รวมศัพท์ HSK1 รู้ไม่หมด อย่าก้าวเข้าไปสอบ

รู้ไม่หมด อย่าก้าวเข้าไปสอบ ไม่ต้องไปซื้อหามาอ่านที่ไหน เรารวบรวมคำศัพท์ที่ต้องรู้ก่อนคิดจะเข้าไปสอบ HSK ระดับ 1 ไว้ให้ที่นี่แล้ว รู้หมด ก้าวเข้าสอบได้เลยค่ะ 加油!


HSK หรือย่อมาจาก 汉语水平考试 เป็นข้อสอบมาตรฐานที่ใช้วัดระดับภาษาจีนกลาง HSK มีทั้งหมด 6 ระดับ และระดับที่เริ่มแรกสุดก็คือ HSK ระดับ 1 นั่นเองค่ะ

HSK 1 ประกอบด้วยข้อสอบส่วนการฟัง และการอ่าน วันนี้จึงได้รวบรวมคำศัพท์ที่จำเป็นต้องรู้ สำหรับก่อนเข้าห้องสอบ  HSK ระดับ 1 ไว้ที่นี้เรียบร้อยแล้วค่ะ

หมวดขึ้นต้นด้วย A - F

คำศัพท์

พินอิน

อ่าน

แปล

ài

อ้าย

รัก

ปา

แปด

爸爸

bàba

ป้า ป่ะ

พ่อ

杯子

bēizi

เปย จึ

ถ้วย แก้ว

北京

Běijīng

เป่ย จิง

ปักกิ่ง

běn

เปิ่น

เล่ม

不客气

bú kèqi

ปู๋ เค่อ ชี่

ไม่เป็นไร (ตอบเมื่ออีกฝ่ายขอบคุณ)

ปู้

ไม่

cài

ช่าย

ผัก กับข้าว

chá

ฉา

น้ำชา ใบชา

chī

ชือ

กิน

出租车

chūzūchē

ชู จู เชอ

รถแท็กซี่

打电话

dǎ diànhuà

ต่า เตี้ยน ฮั่ว

โทรศัพท์

ต้า

ใหญ่

de

เตอ

ของ  ใช้เน้นความ

diǎn

เตี่ยน

โมง

电脑

diànnǎo

เตี้ยน หน่าว

คอมพิวเตอร์

电视

diànshì

เตี้ยน ซื่อ

โทรทัศน์

电影

diànyǐng

เตี้ยน หยิง

ภาพยนตร์

东西

dōngxi

ตง ซี่

สิ่งของ

dōu

โตว

ทั้งหมด

ตู๋

อ่าน

对不起

duìbuqǐ

ตุ้ย ปู้ ฉี่

ขอโทษ

duō

ตัว

มาก

多少

duōshao

ตัว ส่าว

เท่าไหร่

儿子

érzi

เออร์ จึ

ลูกชาย

èr

เอ้อ

สอง

饭店

fàndiàn

ฟ่าน เตี้ยน

ร้านอาหาร โรงแรม

飞机

fēijī

เฟย จี

เครื่องบิน

分钟

fēnzhōng

เฟิน จง

นาที

 

หมวดขึ้นต้นด้วย G - L

คำศัพท์

พินอิน

อ่าน

แปล

高兴

gāoxìng

เกา ซิ่ง

ดีใจ

เกอะ

คน อัน (ลักษณะนาม)

工作

gōngzuò

กง จั่ว

งาน ที่ทำงาน

汉语

Hànyǔ

ฮั่น ยหวู่

ภาษาจีน

hǎo

ฮ่าว

ดี ได้ (คำแสดงการขานตอบ)

hào

ห้าว

วันที่

เหอ

ดื่ม

เห๋อ

และ กับ

hěn

เหิ่น

มาก

后面

hòumiàn

โห้ว เมี่ยน

ด้านหลัง

huí

หุ๋ย

กลับ

huì

หุ้ย

สามารถ เป็น

จี่

กี่ เท่าไหร่

jiā

เจีย

บ้าน ครอบครัว

jiào

เจี่ยว

ชื่อว่า

今天

jīntiān

จิน เทียน

วันนี้

jiǔ

จิ่ว

เก้า

kāi

คาย

เปิด  ขับ(รถ)

kàn

ค่าน

มอง ดู อ่าน

看见

kànjiàn

ค่าน เจี้ยน

มองเห็น

kuài

ไขว้

หยวน (เงินจีน)

lái

หลาย

มา

老师

lǎoshī

เหล่า ซือ

ครู

le

เลอ

แล้ว

lěng

เหลิ่ง

หนาว

หลี่

ใน

líng

หลิง

ศูนย์

liù

ลิ่ว

หก

 

หมวดขึ้นต้นด้วย M - R

คำศัพท์

พินอิน

อ่าน

แปล

妈妈

māma

มา ม่ะ

แม่

ma

มะ

ไหม

mǎi

หม่าย

ซื้อ

没关系

méi guānxi

เหม่ย กวน ซี

ไม่เป็นไร (ตอบเมื่ออีกฝ่ายขอโทษ)

没有

méiyǒu

เหม่ย โยว

ไม่มี

米饭

mǐfàn

หมี่ ฟ่าน

ข้าวสวย

明天

míngtiān

หมิงเทียน

พรุ่งนี้

名字

míngzi

หมิงจึ

ชื่อ

หน่า

ไหน

哪儿

nǎr

หน่า (เออร์)

ที่ไหน

那(那儿)

nà(nàr)

น่า  น่าเออร์

นั่น

ne

เนอ

ล่ะ

néng

เหนิง

สามารถ ได้

หนี่

คุณ เธอ

nián

เหนียน

ปี

女儿

nǚ’ér

นยวู่ เออร์

ลูกสาว

朋友

péngyou

เพิ้ง โยว

เพื่อน

漂亮

piàoliang

เพี้ยวเหลี่ยง

สวย

苹果

píngguǒ

ผิงกั่ว

แอปเปิ้ล

ชี

เจ็ด

qián

เฉียน

เงิน

前面

qiánmiàn

เฉียน เมี่ยน

ด้านหน้า

qǐng

ฉิ่ง

เชิญ

ชยู่

ไป

เย่อ

ร้อน

rén

เหริน

คน

认识

rènshi

เหยิน ซือ

รู้จัก

 

หมวดขึ้นต้นด้วย S - Z

คำศัพท์

พินอิน

อ่าน

แปล

sān

ซาน

สาม

商店

shāngdiàn

ซาง เตี้ยน

ร้านค้า

shàng

ซ่าง

บน

上午

shàngwǔ

ซ่าง อู่

ตอนเช้า

shǎo

ซ่าว

น้อย

shéi

เสว่ย

ใคร

什么

shénme

เสิน เมอ

อะไร

shí

ซรือ

สิบ

时候

shíhou

ซรือโฮ่ว

ตอนที่

shì

ซรื่อ

คือ เป็น ใช่

shū

ซยู

หนังสือ

shuǐ

สุ่ย

น้ำ

水果

shuǐguǒ

สุ๋ย กั่ว

ผลไม้

睡觉

shujìiào

สุ้ย เจี้ยว

นอน หลับ

shuō

ซัว

พูด

说话

shuōhuà

ซัว ฮวา

พูดคุย

ซื่อ

สี่

suì

สุ้ย

ขวบ ปี(ในการแสดงอายุ)

ทา

เขา(ผู้ชาย)

ทา

เขา (ผู้หญิง)

tài

ไท้

ค่อนข้าง

天气

tiānqì

เทียนชี่

อากาศ

tīng

ทิง

ฟัง

同学

tóngxué

ถง เสวีย

เพื่อนนักเรียน

wèi

เหว่ย

ฮัลโหล

หว่อ

ฉัน

我们

wǒmen

หว่อเมิน

พวกเรา

อู่

ห้า

喜欢

xǐhuan

สี่ ฮวน

ชอบ

xià

เซี่ย

ล่าง   

(ฝน / หิมะ) ตก

下午

xiàwǔ

เซี่ย อู่

ตอนบ่าย

下雨

xià yǔ

เซี่ย ยวู่

ฝนตก

先生

xiānsheng

เซียน เซิง

คุณ(ผู้ชาย)

现在

xiànzài

เสี้ยน ไจ้

ตอนนี้

xiǎng

เสี่ยง

คิด อยาก

xiǎo

เสี่ยว

เล็ก

小姐

xiǎojiě

เสียว เจี่ย

คุณ (ผู้หญิง)

xiē

เซีย

เล็กน้อย  บ้าง

xiě

เสี่ย

เขียน

谢谢

xièxie

เซี่ยเซีย

ขอบคุณ

星期

xīngqī

ซิง ชี

สัปดาห์

学生

xuésheng

เสวีย เซิง

นักเรียน

学习

xuéxí

เสวีย ฉี้

เรียน

学校

xuéxiào

เสวีย เสี้ยว

โรงเรียน

อี

หนึ่ง

一点儿

yìdiǎnr

อี้ เตี่ยน

เล็กหน่อย

衣服

yīfu

อีฝู้

เสื้อผ้า

医生

yīshēng

อี เซิง

หมอ

医院

yīyuàn

อี เยวี่ยน

โรงพยาบาล

椅子

yǐzi

อี่ จึ

เก้าอี้

yǒu

โหย่ว

มี

yuè

เอยี่ว

เดือน

再见

zàijiàn

ไจ้เจี้ยน

ลาก่อน

zài

ไจ้

อยู่ที่

怎么

zěnme

เจิ่นเมอะ

อย่างไร

怎么样

zěnmeyàng

เจิ่นเมอะย่าง

เป็นอย่างไร

这(这儿)

zhè(zhèr)

เจ้อ

นี่ นี้ ที่นี่

中国

Zhōngguó

จงกั๋ว

ประเทศจีน

中午

zhōngwǔ

จงอู่

ตอนกลางวัน

zhù

จู้

อยู่ อาศัย

桌子

zhuōzi

จัวจึ

โต๊ะ

จึ

ตัวอักษร

昨天

zuótiān

จั๋วเทียน

เมื่อวาน

zuò

จั่ว

นั่ง

zuò

จั่ว

ทำ

 

รู้หมดทุกคำ ก็สามารถเข้าสอบ HSK 1 ได้อย่างมั่นใจแน่นอนค่ะ

ส่วนสำหรับคนไหนที่ยังไม่มั่นใจ และอยากสื่อสารภาษาจีนให้เป็นเร็วทันใจ ขอแนะนำ

คอร์ส Chinese Hack เรียนภาษาจีนออนไลน์ลัดทันใจ เรียนเร็ว เรียนง่าย พูดได้เลย

  

ทดลองเรียนฟรี ได้ที่ Chinese Hack Basic 1 

 

โดย ครูไจ่ไจ๋