คู่ศัพท์ ชิฟ เดล 2 สองพี่น้อง คนสอบ TOEIC สับสน!!

คำศัพท์ภาษาอังกฤษชวนงง
ดูกี่ทีก็งงตาแตก‼️ คู่ศัพท์ 2 สองพี่น้อง คนสอบ TOEIC สับสน!!
สับขาหรอก จนปวดหัว!! คล้ายกันจนตอบผิด! ตอบถูก! #ต้องแยกให้ดี
ถ้าไม่อยากได้คะแนนน้อย#แชร์ไว้จำซะ!!

แอดมินคัดสรรค์ คำศัพท์ชวนงงมาให้แล้ว แถมยกตัวอย่างประโยค เพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ

รับรองอ่านบทความนี้ จำศัพท์ได้ ใช้เป็น และไม่งง อีกต่อไป

 

Accept VS Except

No photo description available.

 • Accept (v.) ยอมรับ อ่านว่า 

Our boss accepts our idea and confirm to give some budget.     เจ้านายยอมรับแนวคิดของภวพเราและยันที่จะให้งบประมาณจำนวนหนึ่งกับเรา

 • Except (prep./ conj.) ยกเว้น 

Everyone has attended the meeting except Clara.     ทุกคนเข้าประชุมยกเว้นคลาร่า

 

Receipet VS Recipe

Image may contain: text

 • Receipt (n.) ใบเสร็จ

Please keep the receipt as proof of purchase.     โปรดเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการซื้อ

 • Recipe (n.) สูตร , ตำรับ

I barely follow the recipe when I cook .     เวลาทำอาหารฉันไม่ค่อยทำตามสูตรเท่าไหร่

 

Comprehensive VS Comprehensible

Image may contain: text

 • Comprehensive (adj.) ครอบคลุม , ครบถ้วน

This guide book is a fully comprehensive guide to Japan.     หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือนำเที่ยวประเทศญี่ปุ่นที่ครบถ้วนสุดๆ

 • Comprehensible (adj.) เข้าใจได้ง่าย 

Our aim is to make the students'speech comprehensible.    เป้าหมายของเราคือการทำให้สุนทรพจน์นี้เข้าใจได้ง่าย

 

Effect VS Affect

No photo description available.

 • Effect (n.) = ผล, ผลกระทบ

The recession had a negative effect on trade.  ภาวะเงินเศรษฐกิจตกต่ำมีผลกระทบด้านลบทางการค้า

 • Affect (v.) = ส่งผลกระทบ

How will these changes affect  us?  การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอะไรกับพวกเราบ้าง

 

Aboard VS Abroad

Image may contain: text

 • Aboard (adv. / prepo. ) = บนยานพาหนะ

They were all aboard  the ship last night.     พวกเขาลงเรือไปเมื่อคืนนี้

 • Abroad (adv.) = ในต่างประเทศ , แพร่หลาย

I shall decide for going abroad  later.   ฉันควรตัดสินใจเรื่องการไปต่างประเทศที่หลัง

 

Access VS Excess

 No photo description available.     No photo description available.

 • Access (v. /n.) = เข้าถึง , การเข้าถึง/ ทางเข้า

The only access to the city is across the bridge.     ทางเข้าเมืองมีอยู่ทางเดียวคือตรงข้ามกับสะพาน

 • Excess (n. / adj.) = ส่วนที่เกินมา, ที่มากกว่าปกติ

The drug can be harmful if taken in excess.     ยาเป็นอันตรายได้ถ้าหากบริโภคมากเกินไป

 • Excessive (adj.) = ที่มากเกินไป

Excessive weight gain doesn't do you any good.      หนักน้ำขึ้นมากไปไม่ได้เกิดประโยขน์อะไรกับตัวคุณเลย

 

Adapt VS Adopt

Image may contain: text

 • Adapt (v.) = ประยุกต์, ปรับตัว, ดัดแปลงให้เหมาะสม

It took her a while to adapt  herself to her new school.     เธอใช้เวลาสักพักในการปรับตัวกับโรงเรียนใหม่

 • Adopt (v.) = รับเลี้ยง , นำมาใช้ , เลือก

She was adopted  by an Amercian family.    เธอถูกครอบครัวชาวอเมริกันรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม

 

Job application VS Job Applicant

Image may contain: text

 • Job application (n.) = ใบสมัครงาน

Please fill out this job application.     โปรดกรอกข้อมูลลงใบสมัครงาน

 • Job applicant (n.) = ผู้สมัครงาน

The job applicant  must have a good verbal skill.     ผู้สมัครงานต้องมีทักษะการพูดที่ดี

 

Advice VS Advise

No photo description available.

 • Advice (n.) คำแนะนำ

My mom always give me good advices.      แม่ข้อฉันให้คำแนะนำดีๆกับฉันเสมอ

 • Adivise (v.) ให้คำแนะนำ

She needed someone to advise her about futhering her study.    ต้องการให้ใครสักคนมาแนะนำเธอเรื่องเรียนต่อ

 

Complaint VS Complain

Image may contain: text

 • Complaint (n.) คำร้องเรียน

I have a complaint about the price.     ฉันมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับราคา

 • Complain (v.) บ่น, ร้องเรียน

Don't complain and do as you are told.     เลิกบ่นและทำตามบอกให้ทำซะ

 

Respond VS Response

No photo description available.

 • Respond (v.) = ตอบสนอง, ตอบโต้

The plants readily respond to these stimuli.    พืชตอบสนองต่อตัวกระตุ้นตัวเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว

 • Reponse (n.) = การตอบรับ, คำตอบ , การตอบโต้

Madam, there's still no response.      ยังไม่มีการตอบรับเลยค่ะมาดาม

 

Consult VS Counsel

No photo description available.

 • Consult (v.) = ปรึกษา

I have to consult the manager about the matter.    ฉันต้องปรึกษาเรื่องนี้กับผู้จัดการ

 • Counsel (n.) = ที่ปรึกษา , ทนายความ , คำปรึกษา

She is there to give you counsel on all matters.   เธอจะคอยให้คำปรึกษาเธอในทุกๆเรื่อง

 

Operation VS Cooperation

No photo description available.

 • Operation (n.) = การดำเนินการ , การผ่าตัด 

Will I have to have an operation?     ฉันจะต้องเข้ารับการผ่าตัดหรอ

 • Cooperation (n.) = ความร่วมมือ , การทำงานร่วมกัน

We thank u for your cooperation .    ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

 

Daily VS Dairy VS Diary

Image may contain: text

 • Daily (adv.) = ในทุกๆวัน , แต่ละวัน

I drink milk daily.

 • Dairy (adj.) = เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นม

I'm trying to cut down on dairy products.  ฉันพยายามลดจำนวนผลิตภันณ์นมลง

 • Diary (n.)

I will write down everthing on my diary.   ฉันจะจดทุกอย่างลงในสมุดบันทึกของฉัน

 

Talk about.... VS Discuss....

 Image may contain: text

 • Talk about sth. (PhrV.) =พูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง...

I don't want to talk about  this stuff.   ฉันไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้

 • Discuss sth. (v.) = พูดคุย , ถกปัญหา

She should rung up to discuss  the divorce.   เธอควรโทรไปพูดคุยเรื่องการหย่านะ

 

Asset VS Assess

No photo description available.

 • Asset (n.) = ทรัพย์สิน

The profit on the disposal of an asset must be accounted for.    ผลกำไรจากการถ่ายโอนทรัยสินต้องต้องรับการชี้แจง

 • Assess (v.) = ประเมิน (ค่า , ราคา)

We need to assess the demage of this build.     เราต้องประเมิณความเสียของอาคารหลังนี้

 

Soar VS Sore

No photo description available.

 • Soar (v.) = พุ่งขึ้น

Air pollution will soon soar above safety levels.   ไม่ช้านี้ ค่ามลพิษทางอาการจะพุ่งสุงขึ้นกว่าค่าความปลอดภัย

 • Sore (adj.) = เจ็บ

I have a sore throat    ฉันเจ็บคอ

 

Delicate VS Delegate

No photo description available.

 • Delicate (adj.) = ละเอียด , บอบบาง (อ่อนแอ)

She has been in delicate health for some time.    บางครั้งร่างกายของเธอก็บอบบาง 

 • Delegate (v./n.) = มอบหมาย , ตัวแทน

She is the delagete of our school to join the singing competion.  เธอเป็นตัวแทนโรงเรียนเพื่อเข้าประกวดร้องเพลง

 

Favour / Favor VS Flavour / Flavour

 No photo description available.

 • Favour / Favor

Can you do me a favor? = ช่วยอะไรชั้นหน่อยได้ไหม

 • Flavour / Flavour

I want a chocolate flovour ice-cream = ฉันขอไอศกรีมรสช็อกโกแลต

 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคน หายงงกันเเล้วใช่ไหมเอ่ย

อย่าลืมท่องศัพท์กันเยอะๆนะคะ เพราะข้อสอบ TOEIC จะชอบออกคำพวกนี้บ่อยมากกก

และสำหรับใครที่อยากได้คลังศัพท์เพื่มเติมสามารถกดลิงค์เลย คลิ๊กเลย

โดย Pai_Bamboo