan

ชอบ

喜欢小狗。

464

xià

ล่าง

周五的飞机。

465

下午

xiàwǔ

ตอนบ่าย

下午两点半。

466

下雨

xiàyǔ

ฝนตก

带上伞吧,天阴了,可能会下雨

467

xià

ฤดูร้อน

天来了。

468

xiān

ก่อน,หน้า

吃。

469

先生

xiānsheng

คุณผู้ชาย

好的,先生,对不起,我们马上找人来。

470

现在

xiànzài

ตอนนี้

现在可以进去了吗?

471

香蕉

xiāngjiāo

กล้วย

我喜欢吃香蕉

472

相同

xiāngtóng

เหมือนกัน

北京话和普通话是相同的。

473

相信

xiāngxìn

เชื่อ

相信你已经准备好了。

474

xiǎng

คิด,คิดถึง

借这本书。

475

xiàng

ไปยัง,ไปสู่

左走,坐电梯上二层。

476

xiàng

เหมือน,คล้าย

月亮就一个白色的大盘子。

477

xiǎo

เล็ก

我想要一个一点儿的。

478

小姐

xiǎojiě

คุณผู้หญิง

小姐的头发是黑色的。

479

小时

xiǎoshí

ชั่วโมง

半个小时吧。

480

小心

xiǎoxīn

ระวัง

小心点儿。

481

xiào

หัวเราะ

着问我:“新来的同事是不是你哥哥?”

482

校长

xiàozhǎng

อาจารย์ใหญ่

她就是我们学校的校长。

483

xiē

เหล่า

你去买些香蕉。

484

xié

รองเท้า

那穿哪双呢?

485

xiě

เขียน

我在学校就完了。

486

谢谢

xièxie

ขอบคุณ

谢谢你。

487

xīn

ใหม่

我明天要穿我的裙子。

488

新闻

xīnwén

ข่าว

怎么不看新闻了?

489

新鲜

xīnxiān

สดใหม่

这些水果很新鲜

490

xìn

จดหมาย

你的

491

星期

xīngqī

สัปดาห์

星期

492

行李箱

xínglixiāng

กระเป๋าเดินทาง

那个行李箱是什么样的?

493

xìng

นามสกุล

王。

494

兴趣

xìngqù

สนใจ,น่าสนใจ

我其实对新闻没兴趣。

495

熊猫

xióngmāo

หมีแพนด้า

大家都在那边儿看新来的大熊猫呢。

496

休息

xiūxi

พักผ่อน

休息一下吧,

497

需要

xūyào

จำเป็น

需要多长时间?

498

选择

xuǎnzé

เลือก

选择哪一个?

499

学生

xuésheng

นักเรียน

我和这个学生很久没见面了

500

学习

xuéxí

เรียน

他们班的学生学习很努力。

501

学校

xuéxiào

โรงเรียน

他要去学校

502

xuě

หิมะ

今年下了几次了?

503

颜色

yánsè

สี

他喜欢什么颜色

504

眼镜

yǎnjìng

แว่นตา

安静,你需要换一个眼镜了。

505

眼睛

yǎnjing

ตา

熊猫的眼睛和耳朵都是黑色的。

506

羊肉

yángròu

เนื้อแพะ,เนื้อแกะ

我不吃羊肉

507

要求

yāoqiú

ข้อร้อง,สิ่งที่ขอร้อง

其实,主要是他对自己的要求太高了。

508

yào

ยา

我给你开点儿,这段时间注意休息,不要太累。

509

yào

ต้องการ

去还书。

510

爷爷

yéye

ปู่

明天上午我们去看你爷爷

511

ก็...เหมือนกัน

喜欢打篮球?

512

หนึ่ง

如果看不完,可以再借个月。

513

衣服

yīfu

เสื้อผ้า

我明天穿什么衣服好?

514

医生

yīshēng

หมอ

那位医生送给他一个礼物。

515

医院

yīyuàn

โรงพยาบาล

要不要我带你去医院检查检查?

516

一定

yídìng

แน่นอน

一定去。

517

一共

yígòng

รวมทั้งหมด

一共多少钱?

518

一会儿

yíhuìr

สักครู่

再见,一会儿你离开的时候记得关灯。

519

一样

yíyàng

เหมือนกัน

现在他 和他爸爸一样高了。

520

以后

yǐhòu

หลังจากนี้ไป

他正在开会,您半个小时以后再打,好吗?  

521

以前

yǐqián

ก่อนหน้านี้

 他以前怎么样?

522

以为

yǐwéi

คิดว่า,เห็นว่า,เข้าใจว่า

以为是您妻子呢。

523

已经

yǐjīng

เรียบร้อยแล้ว

我丈夫的腿已经好多了。

524

椅子

yǐzi

เก้าอี้

椅子上的铅笔给我。

525

一般

yìbān

ทั่วไป,ธรรมดา

周末你一般做什么呢?

526

一边

yìbiān

แสดงการกระทำว่าทำอย่างหนึ่งพร้อมกับกระทำอีกอย่างหนึ่ง

我们可以一边吃西瓜一边看表演。

527

一起

yìqǐ

ด้วยกัน

中国人喜欢 在这一天和家里人一起吃饭。

528

一直

yìzhí

ตลอด,ตรงไป

你回来就一直玩儿游戏,作业写完了吗?

529

意思

yìsi

ความหมาย

男的是什么意思

530

yīn

มืดครึ้ม

了,我怕一会儿要下雨,明天吧?

531

因为

yīnwèi

เพราะว่า

那是因为我看的书多,读书使人聪明。

532

音乐

yīnyuè

ดนตรี

他喜欢音乐,也喜欢运动。

533

银行

yínháng

ธนาคาร

银行马上就要关门了。

534

应该

yīnggāi

ควร

下个星期应该可以出院了。

535

影响

yǐngxiǎng

ส่งผลกระทบ,มีอิทธิพล

手机对人们影响很大。

536

yòng

ใช้

只能在这儿

537

游戏

yóuxì

เกมส์

给他一块儿糖,或者和他做游戏

538

游泳

yóuyǒng

ว่ายน้ำ

下午我去游泳

539

yǒu

มี

他今天点事。

540

有名

yǒumíng

มีชื่อเสียง

有名。

541

yòu

อีก,อีกครั้ง

下雪了!

542

右边

yòubian

ด้านขวา

二层右边

543

ปลา

不要吃羊肉和

544

遇到

yùdào

พบ,ประสบ,เจอ

做作业遇到不会的词语时,你用铅笔在旁边记一下。

545

yuán

หยวน (เงินของจีน)

70

546

yuǎn

ไกล

不是很

547

愿意

yuànyì

เต็มใจ

愿意做饭。

548

yuè

เดือน

十五的月亮大。

549

月亮

yuèliang

พระจันทร์

 一起看月亮

550

yuè

ใช้ในโครงสร้าง 越…越… แปลว่ายิ่ง...ยิ่ง

高的地方

551

yún

เมฆ

今天的很多。

552

运动

yùndòng

ออกกำลังกาย

你太长时间没运动了。

553

zài

ที่

他把护照放办公室了。

554

zài

อีกครั้ง

这个小熊猫送给你,欢迎你明年到中国来。

555

再见

zàijiàn

ลาก่อน

不想说再见

556

早上

zǎoshang

ตอนเช้า

我明天早上的飞机,今天中午有时间见个面吗?

557

怎么

zěnme

อย่างไร

上来的时候我怎么没觉得这 么累。

558

怎么样

zěnmeyàng

เป็นอย่างไน

喝点儿水吧,今天踢得怎么样

559

zhàn

ยืน

我只能在外面等休息时间。

560

zhāng

จาง

(เป็นนามสกุลชาวจีน)

你给小介绍的男朋友是我妻子以前的同 事。

561

zhǎng

เติบโต

得像我 。

562

丈夫

zhàngfu

สามี

 女的的丈夫

563

着急

zháojí

กระวนกระวายใจ

着急,我们再看看地图。

564

zhǎo

หา

男的在什么?

565

照顾

zhàogù

ดูแล

这几天我不在家,小狗就请你帮我照顾了。

566

照片

zhàopiàn

รูปถ่าย

照片上的这个女孩儿是谁?

567

照相机

zhàoxiàngjī

กล้องถ่ายรูป

你看见我的照相机了吗?

568

这 (这儿)

zhè(zhèr)

นี่,ที่นี่

我对这儿很满意。

569

zhe

อยู่,กำลัง...อยู่

我笑

570

zhēn

จริง

您做的蛋糕好吃!

571

正在

zhèngzài

กำลัง

男的正在做什么?

572

知道

zhīdào

รู้,ทราบ

知道了,我就看看今天天气怎么样。

573

zhǐ

แค่,เพียงแค่

能站 在外面等休息时间。

574

中国

zhōngguó

ประเทศจีน

你到中国以后,自己照顾好自己。

575

中间

zhōngjiān

ตรงกลาง

一会儿我们可以从中间这条路上去。

576

中午

zhōngwǔ

ตอนเที่ยง

中午买了两箱苹果

577

终于

zhōngyú

ในที่สุด

终于同意了。

578

zhǒng

ชนิด,ประเภท

三块五一斤。

579

重要

zhòngyào

สำคัญ

里面有很多重要的东西。

580

周末

zhōumò

วันสุดสัปดาห์

周末你一般做什么呢?

581

主要

zhǔyào

หลัก,สำคัญ

女的主要是什么意思?

582

zhù

อาศัย

他现在在公司附近。

583

zhù

ขอให้,อวยพรให้

您生日快乐!

584

注意

zhùyì

ระมัดระวัง

我会注意的。

585

准备

zhǔnbèi

เตรียมตัว

准备了几双筷子?

586

桌子

zhuōzi

โต๊ะ

桌子上吧。

587

ตัวอักษร

他在黑板上写的太小!我们都看不清楚!

588

字典

zìdiǎn

พจนานุกรม

现在去看字典吧,字典里有。

589

自己

zìjǐ

ด้วยตัวเอง

他希望自己很健康。

590

自行车

zìxíngchē

จักรยาน

你每天都骑自行车上下班?

591

总是

zǒngshì

ประจำ,สม่ำเสมอ

总是吃甜的东西。

592

zǒu

เดิน

吃了午饭再吧。

593

zuì

ที่สุด

他们可能是什么关系?

594

最近

zuìjìn

เร็วๆนี้

最近很忙。

595

昨天

zuótiān

เมื่อวานนี้

昨天的电影看了吗?

596

左边

zuǒbian

ด้านซ้าย

左边低了,再高一点儿。

597

zuò

นั่ง

我饿了,我们先下来吃点儿饭。

598

zuò

ทำ

他在什么?

599

作业

zuòyè

การบ้าน

作业写完了没?

600

作用

zuòyòng

ผล (ที่จะเกิดขึ้น)

眼药水用了吗?有作用没?

 

 

แม่นเรื่องศัพท์แล้ว อย่าลืม! ฝึกทำข้อสอบก่อนออกสนามจริงนะคะ

 ▶   HSK 3 ผ่ายฉลุยกับสุ่ยหลิน    ◀

- สอนครบทุกพาร์ท

- ไม่ต้องอ่านออกทั้งหมดก็สอบได้

- มีหนังสือจัดส่งให้ถึงบ้านฟรี

- เรียนเวลาไหน เมื่อไรก็ได้ เรียนได้ทั้งผ่าน Computer หรือมือถือ

- การันตี 200 คะแนน ไม่ถึงเรียนฟรีทันที

- ทดลองเรียนฟรี และสมัครเรียนคอร์ส Online ได้ที่ opendurian.com/hsk3

 

 

 

โดย ครูไจ่ไจ๋