สถิติคะแนนต่ำสุด กสพท. อยากสอบติดต้องได้เท่าไหร่

อยากสอบ หมอ ลองดู คะแนนต่ำสุด กสพท. แต่ละปี ต้องได้เท่าไหร่บ้าง


รวมคะแนนต่ำสุด กสพท. 5 ปี

คณะ มหาวิทยาลัย 61 60 59 58 57
แพทย์ จุฬาฯ 72.55 74.16 69.39 70.63 70.98
แพทย์ศิริราช มหิดล 68.56 69.80 67.38 69.23 69.42
แพทย์รามา มหิดล 67.84 70.11 65.96 68.01 67.93
แพทย์รามา มหิดล เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 67.37 68.75      
ทันตะ จุฬาฯ 66.20 68.53 65.25 66.37 65.60
แพทย์วชิรพยาบาล นวมินทราธิราช 65.81 67.68 64.28 65.29 65.60
แพทย์ จุฬาฯ กองทัพอากาศ 64.69        
แพทย์ ธรรมศาสตร์ 64.38 66.67 63.33 64.65 65.30
ทันตะ มหิดล 63.63 66.41 62.50 63.58 63.47
แพทย์พระมงกุฎ หญิง 62.75 65.66 61.64 63.28 63.50
แพทย์ เชียงใหม่ 62.64 67.13 63.88 65.33 66.35
แพทย์ ขอนแก่น 62.15 65.96 62.45 63.51 63.60
แพทย์ มอ. 61.23 63.29 60.60 62.64 62.31
ทันตะ ธรรมศาสตร์ 61.11 64.09 61.21 61.65 61.39
แพทย์ มศว 61.07 64.65 61.48 63.43 63.78
ทันตะ มศว 60.84 63.62 61.56 62.43 62.19
แพทย์พระมงกุฎ ชาย 60.72 63.11 60.86 62.49 62.96
แพทย์ บูรพา 60.67        
ทันตะ เชียงใหม่ 60.44 63.31 60.51 60.85 61.53
แพทย์ นเรศวร 60.18 63.90 60.93 62.19 62.97
ทันตะ มอ. 60.16 62.34 59.57 59.88 61.36
แพทย์ แม่ฟ้าหลวง 60.13        
แพทย์ สุรนารี 60.08        
ทันตะ ขอนแก่น 59.41 63.30 60.68 61.96 61.17
แพทย์ รังสิต ราชวิถี 59.11 60.43 57.67 59.32 60.38
ทันตะ นเรศวร 58.99        
แพทย์ รังสิต เลิดสิน 58.83 57.56 58.22 58.93 59.26
ทันตะ สุรนารี 58.02        
แพทย์ สยาม 57.87   56.87 57.84 56.71
เภสัช ธรรมศาสตร์ 56.42 57.67      
สัตวะ จุฬาฯ 56.17 56.40 54.75    
สัตวะ มหิดล 55.52 55.96 54.44    
เภสัช มหิดล 55.40 60.65      
เภสัช มศว เภสัช 55.37 57.99      
เภสัช จุฬาฯ เภสัช 55.29 61.56      
เภสัช มศว บริบาล 55.24 59.51      
เภสัช นเรศวร บริบาล 54.86 55.99      
สัตวะ เชียงใหม่ 54.69 56.64 53.66    
เภสัช จุฬาฯ บริบาล 54.66 61.39      
เภสัช เชียงใหม่ 54.07 59.93      
เภสัช อุบลราชธานี บริบาล 54.03 52.79      
สัตวะ ขอนแก่น 53.90 55.89 53.33    
เภสัช มหาสารคาม บริบาล 53.82 55.79      
สัตวะ เทคโนโลยีมหานคร 53.47 51.11 48.78    
เภสัช มอ. บริบาล 53.37        
เภสัช อุบลราชธานี เภสัชอุตสาหกรรม 52.64        
เภสัช มอ. เภสัชอุตสาหกรรม 52.54        
สัตวะ มหาสารคาม 52.29        
เภสัช บูรพา 52.16        
สัตวะ ราชมงคลตะวันออก 49.69        
เภสัช พายัพ บริบาล 48.55        
สัตวะ ราชมงคลศรีวิชัย 47.97        

 

โดย พี่วิว โอเพ่นดูเรียน