เห็นแล้วอึ้ง! สวัสดิการของเหล่าข้าราชการ อยากบรรจุบ้างก็งานนี้!

เห็นแล้วอึ้ง! สวัสดิการของเหล่าข้าราชการ อยากบรรจุบ้างก็งานนี้!

สวัสดิการ และ สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ จะดีงามขนาดไหน เช็คกัน!

    

                                                           

งานข้าราชการเนี่ยเค้าขึ้นชื่อเรื่องความมั่นคง และ สวัสดิการอันดีเริ่ดอยู่แล้วจริงมะ? ก็ไม่แปลกที่ในทุกๆปี การสอบ ก.พ. จะมีผู้สมัครกว่า 500,000 คน!! พูดง่ายๆคือแทบจะขี่คอกันสอบกันเลยแหละแม่คุณเอ๊ย! ก็ใครบ้างจะไม่อยากได้ความมั่นคง แถมไม่ได้มั่นคงแค่ตัวเองเท่านั้นนะ บิดา มารดา สามี และ ลูก ก็ยังได้สิทธิประโยชน์ต่างๆอีกหลายประการ วันนี้แอดมินเลยจะพาไปดูสวัสดิการ และ สิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการจะได้รับกัน! 

กำหนดการสอบก.พ. 2563

                                                        

แต่ขออนุญาติบอกเผื่อคนที่ยังไม่รู้ว่าการสอบ ก.พ. คืออะไร พูดแบบบ้านๆก็คือ การสอบคัดเลือกคนเข้ารับราชการพลเรือนสามัญนั่นเอง และ เราต้องสอบผ่าน ก.พ. ผ่านจึงจะมีสิทธิ์รับราชการ ส่วนข้อสอบนั้นก็ไม่ยาก เตรียมตัวตอนนี้ยังไงก็ผ่าน!  และ ต้องยอมรับจริงๆว่างานราชการ คุณสามารถทำงานที่เดียวไปได้ตลอดชีวิต จนถึงอายุ60ปี! แบบไม่ต้องย้ายไปไหน แถมสวัสดิการ , สิทธิประโยชน์ และ ข้อดี ครบครันจนน่าตกใจ!  วันนี้เลยขอยกตัวอย่างข้อหลักๆมาให้ทราบกันโน๊ะ  ไปเช็คพร้อมกันเล๊ยยยยย!

                                                                      

 

1. ความมั่นคง เราสามารถทำงานได้ถึงอายุ 60ปี โดยจะไม่มีการจ้างพนักงานให้ลาออกเมื่ออายุเรามากขึ้น ซึ่งเอกชนส่วนใหญ่จะเจอกรณีนี้

 

2. ทำงานวัน จันทร์ - ศุกร์  เข้าออกตรงเวลางาน ไม่มีหามรุ่งหามค่ำ มีเวลาให้ตัวเองและครอบครัวมากขึ้น

 

3. สิทธิการกู้ยืมเงินของข้าราชการ  ข้าราชการสามารถกู้ได้ แถมอยู่ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเงินกู้ทั่วไป  ผู้ที่ทำงานในหน่วยงานราชการแม้มีหนี้ก็เป็นหนี้ที่ไม่ต้องเสียดอกมาก และสามารถผ่อนชำระได้เป็นเวลานานไม่มีการบีบบังคับตนเองมากเกินไป

 

4. สิทธิการลา โดยมีสิทธ์การลาทั้งหมด 11 ประเภท ได้แก่ ลาป่วย , ลาคลอดบุตร , ลากิจส่วนตัว ,ลาพักผ่อน, ลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร ,ลาติดตามผู้สมรส ,ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ,ลาอุปสมบท , ลาเข้ารับการตรวจเลือก/เตรียมพล ,ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย , ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

 

5. สิทธิค่ารักษาพยาบาล  ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการสำหรับตนเอง บิดาและมารดา คู่สมรส และบุตร กรณีบุตรนั้นให้ไม่เกิน 3 คน เรียงลำดับก่อนหลัง โดยต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยสามารถเบิกได้ตามข้อต่อไปนี้

        •ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือด ค่าออกซิเจน ฯลฯ

        • ค่าอวัยวะเทียม อุปกรณ์บำบัดรักษาโรค ค่าซ่อมแซม

        • ค่าบริการทางการแพทย์  ค่าตรวจวินิจฉัยโรค (ไม่รวมค่าธรรมเนียมพิเศษ)

        • ค่าตรวจครรภ์  ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอด

        • ค่าห้อง ค่าอาหาร

        • ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค

        • ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ

        • ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามที่กระทรวงการคลังกำหนด  

 

6. สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร โดยคุณสามารถเบิกค่าเล่าเรียนของบุตรได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงจบปริญญาตรีเลยทีเดียว โดยให้ข้าราชการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรสำหรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายคนที่ 1 ถึงคนที่ 3 ตามลำดับก่อนหลัง และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ 

 

7. บำเหน็จบำนาญ ในกรณีที่คุณเกษียณอายุราชการแล้ว จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ก็สุดแล้วแต่คุณจะเลือกว่าสะดวกแบบไหน

       1.) เงินบำเหน็จ =  จ่ายครั้งเดียว โดยคิดจาก เงินเดือนที่ได้รับเดือนสุดท้าย x อายุราชการ (ปี) เช่น ทำงานมา20ปี เงินเดือนก้อนสุดท้ายคือ 50,000บาท เงินบำเหน็จที่จะได้รับคือ 1,000,000 บาท

       2.) เงินบำนาญ = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x อายุราชการ (ปี) จากนั้นนำมาหารด้วย 50 ก็จะเป็นเงินที่ได้รับเป็นรายเดือนต่อไปจนเสียชีวิต

 

8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  การเดินทางไปราชการชั่วคราว  ได้แก่  การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสำนักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา การไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตำแหน่ง หรือไปรักษาราชการแทน เป็นต้น

 

9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร   

      1)  การเดินทางไปราชการชั่วคราว  ได้แก่  การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสำนักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา การไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตำแหน่ง หรือไปรักษาราชการแทน เป็นต้น

                          ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่

                          1.  เบี้ยเลี้ยงเดินทาง

                          2.  ค่าเช่าที่พัก

                          3.  ค่าพาหนะ

                          1.1  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

10.  ค่าเช่าบ้าน  ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางต่างท้องที่ไปประจำ 

 

11.  โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของทางราชการ   มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างประจำให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำมีสิทธิกู้เงินจากโครงการดังกล่าวไปเฉพาะเพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง

 

12. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายแห่งเกียรติยศซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน  โดยการพิจารณาเสนอขอของรัฐบาล ถือเป็นบำเหน็จความชอบ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติอย่างสูงแก่ผู้ได้รับ

 

และ อื่นๆอีกมากมาย.. เอาหละค่ะ มีใครให้มากกว่านี้มั้ยคะ??  ถ้าคิดว่าไม่มีแล้วก็อย่ารอช้า ไปสมัครสอบ ก.พ. เพื่อตัวเอง และ ครอบครัวของคุณในอนาคตกันโน๊ะ

 

✿ คอร์สก.พ. Super Pack ติวให้ครบทุกวิชา! 

ข้อสอบก.พ. ติวก.พ. ครบทุกวิชา

อยากผ่านก.พ.ในรอบเดียว มาทางนี้!

คอร์สติว ก.พ. Super Pack ติวข้อสอบก.พ. ภาษาอังกฤษ + ไทย, คณิตศาสตร์, กฎหมาย

  • ติวครบทุกวิชาสำหรับสอบก.พ. สมัครงานข้าราชการ
  • ความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์, ภาษาไทย) โดยครูวิว
  • ภาษาอังกฤษ โดย KruDew (เน้นพื้นฐาน Grammar, ตะลุยโจทย์เหมือนจริง และเทคนิคทำข้อสอบ)
  • NEW! วิชาความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี (กฏหมาย)
  • เรียน Online สะดวก เรียนได้ทุกเวลา
  • แต่ละวิชาเน้นเทคนิคสำหรับคนพื้นฐานน้อย และพาทำข้อสอบแน่นๆ

 

ทดลองติวตอนนี้เลย! (CLICK)

โดย jeeranut
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
คอร์สเรียนที่เกี่ยวข้อง
ตะลุยโจทย์ ก.พ. เข้าราชการทุกวิชา พร้อม Basic Grammar !!
คอร์สติวสอบก.พ. ทุกวิชา ฟรี ติว Basic Grammar เนื้อหาแน่น ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้
กฎหมาย ก.พ. By ครูเป้ ชลสิทธิ์
ติวเข้าใจง่าย เจาะลึกทุกประเด็นที่ออกสอบ เน้นความเข้าใจ เพื่อพิชิตกฎหมาย ก.พ.
หนังสือสานฝันตะลุยโจทย์ ก.พ. ภาค ก.
หนังสือสานฝันตะลุยโจทย์ ก.พ. ภาค ก. รวมโจทย์กว่า 1,000 ข้อ พร้อมคลิปสอนทำโจทย์จัดเต็มทุกวิชาจากครูดิว ครูวิว และครูเป้รวมกว่า 36 คลิป รวมทั้งยังมีสรุปเทคนิคการทำข้อสอบท้ายเล่ม มั่นใจ สอบผ่านชัวร์ ฟรี! ทดลองสอบเสมือนจริงทั้งแบบ e-Exam และ Paper & Pencil 8 ชุด + เฉลยละเอียด
หนังสือสานฝัน ก.พ. ภาค ก.
หนังสือสานฝัน ก.พ. ภาค ก. สรุปครบทุกวิชา เนื้อหาอัปเดตล่าสุด เล่มเดียวจบ พร้อมจัดเต็มเทคนิค เห็นปุ๊ป ตอบปั๊ป ไม่มีพื้นฐานก็ตอบได้ชัวร์ รวมแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ และเน้นอ่านได้ตรงจุดจากการวิเคราะห์จุดอ่อนด้วย Pre-test ฟรี! ทดลองสอบเสมือนจริงทั้งแบบ e-Exam และ Paper & Pencil
สินค้าที่เกี่ยวข้อง