สรุป If-Clause 4 ประเภท TOEIC® เอามาออกสอบทุกรอบ

สรุป If-Clause 4 ประเภท TOEIC® เอามาออกสอบทุกรอบ

If-Clause เป็นอีก 1 หัวข้อที่มักจะข้อออกสอบ TOEIC® และเป็นหัวข้อที่ทำให้ผู้เรียนสับสนอยู่บ่อย ๆ เนื่องจากใน 1 ประโยคจะมีการใช้ tense มากกว่า 1 tense ครูดิวจึงสรุป If-Clause 4 ประเภทที่ผู้เรียนควรรู้ไว้ให้แบบเบา ๆ ง่าย ๆ และมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมให้ทำเมื่ออ่านสรุปเพื่อนทบทวนความเข้าใจด้วยค่ะ

#สรุป

If-Clause 4 ประเภท

TOEIC® เอามาออกสอบทุกรอบ

 

If-clause หรือ conditional sentence คือ ประโยคเงื่อนไขที่แสดงถึงความเป็นไปได้ การคาดเดา หรือความเป็นจริง ใน 1 ประโยค จะแบ่งออกเป็น:

 

 1. if-clause คือ ประโยคเงื่อนไข มักขึ้นต้นด้วย if (เป็นเงื่อนไข)
 2. main clause คือ ประโยคที่เป็นใจความหลัก (เป็นผลที่ตามมา)

 

        if-clause                           main clause

เช่น If he comes on Friday, I will let you know.

 

ข้อสังเกต: 2 ประโยคจะต่างกันตรงที่ if-clause ไม่สามารถอยู่เดี่ยว ๆ ได้แต่ main clause สามารถเป็นประโยคเดี่ยว ๆ ได้

 

If he comes on Friday.     
 I will let you know.          
 

 

 

If-Clause แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 

 1. Zero Condition (Type 0)

            ใช้เมื่อประโยคเป็นข้อเท็จจริงเสมอ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติ

 

 

โครงสร้าง:

 

         Present Sim.       Present Sim.

If   S + V.1,       S + V.1

                               

                                                                                                                                             หรือ

 

   Present Sim.           Present Sim.

S + V.1       if    S + V.1

 

 

เช่น

 

ความจริงทางวิทยาศาสตร์:

                      Present Sim.                                       Present Sim.

 • If ice stays outside the freezer for too long, it melts.

 

              ประโยคเงื่อนไข                                     ประโยคหลัก

          (ถ้าน้ำแข็งอยู่ข้างนอกตู้แช่แข็งนานเกินไป มันก็จะละลาย)

 

 

สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติ:

                 Present Sim.                                Present Sim.                                 

 • My uncle visits us if he is in England at Christmas.

 

             ประโยคหลัก                                                        ประโยคเงื่อนไข                                     

           (ลุงของฉันจะมาเยี่ยมพวกเราถ้าเขาอยู่ที่ประเทศอังกฤษตอนเทศกาลคริสต์มาส)

 

 

 

แบบฝึกหัด: ผันกริยาในวงเล็บให้ถูกต้องแล้วนำไปเติมลงในช่องว่าง

 1. The store ____________ (be) only open in the evening if it is on weekends.
 2. If fall arrives, the leaves naturally ____________ (fall) from their trees.
 3. Kate’s husband ____________ (go) to work late if he drinks the night before.
 4. If you keep eggs at room temperature, they ____________ (spoil) faster.
 5. If Skye has blue eyes, her identical twin ____________ (have) them too.

 

 

เฉลย:

 1. The store is only open in the evening if it is on weekends.
 2. If fall arrives, the leaves naturally fall from their trees.
 3. Kate’s husband goes to work late if he drinks the night before.
 4. If you keep eggs at room temperature, they spoil faster.
 5. If Skye has blue eyes, her identical twin has them too.

 

 

 

 1. First Condition (Type 1)

           ใช้เมื่อประโยคเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

 

 

 

โครงสร้าง:

 

  Present Sim.               Future Sim.

If   S + V.1,       S + will + V.inf

                               

                                                                                                                                            หรือ

 

         Future Sim.                Present Sim.

S + will + V.inf      if    S + V.1

 

 

เช่น

 

เหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้น:

                 Present Sim.                                                         Future Sim.

 • If she receives the COVID-19 vaccine, her arm will hurt for a few days.

                        ประโยคเงื่อนไข                               ประโยคหลัก

          (ถ้าเธอได้ฉีดวัคซีนโควิด 19 แขนเธอน่าจะเจ็บอยู่ 2-3 วัน)

 

 

เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น:

                          Future Sim.                                                     Present Sim.                                                        

 • He might be the next head of department if his work pleases his boss.

                                ประโยคหลัก                                              ประโยคเงื่อนไข 

           (เขาอาจจะได้เป็นหัวหน้าแผนกถ้างานของเขาทำให้หัวหน้าของเขาพอใจ)


 

ข้อสังเกต: เราสามารถแทนคำว่า “will” ด้วย modal verb อื่น ๆ ที่แสดงถึงความเป็นไปได้หรือการคาดเดา เช่น might, may, can, could


 

แบบฝึกหัด: เลือกคำตอบที่ถูกต้องโดยใช้ตัวเลือกจากด้านล่างและเปลี่ยน tense ตามเหมาะสม

 

       like                  offer                  not ignore               behave               not get

 1. If Larry ____________ well at school, his mother may consider buying him a gift.
 2. We can travel to the Bahamas again if you ____________.
 3. If Sheila misses the bus, she ____________ to school in time.
 4. Mr. Helm will agree on the contract if we ____________ him a client discount.
 5. If he truly loves me, he ____________ me like this.

 

 

เฉลย:

 1. If Larry behaves at school, his mother may consider buying him a gift.
 2. We can travel to the Bahamas again if you like.
 3. If Sheila misses the bus, she will not get to school in time.
 4. Mr. Helm will agree on the contract if we offer him a client discount.
 5. If he truly loves me, he will not ignore me like this.

 

 

♡♡♡♡♡♡

สนใจซื้อหนังสือแพ็คคู่ เก็งศัพท์ + เก็งโจทย์ ในราคาประหยัด

 

สนใจสั่งซื้อทาง shopee → คลิกเลย!!

สนใจสั่งซื้อทาง facebook inbox → คลิกเลย!!

♡♡♡♡♡♡

 

 

 1. Second Condition (Type 2)

           ใช้เมื่อประโยคเป็นเหตุการณ์สมมติหรือไม่สามารถเป็นจริงได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

โครงสร้าง:

 

   Past Sim.                    would + V.inf

If   S + V.2,       S + would + V.inf

                               

                                                                                                                                           หรือ

 

      would + V.inf                     Past Sim.

S + would + V.inf      if    S + V.2

 

 

 

เช่น

 

เหตุการณ์สมมติ:

                 Past Sim.                             would + V.inf

 • If I were you, I would take a day off work to rest.

             ประโยคเงื่อนไข                       ประโยคหลัก

          (ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะลางาน 1 วันเพื่อไปพักผ่อน)

 

 

เหตุการณ์ที่ไม่สามารถเป็นจริงได้ในปัจจุบัน:

                     would + V.inf                                     Past Sim.                          

 • Marie would be richer if she chose a different type of job. 

                 ประโยคหลัก                     ประโยคเงื่อนไข                      

           (มารีจะรวยกว่านี้ถ้าเธอเลือกทำงานประเภทอื่น)

 

 

 

แบบฝึกหัด: เลือกคำตอบที่ถูกต้องจากตัวเลือกทั้งหมด

 

 1. If I ____________ a celebrity, I would spend most of my money on expensive food.
 1. am                  
 2. was
 3. were
 4. have been

 

 1. The poverty rate ____________ if people in power were less selfish.
 1. decreases                   
 2. will decrease
 3. has decreased
 4. would decrease

 

 1. If you were kidnapped, what ____________?
 1. do you do                    
 2. would you do
 3. will you do
 4. have you done

 

 1. Josh would celebrate his birthday today if he ____________ last year.
 1. doesn’t die                 
 2. will die
 3. died
 4. didn’t die

 

 1. If Carl ____________ love, he would cherish it forever.
 1. finds               
 2. will find
 3. found
 4. would find
   

 

เฉลย:

 1. If I were a celebrity, I would spend most of my money on expensive food.
 2. The poverty rate would decrease if people in power were less selfish.
 3. If you were kidnapped, what would you do?
 4. Josh would celebrate his birthday today if he didn't die last year.
 5. If Carl found love, he would cherish it forever.

 

 

♡♡♡♡♡♡

 

แพ็คคู่ส นใจซื้อหนังสือแพ็คคู่ เก็งศัพท์ + เก็งโจทย์ ในราคาประหยัด
 

สนใจสั่งซื้อทาง shopee → สนใจสนใจสนใจ
สนใจสั่งซื้อทาง facebook inbox → คลิกเลย!!

 

♡♡♡♡♡♡

 

 1. Third Condition (Type 3)

            ใช้เมื่อประโยคเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นไปได้ในอดีตแต่ไม่ได้เกิดขึ้น

 

 

โครงสร้าง:

 

             Past Per.                         would have + V.3

If   S + had + V.3,       S + would have + V.3

                               

                                                                                                                                           หรือ

 

         would have + V.3                        Past Per.

S + would have + V.3      if    S + had + V.3

 

 

 

เช่น

 

เหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นในอดีต:

                             Past Per.                                           would have + V.3

 • If Nick had not left the party, he would have met his soulmate.

                          ประโยคเงื่อนไข                                          ประโยคหลัก

          (ถ้านิคไม่ได้ออกจากงานปาร์ตี้ไป เขาก็คงจะได้เจอรักแท้ของเขาแล้ว)

 

                           would have + V.3                                              Past Per.        

 • Tammy would not have been tired if she had not gotten this job.

                       ประโยคหลัก                 ประโยคเงื่อนไข                                         

            (แทมมี่ก็คงจะไม่เหนื่อยถ้าเธอไม่ได้ทำงานนี้)
 

 

แบบฝึกหัด: เลือกคำตอบที่ถูกต้องโดยใช้ตัวเลือกจากด้านล่างและเปลี่ยน tense ตามเหมาะสม

 

      understand                 print                   had               not inspect                attend

             

1.  If the officers ________________ the damages, we would not have been able to claim the compensation cost.

2.  She ________________ if you had told her what was going on.

3.  If Mr. Scott had informed his secretary sooner, he ________________ all his documents in time for the meeting.

4.  Cara would have chosen a different career path if she ________________ more time to make decisions.

5. Theo ________________ the ball if he had known his annoying aunt was here too.

 

 

เฉลย:

1.  If the officers had not inspected the damages, we would not have been able to claim the compensation cost.

2.  She would have understood if you had told her what was going on.

3.  If Mr. Scott had informed his secretary sooner, he would have printed all his documents in time for the meeting.

4.  Cara would have chosen a different career path if she had had more time to make decisions.

5. Theo would not have attended the ball if he had known his annoying aunt was here too.

 

 

แต่ถ้าอยากติวคอร์ส KruDew ติว TOEIC® มีให้ครบทุกอย่าง! 

ติว TOEIC ครูดิว พร้อมลองทำข้อสอบเหมือนจริง

 

ติว TOEIC กับครูดิว ดียังไง?

 • คอร์สติว TOEIC ของครูดิวนั้น เรียน Online
 • แบ่งบทเรียนชัดเจน เรียนง่ายไม่งง คลิ๊กเลือกบทเรียนที่ต้องการได้ทันที
 • สามารถหยุด, เล่นซ้ำบทเรียนที่ต้องการได้แบบไม่อั้น! (ตลอดระยะเวลาคอร์ส)
 • อัพเดทข้อสอบ New TOEIC ใหม่ล่าสุด! ครบชุด!
 • มีไฟล์ E-Book (PDF) ประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด (และมีหนังสือเรียนเป็นเล่มส่งให้ถึงบ้าน)
 • เรียนเวลาไหนก็ได้ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ แค่มี Internet

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน สามารถส่งคำถามหาทีมงานได้

การันตีคะแนน 750+ (หากสอบแล้วไม่ถึง สามารถแจ้งทวนคอร์สได้ฟรี!)

 

ถ้ายังไม่แน่ใจ? ทดลองติวฟรีก่อนได้ที่ >>> คอร์ส KruDew TOEIC®

 

TOEIC® and TOEFL® are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.