เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ (Terms of Service)

เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการนี้ครอบคลุมถึงทุกเว็บไซต์ภายใต้โดเมนเนม opendurian.com ซึ่งให้บริการโดยบริษัทโอเพ่นดูเรียน จำกัด ("OpenDurian.com" หรือ "ผู้ให้บริการ" หรือ "เว็บไซต์") โดยไม่คำถึงวิธีการเข้าถึง รูปแบบการแสดงผล เนื้อหาที่เข้าถึงหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึง  ซึ่งบังคับใช้กับบุคคล นิติบุคคลและซอฟท์แวร์ที่เข้าถึงบริการข้างต้นทั้งโดยมีผู้ควบคุมและทั้งที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ ("ผู้ใช้บริการ")

กรุณาศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการอย่างรอบคอบก่อนใช้งานเว็บไซต์และบริการของ OpenDurian.com  การใช้บริการของ OpenDurian.com ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดเท่ากับได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการนี้แล้ว  และ OpenDurian.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

 

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการสาธารณะของ OpenDurian.com

 1. OpenDurian.com ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการสอบและแนวข้อสอบพร้อมเฉลย

 2. ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานบริการสาธารณะของ OpenDurian.com

 3. เว็บไซต์ OpenDurian.com ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากข้อมูล เนื้อหาหรือการใช้บริการของ OpenDurian.com  รวมถึงความความเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการไม่สามารถใช้บริการของ OpenDurian.com

 4. ผู้ใช้บริการของ OpenDurian.com สามารถใช้งานบริการเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลเท่านั้น  ห้ามมิให้นำไปใช้งานเพื่อธุรกิจหรือการค้าโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทโอเพ่นดูเรียน จำกัด

 

ลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย (Copyrights)

OpenDurian.com ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร Know how ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามมิให้บุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือ กระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทโอเพ่นดูเรียน จำกัด

โจทย์และการเรียบเรียงโจทย์จากข้อสอบ PAT1 ที่มิใช่แนวข้อสอบหรือเฉลย เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ทางบริษัทโอเพ่นดูเรียน จำกัด มิได้มีความเกี่ยวข้องกับ สทศ. และได้นำโจทย์และการเรียบเรียงโจทย์จากข้อสอบ PAT1 มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเรียนการสอนโดยไม่แสวงหาผลกำไรเท่านั้น

 

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ PAT1 Hack ของ OpenDurian.com

 1. "PAT1 Hack" คือ บริการรวบรวม จัดหมวดหมู่ และคัดเลือกข้อสอบที่ให้บริการอยู่บนเว็บไซต์ OpenDurian.com และบริการวิดีโอเฉลยข้อสอบและวิดีโอเทคนิคการทำข้อสอบ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวทำข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 1 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ("ข้อสอบ PAT1")

 2. คะแนนที่ปรากฏขึ้นบนเว็บไซต์เป็นคะแนนที่ผู้ใช้บริการได้รับการประเมินด้วยบริการของ OpenDurian.com เท่านั้น

 3. ข้อมูลที่เว็บไซต์จัดไว้ให้บริการ เป็นข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณา  OpenDurian.com ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ก็ตามที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งาน หรือจากการที่ไม่สามารถใช้บริการได้

 4. ค่าบริการที่เรียกเก็บในการใช้บริการ PAT1 Hack แบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนแรกเป็นค่าบริการสำหรับการคัดกรองข้อมูลชื่อหัวข้อเนื้อหาที่ใช้ในการสอบและค่าบริการสำหรับการคัดแยกหมายเลขข้อจากแนวข้อสอบเก่าของข้อสอบ PAT1 และอีกส่วนเป็นค่าจัดให้มีช่องทางเข้าถึงวิดีโอเฉลยข้อสอบและวิดีโอเทคนิคการทำข้อสอบ ที่ให้บริการอยู่บน OpenDurian.com เท่านั้น มิได้รวมถึงเนื้อหาจากหัวข้อเหล่านั้น มิได้รวมถึงข้อสอบที่ไม่ได้อยู่บน OpenDurian.com และมิได้รวมถึงเฉลยข้อสอบที่ไม่ได้อยู่บน OpenDurian.com

 5. ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการวิดีโอเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของวิดีโอก็ตาม

 6. เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการใช้ประโยชน์นอกเหนือจากประโยชน์ส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการจะสามารถเข้าถึงวิดีโอโดยเฉลี่ยแล้วเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 เท่าของระยะเวลาของแต่ละวิดีโอที่มีให้บริการสำหรับ PAT1 Hack

 7. ผู้ใช้บริการที่ชำระเงินระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2559 จนถึงวันที่ทำการสอบ  PAT1 รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ประกาศและจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  สามารถใช้บริการ PAT1 Hack ได้ถึงวันที่ทำการสอบ PAT1 รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ดังกล่าว

 8. หากมีการละเมิดข้อตกลงการใช้งานนี้ ทาง OpenDurian.com ขอสงวนสิทธิ์การระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้บริการที่มีการละเมิดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งตัดสิทธิ์การขอคืนเงินของบัญชีดังกล่าว

 9. OpenDurian.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกส่วนลด หรือโปรโมชั่นส่งเสริมการขายต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขและข้อตกลงในการคืนเงินค่าบริการ PAT1 Hack

 1. กรณีผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจในบริการของ PAT1 Hack ผู้ใช้บริการสามารถขอคืนเงินจากการรับประกันความพึงพอใจได้ โดยต้องยื่นขอคืนเงินภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ใช้บริการ

 2. การคืนเงินจากการการรับประกันความพึงพอใจ ทาง OpenDurian.com จำเป็นต้องหักค่าดำเนินการไว้ 500 บาท และคืนเงินในส่วนที่เหลือโดยไม่รวมดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มเติมใดๆ