อ่านอะไรไปสอบ รวมเนื้อหา O- NET ม. 6 ปีการศึกษา 2560 ทุกวิชา

รูปแบบข้อสอบ จํานวนข้อสอบ และเนื้อหาการสอบ O- NET ม. 6 ปีการศึกษา 2560


 

O-NET วิชาภาษาไทย 80 ข้อ ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ดังนี้

1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 70 ข้อ (จํานวน 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน และจํานวน 50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน)

2. รูปแบบเลือกคําตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน จํานวน 10 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน) 

เนื้อหาการสอบ

สาระที่ 1 : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ (20 ข้อ)
- การอ่านจับใจความวรรณคดีและวรณกรรม

สาระที่ 2 : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ (12 ข้อ) และ เลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน (3 ข้อ)

- การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ

- การเขียนเรียงความ

- การเขียนรายงานเชิงวิชาการโดยเน้นการเขียนอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง


สาระที่ 3 : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ (2 ข้อ) และ เลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน (1 ข้อ)

- การพูดสรุปสาระสําคัญและการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

- การพูดในรูปแบบต่าง ๆ


สาระที่ 4 : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ (21 ข้อ) และ เลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน (6 ข้อ)

- ธรรมชาติของภาษา

- พลังของภาษา

- ลักษณะของภาษาไทย

- เสียงในภาษาไทย

- พยางค์และคำ

- ความหมายของคำ

- การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในปัจจุบัน

- หลักการใช้ถ้อยคําและสํานวน

- หลักการร้อยเรียงประโยค

- หลักการสังเกตคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

- หลักการสร้างคำในภาษาไทย

- ระดับของภาษา

- คำราชาศัพท์และคำสุภาพ

- หลักการแต่ง โคลง ร่าย และฉันท์

- อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น

- หลักการสร้างคำในภาษาไทย

- การประเมินการใช้ภาษาจากสื่อ สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ภูมิปัญญาทางภาษาในท้องถิ่น


สาระที่ 5 : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ (15 ข้อ)
- การวิจารณ์และประเมินค่าวรรณคดี วรรณกรรม วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมอาเซียน และบทอาขยาน
 

O-NET วิชาสังคมศึกษา 90 ข้อ ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ดังนี้

1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 80 ข้อ (ข้อละ 1 คะแนน)
2. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ จํานวน 10 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน)

เนื้อหาการสอบ

สาระที่ 1 : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ (16 ข้อ) และ 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ (2 ข้อ)

- พระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุด (การตรัสรู้)

- การก่อตั้งพระพุทธศาสนาวิธีการสอน และการเผยแผ่พระพุทธศานาตามแนวพุทธจริยา

- พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งการศึกษา

- พระพุทธศาสนาเน้นความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหา

- พระพุทธศาสนาฝึกตนไม่ให้ประมาท

- พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพแก่

- พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาแบบยั่งยืน

- หลักธรรมสําคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

- หลักธรรม/คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญและเทศกาลที่สำคัญในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น

- การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในวันสำคัญ และเทศกาลที่สำคัญในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น


สาระที่ 2 : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ (16 ข้อ) และ 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ (2 ข้อ)
- กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว

- กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา

- กฎหมายอาญา

- กฎหมายอื่นที่สําคัญ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน

- ข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

- ความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรม

- ลักษณะและความสําคัญของวัฒนธรรมไทยที่สำคัญ

- การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแนวทางอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

- ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล

- วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล

- อัตลักษณ์และความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม

- สถานการณ์การเมืองการปกครองของสังคมไทย

- อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครองที่มีผลต่อการดําเนินชีวิต

- ปัญหาการเมืองสําคัญที่เกิดขึ้นภายในประเทศ สาเหตุและแนวทางแก้ไข

- การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

- รูปแบบของรัฐ

- ฐานะและพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์

สาระที่ 3 : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ (16 ข้อ) และ 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ (2 ข้อ)
- ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน ผลดีและผลเสียของระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ

- ตลาดและประเภทของตลาด ข้อดีและข้อเสียของตลาดประเภทต่าง ๆ

- การกำหนดราคาตามอุปสงค์และอุปทาน การกำหนดราคาในเชิงกลยุทธ์ที่มีในสังคมไทย

- การกำหนดค่าจ้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอัตราค่าจ้างแรงงานในสังคมไทย

- บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคา และการควบคุมราคาเพื่อการแจกจ่าย และจัดสรรในทางเศรษฐกิจ

- การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว

- การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ

- ปัญหาการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา โดย การศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ผ่านมา

- การพัฒนาประเทศที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน

- วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย

- ความหมาย ความสำคัญและหลักการของระบบสหกรณ์

- ตัวอย่างและประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย

- ความสำคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและประเทศ

- นโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

- บทบาทของนโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ

- รายรับและรายจ่ายของรัฐที่มีผลต่องบประมาณ หนี้สาธารณะ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน

- นโยบายการเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ และการใช้จ่ายของรัฐ

- แนวทางการแก้ปัญหาการว่างงาน

- ตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

- วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ของไทย

- ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศ

- ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ

- แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ

- บทบาทขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

- ปัจจัยต่าง ๆ ที่นำไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน การขัดแย้งและการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจไทยกับต่างประเทศ

- ตัวอย่างเหตุการณ์ที่นำไปสู่การพึ่งพาทางเศรษฐกิจ

- ผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

- ปัจจัยต่าง ๆ ที่นำไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน การขัดแย้งและการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ วิธีการกีดกัด

ทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ

สาระที่ 4 : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ (16 ข้อ) และ 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ (2 ข้อ)

- เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล

- ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์

- ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

- อารยธรรมของโลกยุคโบราณ

- การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่อกันและกัน

- เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

- การขยาย การล่าอาณานิคม และผลกระทบ

- ความร่วมมือ และความขัดแย้งของมนุษยชาติในโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20

- สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21

- ความขัดแย้งทางศาสนา

- ประเด็นสําคัญของประวัติศาสตร์ไทย

สาระที่ 5 : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ (16 ข้อ) และ 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ (2 ข้อ)

- เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ให้ข้อมูลและข่าวสาร ภูมิลักษณ์ ภูมิอากาศ และภูมิสังคมของไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก

- ปัญหาทางกายภาพ หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

- การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพในส่วนต่าง ๆ ของโลก

- การเกิดภูมิสังคมใหม่ของโลก

- คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล

- การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลก

- การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ ในส่วนต่าง ๆ ของโลก

- วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลก

- มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา บทบาทขององค์การและการประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและนอกประเทศ เกี่ยวกับกฏหมายสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

- การแก้ปัญหาและการดำเนินชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 

O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 80 ข้อ ประกอบด้วย 1 รูปแบบ ดังนี้

1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 80 ข้อ (ข้อละ 1.25 คะแนน)

เนื้อหาการสอบ

สาระที่ 1 : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ (45 ข้อ)

- ประโยคและข้อความ

- การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง

- จับใจความสําคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผล และยกตัวอย่างประกอบ

- ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล

- คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจ้ง คำอธิบาย ที่มีขั้นตอนซับซ้อน

- ภาษาที่ใช้ในการแสดงความต้องการเสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ

- คําศัพท์สํานวนภาษา ประโยคและข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น

- ภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ

- การนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์เรื่อง และประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม

- การจับใจความสําคัญ/แก่นสาระการวิเคราะห์เรื่อง และสถานการณ์ตามความสนใจ

- การแสดงความคิดเห็นการให้เหตุผลประกอบ และยกตัวอย่างเกี่ยวกับกิจกรรมประสบการณ์ และเหตุการณ์ในท้องถิ่นสังคมและโลก

สาระที่ 2 : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ (17 ข้อ)

- การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับระดับของบุคคลโอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

- การอธิบาย/การเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง ประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประทศและภาษาไทย

สาระที่ 3 : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ (6 ข้อ)

- การค้นคว้า/การสืบค้น การบันทึก การสรุป และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

สาระที่ 4 : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ (12 ข้อ)

- การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จำลองเสมือนจริงที่เกิดขึ้น

- การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น / การค้นคว้า จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
 

O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 40 ข้อ ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ดังนี้

1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 28 ข้อ (ข้อละ 2.5 คะแนน)

2. รูปแบบระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข จำนวน 12 ข้อ (ข้อละ 2.5 คะแนน)

เนื้อหาการสอบ

สาระที่ 1 : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ (5 ข้อ) และ ระบายตัวเลข (1 ข้อ)

- จำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์

- การบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์

- สมบัติของจำนวนจริง และการนำไปใช้

สาระที่ 2 : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ (2 ข้อ) และ ระบายตัวเลข (1 ข้อ)

- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสูง

 

สาระที่ 4 : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ (13 ข้อ) และ ระบายตัวเลข (7 ข้อ)

- เซตและการดำเนินการของเซต

- การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย

- ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

- กราฟของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

- ลำดับและการหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด

- ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต

- แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์

- การให้เหตุผล

- สมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง

- ความสัมพันธ์หรือฟังก์ชัน

- อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต

สาระที่ 5 : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ (8 ข้อ) และ ระบายตัวเลข (3 ข้อ)

- ค่ากลางของข้อมูล

- การวัดการกระจายของข้อมูล

- การหาตำแหน่งที่ของข้อมูล

- กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

- การทดลองสุ่ม

- แซมเปิลสเปซ

- เหตุการณ์

- ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
 

O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ 58 ข้อ ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ดังนี้

1. รูปแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 50 ข้อ (ข้อละ 1.6 คะแนน)

2. รูปแบบเลือกตอบเชิงซ้อน จำนวน 8 ข้อ (ข้อละ 2.5 คะแนน)

เนื้อหาการสอบ

สาระที่ 1 : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ (11 ข้อ) และ เลือกคำตอบเชิงซ้อน (1 ข้อ)

- การรักษาดุลยภาพของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

- กลไกการรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช

- กลไกการควบคุมดุลยภาพของน้ำ แร่ธาตุ และอุณหภูมิของมนุษย์และสัตว์อื่น ๆ

- ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

- กระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ

- ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

- ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

- การคัดเลือกตามธรรมชาติ และผลของการคัดเลือกตามธรรมชาติต่อความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

สาระที่ 2 : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ (4 ข้อ) และ เลือกคำตอบเชิงซ้อน (1 ข้อ)
- ดุลยภาพของระบบนิเวศ

- กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต

- ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและเสนอแนะแนวทางในการดูแลและรักษา

- สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก

- การป้องกัน แก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

- วางแผนและดำเนินการเฝ้าระวัง อนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

สาระที่ 3 : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ (11 ข้อ) และ เลือกคำตอบเชิงซ้อน (2 ข้อ)

- โครงสร้างอะตอมและสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ

- การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา

- การจัดเรียงธาตุและทำนายแนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ

- การเกิดพันธะเคมีในโครงเหล็กและในโมเลกุลของสาร

- ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือด จุดหลอมเหลว และสถานะของสารกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร

- การเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบในชีวิตประจำวัย รวมทั้งอธิบายผลของสารเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

- อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

- การเกิดปิโตรเลียมกระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ และการกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบ

- มีเทน อีเทน โพรเพนและบิวเทน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติ และการกลั้นลำดับส่วนน้ำมันดิบไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

- การเกิดพอลิเมอร์ สมบัติของพอลิเมอร์

- การนำพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลที่เกิดจากการผลิตและใช้พอลิเมอร์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

- องค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของคาร์โบไฮเดรต

- องค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของไขมันและน้ำมัน

- องค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของโปรตีนและกรดนิวคลีอิก

สาระที่ 4 : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ (8 ข้อ) และ เลือกคำตอบเชิงซ้อน (1 ข้อ)

- ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง

- ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามไฟฟ้า

- ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามแม่เหล็ก

- แรงนิวเคลียร์และแรงไฟฟ้าระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส

- ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด เวลา ความเร็ว ความเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวตรง

- การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

- ประโยชน์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

สาระที่ 5 : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ (9 ข้อ) และ เลือกคำตอบเชิงซ้อน (1 ข้อ)

- สมบัติของคลื่นกล และความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่น

- คลื่นเสียง บีตส์ของเสียง ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง การได้ยินเสียง คุณภาพเสียง

- มลพิษทางเสียงที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์และวิธีการป้องกัน

- คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และการป้องกันอันตรายจากคลื่นแม่เหล้กไฟฟ้า

- ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน ฟิวชัน และความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับพลังงาน

- พลังงานที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

- ข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

- ชนิดและสมบัติของรังสีจากธาตุกัมมันตรังสี

- การเกิดกัมมันตภาพรังสี และวิธีการตรวจสอบรังสีในสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

สาระที่ 6 : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ (4 ข้อ) และ เลือกคำตอบเชิงซ้อน (1 ข้อ)

- หลักการในการแบ่งโครงสร้างโลก

- กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลก

- กระบวนการเกิดภูเขา รอยเลื่อน รอยคดโค้ง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด

- ความสำคัญของปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยา แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

- อธิบายการลำดับชั้นหิน จากการวางตัวของชั้นหิน ซากดึกดำบรรพ์ และโครงสร้างทางธรณีวิทยา

- วิเคราะห์ และอธิบายประโยชน์ของข้อมูลทางธรณีวิทยา

สาระที่ 7 : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ (3 ข้อ) และ เลือกคำตอบเชิงซ้อน (1 ข้อ)

- การเกิดและวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี และเอกภพ

- ธรรมชาติและวัฒนาการของดาวฤกษ์

- การส่งและคำนวณความเร็วในการโคจรของดาวเทียมรอบโลก

- ประโยชน์ของดาวเทียมในด้านต่าง ๆ

- การส่งและสำรวจอวกาศ โดยใช้ยานอวกาศและสถานีอวกาศ

โดย somopendurian