อยากเข้าบัญชี จุฬาฯ สมัครสอบรอบไหนได้ใน #TCAS61

ทีมว่าที่นิสิต บัญชี จุฬาฯ ต้องอ่าน รวมทุกรอบที่เปิดรับสมัครในระบบ #TCAS61 มาให้เเล้วที่นี่


หากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือคณะในฝัน #dek61 มาดูกันเลยว่ามีเส้นทางไหนให้เราสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้บ้าง

จะเห็นได้ว่ามีช่องทางให้น้อง ๆ มุ่งสู่ฝันได้ถึง 4 เส้นทางทีเดียว ส่วนรายละเอียดการรับแต่ละรอบเป็นยังไง ไปดูกันเลย

 

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio/GPAX 

 

รหัส คณะ/โครงการ สาขาวิชา รายละเอียด จำนวนรับ
4

คณะบัญชี 

โครงการโอลิมปิกวิชาการ

 - บัญชี 

 - บริหาร 

 - สถิติ

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2. แฟ้มสะสมผลงานการเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก วิชาการในระดับนานาชาติในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3. ได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือมีผลการแข่งขันอยู่ในอันดับสูงสูดจำนวน 10 รายแรก 

4. ใช้ GPAX 

5. แฟ้มสะสมผลงานทางวิชาการ 

6. สอบสัมภาษณ์ 

10
25 คณะบัญชี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

(หลักสูตรนานาชาติ)

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่า

2. คะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ TOEFL / IELTS / CU-TEP and Speaking

3. คะแนนรวมของการสอบวัดความสามารถในการ สื่อสารภาษาอังกฤษ และวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ CU-AAT / Old SAT / New SAT 

4. สอบสัมภาษณ์

80

 

รอบที่ 2 รับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ

กลุ่ม : นักเรียนที่อยู่ในนเขตพื้นที่หรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ 

(ไมใช่การรับทั้งประเทศนะจ๊ะ) 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โครงการจุฬาฯ ชนบท

รหัส ชื่อ คณะ/โครงการ สาขาวิชา รายละเอียด จำนวนรับ
22 บัญชี โครงการจุฬาฯ ชนบท บัญชี

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. ใช้ GPAX 

3. ใช้ GAT 

4. ใช้ PAT 71 

2
23 บัญชี โครงการจุฬาฯ ชนบท บริหาร

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. ใช้ GPAX

3. ใช้ GAT

4. ใช้ PAT 71

3
24 บัญชี โครงการจุฬาฯ ชนบท สถิติ

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. ใช้ GPAX 

3. ใช้ GAT 

4. ใช้ PAT 71/ PAT 72 

2

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โครงการพัฒนากีฬาชาติ

รหัส ชื่อ คณะ/โครงการ สาขาวิชา รายละเอียด จำนวนรับ
40-42

บัญชี

โครงการพัฒนากีฬาชาติ

- บัญชี [40]

- บริหาร [41]

- สถิติ [42]

1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย / เยาวชนทีมชาติไทย / เป็นผู้ที่ได้อันดับ1-3 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติหรือเยาวชนแห่งชาติ/ รายการการแข่งขันอื่นๆ ที่เทียบเท่า

3. ใช้ GPAX

4. ใช้ GAT

5. ใช้ PAT 71 / PAT 72

6. แฟ้มสะสมผลงานทางด้านกีฬา ในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2558-2560

7. ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา 

- บัญชี [2]

- บริหาร [5]

- สถิติ [1]

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียน สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

รหัส ชื่อคณะ/โครงการ สาขาวิชา รายละเอียด จำนวนรับ
65

บัญชี สาธิต จุฬาฯ

บัญชี

1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2. ใช้ GPAX 

3. ใช้ GAT 

4. ใช้ PAT 71

5
66

บัญชี สาธิต จุฬาฯ

บริหาร

1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. ใช้ GPAX 

3. ใช้ GAT 

4. ใช้ PAT 71

5
67

บัญชี สาธิต จุฬาฯ

สถิติ-สถิติ

1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. ใช้ GPAX 

3. ใช้ GAT 

4. ใช้ PAT 71 / PAT 72

2
68

บัญชี สาธิต จุฬาฯ

สถิติ-ประกันภัย

1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. ใช้ GPAX 

3. ใช้ GAT 

4. ใช้ PAT 71 / PAT 72

2
69

บัญชี สาธิต จุฬาฯ

สถิติ-เทคโนโลยี

1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. ใช้ GPAX 

3. ใช้ GAT 

4. ใช้ PAT 71 / PAT 72

2

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

รหัส ชื่อคณะ/โครงการ สาขาวิชา รายละเอียด จำนวนรับ
76 คณะบัญชี 

บัญชี หลักสูตร อินเตอร์

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่า

2. คะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ TOEFL / IELTS / CU-TEP and Speaking 

3. คะแนนรวมของการสอบวัดความสามารถในการ สื่อสารภาษาอังกฤษ และวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ CU-AAT / Old SAT / New SAT 

4. สอบสัมภาษณ์

80

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน 

รหัส ชื่อ คณะ/โครงการ สาขาวิชา รายละเอียด จำนวนรับ
31 คณะบัญชี บัญชี สายศิลป์-คำนวณ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560

2. ใช้ GPAX 

3. ใช้ GAT 

4. ใช้ PAT 71

115
32 คณะบัญชี บัญชี สายวิทย์

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560

2. ใช้ GPAX 

3. ใช้ GAT 

4. ใช้ PAT 71

115
33 คณะบัญชี บริหาร สายศิลป์-คำนวณ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560

2. ใช้ GPAX 

3. ใช้ GAT 

4. ใช้ PAT 71

90
34 คณะบัญชี บริหาร สายวิทย์

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560

2. ใช้ GPAX 

3. ใช้ GAT 

4. ใช้ PAT 71

140
35 คณะบัญชี สถิติ - สถิติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560

2. ใช้ GPAX 

3. ใช้ GAT 

4. ใช้ PAT 71/PAT72

30
36 คณะบัญชี สถิติ - ประกันภัย

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560

2. ใช้ GPAX 

3. ใช้ GAT 

4. ใช้ PAT 71/PAT72

30
37 คณะบัญชี สถิติ - เทคโนโลยี

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560

2. ใช้ GPAX 

3. ใช้ GAT 

4. ใช้ PAT 71/PAT72

30

รอบที่ 4 แอดมิชชั่น

รหัส ชื่อ คณะ/โครงการ สาขาวิชา รายละเอียด จำนวนรับ
18 คณะบัญชี บัญชี 

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560

2. ใช้ GPAX 

3. ใช้ GAT 

4. ใช้ PAT 71

10
19 คณะบัญชี บริหาร 

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560

2. ใช้ GPAX 

3. ใช้ GAT 

4. ใช้ PAT 71

10
35 คณะบัญชี สถิติ - สถิติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560

2. ใช้ GPAX 

3. ใช้ GAT 

4. ใช้ PAT 71/PAT72

7
36 คณะบัญชี สถิติ - ประกันภัย

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560

2. ใช้ GPAX 

3. ใช้ GAT 

4. ใช้ PAT 71

7
37 คณะบัญชี สถิติ - เทคโนโลยี

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560

2. ใช้ GPAX 

3. ใช้ GAT 

4. ใช้ PAT 71

7
 

ส่วนส่วนรอบที่ 5 รับตรงอิสระคณะบัญชีไม่มีเปิดรับนะคะ

หลัก ๆ ที่ใช้คะแนนยื่นจะอยู่รอบ รับตรงร่วม และ แอดมิชชั่น

ซึ่งจะเห็นว่ารอบรับตรงร่วมรับเยอะกว่ามาก ๆ รอบแอดมิชชั่นสาขาละไม่ถึง 10 คนค่ะ

อยากเข้าบัญชี จุฬาฯ เตรียมสอบ GAT PAT1 (บางสาขาใช้ PAT2) ให้ดีนะคะ #dek61 รอบได้รอบเดียวเเล้ว ไม่มีแก้ตัวจ้า

∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵

แนะนำตัวช่วยเด็ด เก็บคะแนนเพื่อคณะในฝัน

PAT1 Hack คอร์สเตรียมสอบ PAT1 แบบทันใช้ เนื้อหาแน่น กระชับ ใช้เวลาน้อยได้แต่เนื้อเน้น ๆ 

GAT Hack: Eng คอร์สเตรียมสอบ GAT พาร์ทภาษาอังกฤษ เรียนสนุก ใช้สอบได้จริง เน้นทำข้อสอบแบบไม่ต้องแปล

GAT Hack: เชื่อมโยง คอร์สเตรียมสอบ GAT พาร์ทเชื่อมโยง สอนการคิดอย่างเป็นระบบ ลดความผิดพลาดระหว่างทาง เก็บคะแนนเต็มไม่ใช่แค่ฝันอีกต่อไป

∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵

โดย somopendurian