อัพเดทเงินเดือนวิศวะปี 2018! สายไหนรับเยอะสุด มาดูกัน!

ลองมาดูกันวิศวะสายเรา ควรได้เงินเท่าไร? แล้วแต่ละสายลักษณะงานต่างกันยังไงบ้าง?


    จบวิศวะมาขึ้นชื่อว่าได้เงินเดือนเยอะเป็นลำดับต้นๆ ในบรรดาสายอาชีพเด็กจบใหม่ แม้กระทั่งคนมีประสบการณ์แล้ว วิศวะเองก็ยังคงเป็นอาชีพที่รายได้แซงหน้าอาชีพส่วนใหญ่อยู่ดี (เห็นฐานเงินข้างล่างก็ไม่แปลกใจเลย เงินเดือนเยอะกว่าแอดอีกกกก)

    แต่! วิศวะเองก็เป็นสายที่คู่แข่งเยอะสุดๆ อย่างในปี 2560 มีบัณฑิตจบใหม่เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์เองก็เกือบๆ 20,000 คนแล้ว! คิดดูว่าถ้าเริ่มหางานพร้อมกัน โอกาสที่เราจะได้งานที่ต้องการ จะลดลงไปแค่ไหน? ดังนั้นถ้าเราไม่มีอะไรโดดเด่นไปกว่าความรู้ทางสายอาชีพ (ที่ทุกคนต้องมีอยู่แล้ว) ใบสมัคร เรซูเม่เราอาจจะกลืนไปกับทะเลใบสมัครของคนอีกเป็นหมื่นๆ ไปเลยก็ได้

    ตัวช่วยอันดับแรกๆ ที่จะเสริมให้ใบสมัครเราดูโดดเด้งออกมาจากคนอื่นๆ ก็คือ “คะแนน TOEIC” นั่นเอง และปัจจุบัน ตำแหน่งงานวิศวะส่วนมาก ไม่ว่าจะอยู่ในโรงงาน ทำในออฟฟิศ หรือไปตามหน้างานต่างๆ มักจะระบุ TOEIC เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ผู้สมัครต้องมี! โดยคะแนนเฉลี่ยจะอยู่ที่ตั้งแต่ 450-700 คะแนนเลย ดังนั้นใครยังไม่มี TOEIC รีบไปสอบเก็บไว้เลยนะขอบอก (มีคะแนน TOEIC ได้ "ค่าภาษา" เพิ่มด้วยนะเอ้อ)

 

เปิดเงินเดือน + สวัสดิการของวิศวกรจบใหม่บริษัทดัง

 

อัพเดทช่วง เงินเดือน "วิศวะ" ปี 2018

  ช่วงเงินเดือน (ประสบการณ์ 0-5 ปี)
สายอาชีพวิศวกร สายงานวิศวกรรม และเทคนิค สายงานอุตสาหกรรม บริษัทที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น

วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)
ลักษณะงาน: ออกแบบ วางแผน ควบคุมการทำงานตามแบบ
ดูแลระบบติดตั้งเครื่องจักรต่างๆ วางแผนระบบปฏิบัติงาน
และการบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ
(งานครอบคลุมได้หลายสายเช่น ด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง
ด้านสายงานผลิตในโรงงาน ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นต้น)

25,000 – 40,000 20,000 – 50,000   70,000 – 100,000
วิศวกรเคมี (Chemical Engineer)
ลักษณะงาน: ควบคุม ดูแล ปรับปรุง แก้ไขงานในกระบวนการผลิต
หรือออกแบบ ปรังปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตทางเคมี ชีวเคมี เป็นต้น
25,000 – 40,000 18,000 – 50,000 25,000 – 45,000 50,000 – 80,000
วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ (Electrical Engineer)
ลักษณะงาน: ออกแบบ และเขียนแบบทางไฟฟ้า
วางแผนการบำรุงรักษาระบบของเครื่องจักรไฟฟ้า และอุปกรณ์
ควบคุมตรวจสอบระบบไฟฟ้า วิเคราะห์ แก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า หรือการจ่ายไฟฟ้า
25,000 – 35,000 20,000 – 40,000   50,000 – 70,000
วิศวกรก่อสร้าง (Construction Engineer)
ลักษณะงาน: ออกแบบโครงสร้าง สิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมถึงการบริหารงานก่อสร้างด้วย
25,000 – 30,000 20,000 – 50,000   50,000 – 70,000
วิศวกรออกแบบ (Design Engineer)
ลักษณะงาน: ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
เขียนแบบ นำเสนองาน ประสานงานกับฝ่ายผลิต
รวมถึงการลงหน้างานจริงเพื่อตรวจสอบ แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
25,000 – 40,000 20,000 – 50,000 20,000 – 40,000  
วิศวกรซ่อมบำรุง (Maintenance Engineer)
ลักษณะงาน: วางแผนการซ่อมบำรุง และป้องกันเครื่องจักรเสียหาย
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือระบบต่างๆ
25,000 – 40,000 18,000 – 45,000 22,000 – 35,000 50,000 – 80,000
วิศวกรการผลิต (Production Engineer)
ลักษณะงาน: วางแผน ควบคุมขั้นตอนการผลิตโดยรวมทั้งหมด
ทั้งยอดการผลิต คุณภาพ แรงงาน เครื่องจักร วัตถุดิบในการผลิตต่างๆ
35,000 – 50,000 20,000 – 50,000 25,000 – 40,000 50,000 – 60,000
วิศวกรประเมินราคา (Estimation Engineer)
ลักษณะงาน: ถอดแบบ ประเมินราคาต้นทุนวัสดุ อุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการก่อสร้าง หรือในโปรเจคงานต่างๆ
ต้องมีความละเอียด, การประเมินจำนวนวัสดุที่จำเป็น,
ประเมินระยะเวลา และแรงงานที่ต้องใช้
35,000 – 40,000      
วิศวกรการขาย (Sales Engineer)
ลักษณะงาน: นำเสนอผลิตภัณฑ์กับลูกค้า ให้คำปรึกษา คำแนะนำ
สาธิตการใช้งาน สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หาโอกาสใหม่ๆ
ในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ รับฟังข้อเสนอจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงกับทีม
18,000 – 25,000 20,000 – 50,000   50,000 – 100,000
วิศวกรสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineer)
ลักษณะงาน: ประเมินความเสี่ยง วิจัยสารพิษในสิ่งแวดล้อม
วางแผนควบคุม ปรังปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสีย
หรือระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ประสานงาน
ตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
35,000 – 50,000      
วิศวกรพลาสติก (Injection Engineer)
ลักษณะงาน: ควบคุมการใช้ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์การขึ้นรูป
ด้วยเครื่องฉีดพลาสติก เครื่องอบแห้งวัสดุต่างๆ อุปกรณ์การลำเลียง
ทดสอบงานต้นแบบ พัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบการผลิต
ตรวจสอบคุณภาพงาน และกระบวนการผลิต
  18,000 – 35,000    
วิศวกรอำนวยความสะดวก (Facility Engineer)
ลักษณะงาน: บำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ
รวมไปถึงระบบเช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบเครื่องปรับอากาศ และระบายอากาศ, ระบบท่อในอาคาร เป็นต้น
  20,000 – 40,000    
วิศวกรวัสดุ (Material Engineer)
ลักษณะงาน: วางแผน จัดหาวัสดุเพื่อการผลิต ปรับปรุง คิดค้นวัสดุ
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในรูปแบบ และจุดประสงค์ที่ต่างกัน
  20,000 – 40,000   50,000 – 100,000
วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer)
ลักษณะงาน: ออกแบบ ติดตั้งระบบโครงสร้างเครือข่ายต่างๆ เช่น
WAN เครือข่ายไร้สาย router ต่างๆ
35,000 – 40,000      
วิศวกรกระบวนการ (Process Engineer)
ลักษณะงาน: วิเคราะห์ สำรวจ วางแผนปรับปรุงคุณภาพกระบวนการให้ได้มาตรฐาน
ประสานงาน ติดตาม ประเมินผลกระบวนการผลิต
35,000 – 45,000 20,000 – 30,000    
วิศวกรควบคุมคุณภาพ (QA/QC Engineer)
ลักษณะงาน: ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการทำงาน
การผลิต วัสดุในการผลิต ขั้นตอนการผลิต จนกระทั่งชิ้นงาน หรือผลิตภัณฑ์ออกมา
25,000 – 45,000 20,000 – 45,000 25,000 – 35,000  
วิศวกรวิจัยและพัฒนา (R&D Engineer)
ลักษณะงาน: พัฒนา วิจัย ปรังปรุงผลิตภัณฑ์ เก็บข้อมูล
วิเคราะห์ ทดลอง เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการทำงาน
25,000 – 45,000 20,000 – 40,000    
วิศวกรระบบ (System Engineer)
ลักษณะงาน: ออกแบบระบบของทั้งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
หรือโปรแกรมเพื่อการใช้งานกับระบบ server ที่ต่างกันออกไป
  25,000 – 40,000   50,000 – 70,000

ขอบคุณข้อมูลจาก: Adecco Thailand (Salary Guide)

 

 

✎✎ TOEIC คืออะไร? เริ่มต้นที่นี่ คลิก เลย ✎✎


✎✎ อัพเดทงานเด่น เงินเดือนสูง ✎✎

 

✎✎ บริษัทในฝัน ต้องใช้ TOEIC เท่าไร? ✎✎
 

 

★★★ อัพคะแนน TOEIC พร้อมสมัครงานก่อนใคร! ติวกับ KruBird English เลย! ★★★

สมัครทดลองเรียนฟรีได้ที่ www.OpenDurian.com/toeic

- เนื้อหาครบถ้วน เริ่มปูให้จากพื้นฐาน ไม่ค่อยถนัดอังกฤษ ก็เรียนได้

- การันตี 750+ คะแนน (ไม่ถึง ยื่นคะแนนเรียนทวนฟรี!)

- อัพเดทแนวข้อสอบจริง เทคนิคจากประสบการณ์จริงเรื่อยๆ

- เรียนง่าย จัดเวลาสะดวก เพราะเรียนผ่าน Online อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เลย

- มีหนังสือจัดส่งให้ถึงที่

- ทวนซ้ำไม่อั้นใน 60 วัน

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Inbox เพจ www.facebook.com/krubirdenglish

หรือแอดไลน์มาปรึกษาได้ที่ LINE ID: @krubird (มี @ ด้วยน้า)

โดย Darunwan