รวม แนวข้อสอบก.พ. ปี 63

รวม แนวข้อสอบก.พ. ปี 63

รวบรวมแนวข้อสอบก.พ. ปี 63 ลองเข้ามาดูแนวโจทย์กันเลย! ทีมงานจะทยอยอัพเดทเรื่อยๆ ตามที่รวบรวมมาได้นะคะ

รวมแนวข้อสอบก.พ. ปี 63

 

แนวข้อสอบก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ

ภาพรวมข้อสอบภาษาอังกฤษ : โจทย์ยาว ตัวเลือกคำตอบยาว ยากกว่าปีที่แล้ว ใช้เวลาทำมากขึ้น แต่ก็ทำได้ไม่ยาก

รอบเช้า วันที่ 27 กันยายน 2563

บทสนทนา 

 • เรื่องจองตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ภูเก็ต

คำตอบ

1. What’s the latest flight to Phuket?

2. How about tomorrow?

3. I would prefer to fly tomorrow.

4. Yes, please do...

5. I have booked the flight at 10.25 a.m.

 • ถามว่าโปรเฟสเซ่อจอห์นคือใคร ตอบ writer

บทความ

 • เรื่องแคลเซียม กับจดหมายสมัครงาน 

 • มี paragraph The New York city marathon 

แกรมม่า ออกไม่เยอะเท่าไร

คำศัพท์ ง่าย แต่ต้องรู้คำศัพท์

 • มีข้อนึงที่ตอบ Requirements 

 • ข้อที่เป็น feel ตอบ feel comfortable 

 • Neglect ตรงกับคำว่า don’t look after 

 • น่าจะถามคำที่มีความหมายเหมือนคำว่า attach ตอบ included

โจทย์

1. Thailand is the first country to ...... fish from Japan.

a.import (Infinitive with TO)

b.imports (Present Simple เติม s)

c.imported (Past Simple)

d.importing (Gerund/Present Participle)

ข้อนี้วัด Infinitive with TO สังเกตจากหน้าช่องว่างจะมีคำว่า to อยู่ ดังนั้นในช่องว่างตรงนี้ต้องตอบ v. ที่อยู่ในรูป V.1 แบบไม่ผัน ไม่เติม ในข้อ a. นั่นเอง

 

2. Sadness is one of...... common and natural human emotions.

a.most

b.the most

c.more

d.much

ตอบ b. เพราะต้องการสื่อว่า Sadness คืออารมณ์ที่พบได้บ่อยที่สุดและเป็นอารมณ์ปกติของมนุษย์ ดังนั้นต้องตอบ the most ตามโครงสร้างการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด the most/the least + adj./adv.

 

3. The police are finished.........murder. Now they know the killer. 

a.finding (ค้นหา)

b.exploring (สำรวจ)

c.searching (ค้นหา)

D.investigating (สืบสวน)

Keyword อยู่ที่ประโยคหลังที่บอกว่ารู้ตัวฆาตกรแล้ว ดังนั้นข้อนี้ต้องตอบ investigating (สืบสวน) เพราะเราต้องสืบสวนก่อนถึงจะรู้ตัวคนร้ายจริง ๆ ได้

 

4. The company ........... the letter last week.

a. sent (Past Simple)

b. sends (Present Simple เติม s)

c. will send (Future Simple)

d. has sent (Present Perfect)

Keyword อยู่ที่ last week ซึ่งแปลว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอดีต ดังนั้น V. ต้องอยู่ในรูป V.2 ตามข้อ a. sent


5. น่าจะถามคำที่มีความหมายเหมือนคำว่า elder

a.older (แก่กว่า)

b.clever (ฉลาดกว่า)

c......

d.youngest (อายุน้อยที่สุด/เด็กที่สุด)

ตอบ a. เพราะ elder แปลว่าผู้สูงอายุ ดังนั้นต้องตอบ older ที่แปลว่าแก่กว่า

 

6. The teacher didn’t know that the marker was ..... and couldn't be erased. 

a.fixed (ที่ตายตัว)

b.instant (ทันที)

c.steady (มั่นคง)

d.permanent (ถาวร)

ข้อนี้ดูได้จาก Keyword “couldn’t be erased” ซึ่งแปลว่าไม่สามารถลบได้ ดังนั้นต้องตอบ permanent ที่แปลว่าถาวรนั่นเอง

 

7. That man .... you were talking to is my uncle.

a.who (ใช้กับคนที่เป็น S.)

b.whom (ใช้กับคนที่เป็น O.)

c.where (ใช้กับสถานที่)

d.whose (ใช้กับของ)

ตรง “… you were talking to” นี้ต้องการกรรมหรือ O. เพื่อบอกว่าคุยกับใครอยู่ ดังนั้นข้อนี้จึงต้องตอบ whom ที่ใช้แทนคนแบบ O. ได้

 

8. Thai culture has a unique way to…..respect to elders.

a.pay

b.take

c.gain

d.treat

ข้อนี้ต้องการบอกว่าวัฒนธรรมไทยมีวิธีเคารพผู้อาวุโสกว่าที่เป็นเอกลักษณ์ ดังนั้น การจะบอกว่าเคารพต้องใช้ pay respect ซึ่งเป็นคำที่ต้องใช้คู่กันนั่นเอง

 

แนวข้อสอบก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์

คณิตศาสตร์ (อนุกรม และลำดับตัวเลข)

[1] 7 , 22 , 89 , 446 , ....

ตอบ 2,677 

วิธีทำ

(7x3)+1 = 22

(22x4)+1 = 89

(89x5)+1 = 446

เพราะฉะนั้น จะได้ว่า (446x6)+1 = 2,676+1 = 2,677 #Ans.

 

[2] 56 68 68 56 80 44 92 32 .....

ตอบ 104

วิธีทำ

โจทย์ข้อนี้ต้องดูแบบลำดับเว้นลำดับ จะได้ว่า 68 , 56 , 44 , 32 จะสังเกตได้ว่าลดลงทีละ (-12) และ 56 68  80 92 …. จะสังเกตได้ว่าเพิ่มขึ้นทีละ (+12) ดังนั้นลำดับถัดมาคือ 92 + 12 = 104 #Ans.

 

[3] 1 3 4 8 15 27 … ?

ตอบ 50

วิธีทำ

เป็นความสัมพันธ์แบบการรวมผลลัพธ์ก่อนหน้า 3 ตัว ซึ่งจะได้ว่า

4 = 3+1+0 (ไม่มีตำแหน่งก่อนหน้านี้อีก)

8 = 4+3+1

15 = 8+4+3

27 = 15+8+4

เพราะฉะนั้นจะได้ว่าลำดับถัดไปจะเกิดขึ้นจาก 27+15+8 = 50 #Ans.

 

[4] 19 21 29 37 53 ....?

ตอบ

วิธีทำ

 

[5] 7 , 15 , 47 , 191 , 959 ,  …

ตอบ 5,759

วิธีทำ

15 = (7x2)+1

47 = (15x3)+2

191 = (47x4)+3

959 = (191x5)+4

เพราะฉะนั้นจะได้ว่าลำดับต่อไปคือ

(959x6)+5 = 5,754+5 = 5,759 #Ans.

 

[6] 0 0 1 1 2 4 7 13...

ก.24     ข.20

ค.11     ง.17

ตอบ (ก) 24

วิธีทำ

เป็นความสัมพันธ์แบบการรวมผลลัพธ์ก่อนหน้า 3 ตัว ซึ่งจะได้ว่า

1 = 1+0+0

2 = 1+1+0 (ไม่มีตำแหน่งก่อนหน้านี้อีก)

4 = 2+1+1

7 = 4+2+1

13 = 7+4+2

เพราะฉะนั้นจะได้ว่าลำดับถัดไปจะเกิดขึ้นจาก 13+7+4 = 24 #Ans.

 

คณิตศาสตร์ (โจทย์ปัญหาทั่วไป)

[1] ค่าเฉลี่ยของเลข 10 จำนวนมีค่าเท่ากับ 15 

ค่าเฉลี่ยของเลข 15 จำนวนมีค่าเท่ากับ 10 

ค่าเฉลี่ยของเลข 25 จำนวนมีค่าเท่ากับเท่าใด 

ตอบ 12

วิธีทำ

ค่าเฉลี่ยของเลข 10 จำนวนคือ 15 ดังนั้นหมายความว่า ผลรวมของเลข 10 จำนวนมีค่าเท่ากับ 10x15 = 150

ค่าเฉลี่ยของเลข 15 จำนวนคือ 10 ดังนั้นหมายความว่า ผลรวมของเลข 10 จำนวนมีค่าเท่ากับ 15x10 = 150

ดังนั้นค่าเฉลี่ยของเลข 25 จำนวนจะได้ว่า “ผลรวมของเลข 10 และ 15 หารด้วย 25” จึงเขียนเป็นสมการคือ (150+150)/25 = 300/25 = 12

เพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยของเลข 25 จำนวน มีค่าเท่ากับ 12 #Ans.

 

[2] มุมที่หนึ่งกว้างเป็น 3 เท่าของมุมที่สอง  และมุมที่สามกางกว้างกว่ามุมที่สอง 20 องศา มุมที่สองกางเท่ากับกี่องศา

ตอบ 40°

วิธีทำ

มุมภายในสามเหลี่ยม มีค่าเท่ากับ 180° ดังนั้นจึงแทนค่าว่า

มุม A = มุมที่ 1

มุม B = มุมที่ 2

มุม C = มุมที่ 3 และเท่ากับ มุมที่สอง+20°

เขียนสมการได้เป็น A+B+C = 180 

มุม A กว้างเป็น 3 เท่าของมุม B หรือ 3B

มุม C กว้างกว่ามุม B 20° หรือ B+20

จึงรวมสมการได้ว่า 

3B+B+B+20 = 180

5B = 160

B = 32° #Ans.

 

[3] หากตอนนี้เวลา 14.30 เข็มสั้นและเข็มยาวทำมุมกันกี่องศา

1. 60°   2. 75°

3. 120° 4. 360°

ตอบ 120°

วิธีทำ

จากรูปภาพนาฬิกา จะเห็นว่า เข็มสั้นและเข็มยาวทำมุมมากกว่ามุมฉาก (90 องศา) แต่ไม่เกิน 180 องศา (ครึ่งวงกลม) ดังนั้นจากคำตอบจะเห็นว่ามีข้อที่เกิน 90 องศา แต่ไม่เกิน 180 องศาอยู่ข้อเดียวคือ (3) 120° 

แต่หากพิจาณาข้อนี้แบบละเอียดจะได้ว่า

เข็มยาวที่ชี้ที่เลข 6 จะทำมุมกับเลข 3 ได้เป็น 90° พอดี และระหว่างเลข 2 กับเลข 3 จะมีองศาอยู่ที่ 90°/3 = 30° ดังนั้น ระหว่างเลข 2 กับเลข 3 จะได้ว่าเข็มสั้นอยู่ครึ่งหนึ่งพอดี (เนื่องจากบ่าย 2 ครึ่ง เข็มสั้นจะต้องเคลื่อนมาอยู่ระหว่างเลข 2 และ 3 ตรงกลางพอดี) จะได้ว่า เข็มสั้นทำมุมกับ เลข 3 เป็น 30°/2 = 15° เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าเข็มสั้นกับเข็มยาวทำมุมกันเท่ากับ 90+15 = 105° #Ans.

ข้อนี้อาจจะมีความผิดพลาดของผู้ออกสอบ เนื่องจาก หากมองเข็มนาฬิกาแบบปกติ โดยที่เลข 2 ไม่เคลื่อนไปหาเลข 3 จะทำมุมเท่ากับ 120° พอดี หากผู้ออกสอบพิจารณาถึงความเป็นจริง (ที่เข็มสั้นจากเลขสองต้องเคลื่อนไปหาเลข 3)จะต้องมีคำตอบที่เป็น 105° ในตัวเลือกคำตอบ

 

[4] ชมพู พลอย อั้ม รวมเงินลงหุ้นกัน 1,000,000 1,500,000 และ 2,000,000 ตามลำดับ และการลงทุนดังกล่าวทำผลกำไรได้ 40% จึงอยากทราบว่าคนที่ได้กำไรน้อยที่สุดกับคนที่ได้กำไรเยอะที่สุด ได้กำไรต่างกันเท่าไร

1. 100,000    2. 200,000

3. 300,000    4. 400,000

ตอบ 400,000

วิธีทำ

หากรวมเงินลงทุนจะเท่ากับ 1,000,000+1,500,000+2,000,000 = 4,500,000 บาท และได้กำไรเท่ากับ 40% = 4,500,000x40/100 = 1,800,000 บาท หากแบ่งกำไรตามเงินลงหุ้น จะทราบว่าโจทย์ถามว่า ชมพู กับ อั้ม ได้กำไรต่างกันเท่าไหร่ ดังนั้นจะเขียนเป็นสมการว่า

ชมพู ได้กำไรเท่ากับ (1,000,000/4,500,000)*1,800,000 = 400,000

อั้ม ได้กำไรเท่ากับ (2,000,000/4,500,000)*1,800,000 = 800,000

ผลต่างของกำไรจึงเท่ากับ 800,000 - 400,000 = 400,000 บาท #Ans.

 

[5] มีเชือกเส้นหนึ่งยาว 35 ฟุต แบ่งเป็นสองเส้นเส้นที่สั้นที่สุดยาวเป็น 2/5  ของเส้นที่ยาว แล้วเชือกสั้นยาวเท่าไร

1. 10      2. 15

3. 20      4. 25

ตอบ 10

วิธีทำ

กำหนดให้เชือกที่สั้นเป็น x และ เชือกที่เส้นที่ยาว 35-x

เราจะสามารถเขียนสมการได้ว่า 

X = 2/5(35-X) ; 2/5 มาจาก เส้นที่สั้นที่สุดยาวเป็น 2/5 ของเส้นที่ยาว

5X  = 2(35-X) ; คูณ 5 ทั้งสองข้างของสมการ

5X = 70 - 2X ; คูณ 2 เข้าในวงเล็บ

7X = 70

X = 10 

เพราะฉะนั้นจะได้ว่าเชือกสั้นจะยาวเท่ากับ 10 ฟุต #Ans.

 

[6] เงิน 1,500 บาท ซื้อปากกาได้ 10 โหล ถ้าปากกาลดราคาจากเดิม 25 บาทต่อโหล เงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อปากกาได้กี่โหล

1. 15      2. 14

3. 13      4. 12

ตอบ 12

วิธีทำ

เงิน 1,500 ซื้อปากกาได้ 10 โหล หมายความว่า ปากกาจะมีราคาโหลละ 1,500/10 = 150 บาทต่อโหล หากปากกาลดราคาจากเดิม 25 บาทต่อโหล หมายความว่า ราคาปากกาต่อโหลจะเท่ากับ 150-25 = 125 บาทต่อโหล

จะได้ว่าหากต้องการซื้อปากกาด้วยเงินเท่าเดิม จะได้ปากกาเท่ากับ 1,500/125 = 12 โหล #Ans.

 

[7] คนงานสร้างถนนได้วันละ 69.5 เมตร และสร้างถนนเสร็จ 1 ปี 6 เดือน อยากทราบว่าถนนจะมีระยะทางยาวกี่กิโลเมตร

1. 42      2. 40

3. 38      4. 36

ตอบ 38 กิโลเมตร

วิธีทำ

หากคนงานสร้างถนนได้ว่าละ 69.5m ดังนั้นเราจะให้ว่า 1 ปี เท่ากับ 365  วัน และ 6 เดือนมีค่าเท่ากับ 180 วัน เพราะฉะนั้นคนงานดังกล่าวจะต้องทำงานทั้งหมด 545 วัน จึงจะเขียนเป็นสมการได้ว่า 69.5 x 545 = 37.8775 km หรือประมาณ 38 กิโลเมตร

หากคิดตามหลักความเป็นจริงแล้วจะเป็นเวลา 1 ปีครึ่ง จะสามารถคำนวนวันแบบละเอียดได้เป็น 365x1.5 = 547.5 หรือ 548 ซึ่งจะได้สมการว่า 69.5 x 548 = 38.086 km ซึ่งก็ตรงหรือใกล้เคียงกับ 38 กิโลเมตรมากที่สุด ดังนั้นข้อนี้จึงสรุปได้ว่า ถนนจะมีระยะทางยาว 38 กิโลเมตร #Ans.

 

[8] สนามฟุตบอลบอลมีความกว้างน้อยกว่าความยาว 20 เมตร เส้นรอบสนาม 360 เมตร ถามว่า สนามมีความกว้างเท่าไหร่ 

ก. 60     ข. 70

ค. 80     ง. 90 

ตอบ 38 กิโลเมตร

วิธีทำ

ให้ความกว้างมีค่าเป็น X และ ความยาวมีค่าเป็น X+20

เส้นรอบสนามจะได้ว่า 2(X+X+20) จึงเขียนสมการได้ว่า

2(X+X+20) = 360

2(2X+20) = 360

4X+40 = 360

4X = 320

X = 80

เพราะฉะนั้นความกว้างของสนามมีค่าเท่ากับ 80 เมตร #Ans.

 

 

ภาษาไทย (อุปมา-อุปไมย)

แข็งแรง:ป่วย นอน:?

1. สงบ 2. ตื่น

3.หลับ 4. เศร้า

ตอบ (2) ตื่น

วิธีทำ

เนื่องจากแข็งแรงมีความสัมพันธ์ “ตรงข้าม” กับป่วย ดังนั้นข้อนี้คำเชื่อมของคำคือความสัมพันธ์แบบตรงก้ันข้าม จะได้ว่า นอน จะมีความสัมพันธ์ตรงข้ามกับตื่น ดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่า นอน : ตื่น

 

น้ำอัดลม:เครื่องดื่ม  ขนมปัง:?

1.ฝรั่งเศส 2.ไข่ดาว

3.แป้งสาลี 4.อาหาร

ตอบ (4) อาหาร

วิธีทำ

เนื่องจากน้ำอัดลมมีความสัมพันธ์กับเครื่องดื่ม โดยน้ำอัดลมถือเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่ง ดังนั้นขนมปังถือเป็น “อาหาร” อย่างหนึ่งเหมือนกัน โดยเป็นลักษณะของการบอกหมวดหมู่ข้างหลัง

 

กีฬา:กติกา  ประชาชน:?

1.กฎหมาย 2.ชุมนุม

3.โรงเรียน 4.สังคม

ตอบ (1) กฎหมาย

วิธีทำ

เนื่องจากกีฬามีความสัมพันธ์กับกติกา โดยกติกาทำหน้าที่ควบคุมกีฬาให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง หากทำผิดกติกาก็จะถูกปรับแพ้ ฯลฯ ดังนั้น สิ่งที่ใช้กำกับดูแลควบคุมประชาชนจึงเป็นกฎหมาย

 

เตารีด:ความเรียบ  เครื่องปรับอากาศ:?

ตอบ (N)

วิธีทำ

ตอบข้อ (N) หากดูจากความสัมพันธ์เตารีดหากใช้รีดจะทำให้เสื้อผ้า หรือเครื่องสวมใส่มีความเรียบ จึงได้ความสัมพันธ์ของข้อนี้ว่า สิ่งหน้า ทำให้ หรือให้ สิ่งหลัง ดังนั้นแนวการตอบข้อนี้จึงจะต้องตอบเรื่อง ความเย็น อุณหภูมิ ความสบาย ฯลฯ

 

แนวข้อสอบก.พ. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย)

 

[1] ข้อใด มิใช่ การบริหารราชการแผ่นดิน

ก.ส่วนกลาง

ข.ตำบล

ค.ภูมิภาค

ง.ท้องถิ่น

ตอบ (ข) ตำบล

วิธีทำ

ข้อที่มิใช่การบริหารราชการแผ่นดินคือ ข้อ (ข) เนื่องจากตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แบ่งการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

 

[2] แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง สังกัดอะไร

ก. กรม

ข. กระทรวง

ค. ทบวง

ง. องค์การมหาชน

ตอบ (ง) องค์การมหาชน

วิธีทำ

คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ (4) องค์การมหาชน เนื่องจากแฟลตฟอร์มดิจิทัลถูกจัดตั้งโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) จาก พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๐

 

 

หนังสือสรุปกฎหมาย "สรุปจำง่าย กฎหมาย ก.พ."

รีวิวหนังสือสรุปกฎหมาย ก.พ.

รายละเอียดหนังสือสรุปวิชากฎหมายก.พ.

 • สรุปเนื้อหาในส่วนของกฎหมาย 6 ฉบับที่ครอบคลุมสำหรับการทำข้อสอบ ก.พ.
 • แถมฟรี! E-book แนวข้อสอบเข้าราชการ ก.พ. (ภาค ก) ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด เหมือนข้อสอบจริงที่สุด
 • ราคา 189 บาท พร้อมการจัดส่งฟรี! ไม่มีบวกเพิ่ม


คลิกสั่งซื้อหนังสือสรุปกฎหมาย ก.พ.  

 

 

คอร์สติวก.พ. สอบข้าราชการ ครบทุกวิชา!

ข้อสอบก.พ. ติวก.พ. ครบทุกวิชา

 • ติวครบทุกวิชาสำหรับสอบก.พ. สมัครงานข้าราชการ

 • ติวความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์, ภาษาไทย) โดยครูวิว

 • ติวภาษาอังกฤษ โดย KruDew (เน้นพื้นฐาน Grammar, ตะลุยโจทย์เหมือนจริง และเทคนิคทำข้อสอบ)

 • NEW! ติวความรู้ และลักษณะข้าราชการที่ดี (กฏหมาย)

 • เรียน Online สะดวก เรียนได้ทุกเวลา

 • แต่ละวิชาเน้นเทคนิคสำหรับคนพื้นฐานน้อย และพาทำข้อสอบแน่นๆ

 

ทดลองติวตอนนี้เลย! (CLICK)