กำหนดการสอบ ก.พ. ( ภาค ก. ) ปี 2563

กำหนดการสอบ ก.พ. ( ภาค ก. ) ปี 2563

เทศกาลสมัครสอบราชการมักจะมาในช่วงต้นปีเสมอ!!! ใครอยากสอบอะไร กรม กอง ไหน เตรียมค่าสมัคร สอบ ก.พ. ให้พร้อม

☆ สอบก.พ. (ภาค ก) ไปทำไม? ☆


ตามที่รู้กัน ส่วนมาก การสอบเข้ารับราชการ มีการสอบทั้งหมด 3 ด่านด้วยกันคือ

 1. สอบ ภาค ก. (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป)

 2. สอบ ภาค ข. (ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง)

 3. สอบ ภาค ค. (ภาคปฏิบัติ/สัมภาษณ์)

ก็อย่างที่เห็นเลย กว่าจะเข้ารับราชการได้ เราต้องสอบกันถึง 3 ด่าน!!! ซึ่งก่อนที่จะไปสอบ ภาค ข. และ ภาค ค.  เราก็ต้องผ่าน ภาค ก. ไปให้ได้ก่อน 

และสำหรับการสอบราชการ (ภาค ก.) ที่ได้รับความสนใจมากเป็นอันดับหนึ่งของไทย นั่นก็คือ….. 

“การสอบก.พ.”  หรือที่เรียกกันว่า การสอบ ก.พ. (ภาค ก.)

จัดสอบโดย สำงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

เปิดรับสมัครสอบในทุกๆต้นปี และที่สำคัญการจัดสอบ ก.พ. ในปัจจุบัน จะเปิดสอบเพียงแค่ปี ละ 1 ครั้ง เท่านั้น!!!

ซึ่งในแต่ละปีมีคนให้ความสนใจสมัครสอบก.พ.  กันเยอะมากๆ แต่มีจำนวนผู้ที่สอบผ่านในแต่ละรอบการสอบ เพียงแค่ 3-4% เท่านั้น

เมื่อเทียบกับอัตราผู้เข้าสอบทั้งหมด ดังนั้น จะสอบทั้งที่ ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุด!! ก่อนอื่นไปทำความเข้าใจการสอบ ก.พ. (ภาค ก.) ให้ครบหลักสูตรกัน

☆ ข้อสอบก.พ.เป็นยังไง? ☆

ข้อสอบ ก.พ. (ภาค ก.) เป็นการสอบด่านแรกของคนที่ต้องการเข้ารับราชการ ซึ่งถ้าสอบผ่านสอบ ก.พ. ภาค ก. ก็จะสามารถนำใบรับรองผลการสอบผ่าน ไปใช้ยื่นสมัครสอบ ภาค ข. ของหน่วยงานราชการต่างๆได้

 • รูปแบบการสอบ การสอบ ก.พ. หรือการสอบเพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถทั่วไป มีรูปแบบการสอบทั้งหมด 2 แบบด้วยกันค่ะ

1.สอบ ก.พ. แบบ Paper & Pencil มีศูนย์สอบรวม 15 จังหวัดทั่วประเทศไทย ( รวม 500,000 ที่นั่ง)

2.สอบ ก.พ. แบบ e-Exam (จัดสอบเฉพาะ ป.ตรีและ ป.โท)

 • รายละเอียดวุฒิที่เปิดสมัครสอบ

1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
3.อนุปริญญา
4.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5.ระดับปริญญาตรี
6.ระดับปริญญาโท

 • หลักสูตรการทดสอบ ก.พ. (ภาค ก.)

ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้

1.วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ ( 100 คะแนน)

1.1 การวิเคราะห์เชิงภาษา : การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสภานการณ์ต่างๆ

1.2 การวิเคราะห์เชิงนามธรรม : การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความหรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือ แบบจำลองต่างๆ 

1.3 การวิเคราะห์เชื่องปริมาณ : ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์

2. วิชาภาษาอังกฤษ (50 คะแนน) 

เป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยค ที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน (ข้อความ / บทความ) และวัดความรู้ความสามารถด้านการเขียน 

**คนสอบ ก.พ. ส่วนมากจะมาพลาดกับวิชานี้กันเยอะสุดๆๆ เพราะมัวเเต่ติวเลขกับภาษาไทย จนลืมติวเข้มภาษาอังกฤษเพื่อสอบ ก.พ. ซึ่งถึงแม้ข้อสอบในส่วนนี้จะมีแค่ 25 ข้อเท่านั้น แต่ถ้าใครติวไม่ถูกหลัก ไม่รู้ทันข้อสอบก็จะพลาดทำไม่ทัน ตอบไม่ถูก จนทำให้ได้คะแนน ไม่ถึงครึ่งกันเลยทีเดียว

3.วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน) 

เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่

- ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

- หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตลอดจนเจตคิตและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

 

 • เงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  (สามารถนำผลคะแนนมายื่นแทนการทดสอบได้)

  TOEIC 495
  TOEFL 60
  IELTS 4.5
  CU-TEP 60
  TU-GET 60

   ( ปี 2563 สามารถยื่นผลคะแนนได้ตั้งเเต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 )

 

เกณฑ์การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ปริญญาตรี

วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ ( 100 คะแนน)

คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60

วิชาภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)

คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน)

คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60

ปริญญาโท

วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ ( 100 คะแนน)

คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 65

วิชาภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)

คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน)

คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60

 

☆ กำหนดสอบก.พ.ปี 2563 ☆ (อัพเดตล่าสุด มิ.ย. 63)
 

☆ ตัวอย่างรายชื่อหน่วยงานที่ใช้ ก.พ. สมัครสอบ ☆

กระทรวงการต่างประเทศ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานศาลยุติธรรม
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรมสรรพากร
กรมราชทัณฑ์
กรมการจัดหางาน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมเจ้าท่า
กรมทางหลวง
กรมการข้าว
กรมการค้าภายใน
กรมการปกครอง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมงบังคับคดี
กรมชลประทาน
กรมประชาสัมพันธ์
กรมสรรพสามิต
กรมวิชาการเกษตร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

 

✿ คอร์สก.พ. Super Pack ติวให้ครบทุกวิชา! 

ข้อสอบก.พ. ติวก.พ. ครบทุกวิชา

อยากผ่านก.พ.ในรอบเดียว มาทางนี้!

คอร์สติว ก.พ. Super Pack ติวข้อสอบก.พ. ภาษาอังกฤษ + ไทย, คณิตศาสตร์, กฎหมาย

 • ติวครบทุกวิชาสำหรับสอบก.พ. สมัครงานข้าราชการ
 • ความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์, ภาษาไทย) โดยครูวิว
 • ภาษาอังกฤษ โดย KruDew (เน้นพื้นฐาน Grammar, ตะลุยโจทย์เหมือนจริง และเทคนิคทำข้อสอบ)
 • NEW! วิชาความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี (กฏหมาย)
 • เรียน Online สะดวก เรียนได้ทุกเวลา
 • แต่ละวิชาเน้นเทคนิคสำหรับคนพื้นฐานน้อย และพาทำข้อสอบแน่นๆ

 

ทดลองติวตอนนี้เลย! (CLICK)

โดย Pai_Bamboo