คณะ-มหา'ลัยในฝัน ค่าเทอมเท่าไหร่กันนะ

ชวนดูค่าเทอมนิสิตจุฬาฯ นิสิตเกษตรฯ และนักศึกษาม.ธ. นอกจากจะวางแผนเตรียมสอบเเล้ว ต้องวางแผนค่าใช้จ่ายไว้ด้วยนะ


 ทุกคณะ-มหาวิทยาลัย การคิดค่าเทอม : เป็นแบบเหมาจ่าย ต่อคน ต่อภาคการศึกษา (1 เทอม) นะจ๊ะ เราจะเรียนกี่หน่วยกิต ก็คิดราคาเดียวเลยจ้า ใครอยากเข้า มหาวิทยาลัยไหน เก็บข้อมูลไว้ จะได้ลุยเตรียมสอบอย่างสบายใจ อย่าลืมว่าการวางแผนค่าใช้จ่ายก็สำคัญมากนะ

 

เริ่มที่ค่าเทอมมหาวิทยาลับในฝันของหลาย ๆ คน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรุปอัตราค่าเล่าเรียน จุฬาฯ

ปริญญาตรี (กลุ่ม 1)

     ภาคปกติ                                                                             ภาคฤดูร้อน

  -  นิสิตชาวไทย : 21,000 บาท                                                -    นิสิตชาวไทย : 5,250 บาท

              -  นิสิตชาวต่างประเทศ : 65,500 บาท                                       -    นิสิตชาวต่างประเทศ : 36,750  บาท

 

รวมคณะกลุ่ม 1 ได้แก่

- คณะแพทยศาสตร์                                      - คณะสหเวชศาสตร์                               - คณะทันตแพทยศาสตร์            

- คณะสัตวแพทยศาสตร์                                - คณะเภสัชศาสตร์                                 - คณะวิศวกรรมศาสตร์

- คณะจิตวิทยา                                             - คณะวิทยาศาสตร์                                 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์      

- คณะนิเทศศาสตร์                                       - คณะพยาบาลศาสตร์                             - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  

- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข                 - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร

- สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม           - สหสาขาวิชาเภสัชวิทยา                       - สหสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์

- สหสาขาวิชาสรีรวิทยา                                 - สหสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์                   - สหสาขาวิชาเพศศาสตร์

- สหสาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์                   - สหสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงทางน้ำ         - สหสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

- สหสาขาวิชาวิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ        - สหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช                 - สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี

- สหสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมการพัฒนาและความยั่งยืน

 

ปริญญาตรี (กลุ่ม 2)

 ภาคปกติ                                                                             ภาคฤดูร้อน

  -  นิสิตชาวไทย :  17,000  บาท                                                  -   นิสิตชาวไทย : 5,250บาท

                 -  นิสิตชาวต่างประเทศ :  61,500บาท                                         -   นิสิตชาวต่างประเทศ : 36,750  บาท

 

รวมคณะกลุ่มที่ 2 ได้แก่

- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี                   - คณะเศรษฐศาสตร์                                - คณะนิติศาสตร์

- คณะอักษรศาสตร์                                         - คณะรัฐศาสตร์                                      - คณะศิลปกรรมศาสตร์

- คณะครุศาสตร์                                              - วิทยาลัยประชากรศาสตร์                       - สหสาขาวิชายุโรปศึกษา

- สหสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม               - สหสาขาวิชาธุรกิจแฟชั่น                       - สหสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

- สหสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา    - สหสาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์    - สหสาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ

- สหสาขาวิชาเกาหลีศึกษา                             - สหสาขาวิชาการบริหารทางทะเล           - สหสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน

- สหสาขาวิชารัสเซียศึกษา                             - สหสาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมวัสดุ    - สหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม

 

ต่อกันที่ค่าเทอมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (แบบเหมาจ่าย/ภาคการศึกษา)

- คณะนิติศาสตร์ 13,800 บาท                                                 - คณะศิลปศาสตร์ 15,300 บาท                          

- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 14,200 บาท                     - คณะรัฐศาสตร์ 13,000 บาท              

- คณะเศรษฐศาสตร์ 14,200 บาท                                            - คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 13,800

- คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 14,800 บาท               - คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 13,000 บาท

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17,300 บาท                      - คณะนิติศาสตร์ (ลำปาง) 18,800 บาท

- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์(ลำปาง) 18,800 บาท                - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17,300 บาท

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ลำปาง) 22,300 บาท

 

รวมรายละเอียดค่าเทอมของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18,200 บาท                                       - คณะแพทยศาสตร์ 21,100 บาท

- คณะแพทย์ศาสตร์(แผนไทย) 16,800 บาท                           - คณะสหเวชศาสตร์ 16,500 บาท

- คณะทันตแพทยศาสตร์ 21,200 บาท                                    - คณะพยาบาลศาสตร์ 15,800 บาท

- คณะศิลปกรรมศาสตร์ 17,000 บาท                                      - คณะศิลปกรรมศาสตร์(ลำปาง) 22,100 บาท

- คณะสาธารณสุขศาสตร์ 16,500 บาท                                    - คณะเภสัชศาสตร์ 52,000 บาท

- คณะวิทยาลัยสหวิทยาการ (ลำปาง) 18,000 บาท

ค่าเทอมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- คณะเกษตร                                             14,300 บาท           - (คณะเกษตร หลักสูตรเกษตรเขตร้อน)                         55,000 บาท

- คณะประมง                                              14,300 บาท           - คณะวนศาสตร์                                                          14,300 บาท

- คณะวิทยาศาสตร์                                     16,300 บาท           - (คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ – ภาคพิเศษ) 45,700 บาท

- คณะวิศวะกรรมศาสตร์                              17,300 บาท           - (วิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ)                                       36,700 บาท

- (วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ)        60,700 บาท           - (วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาต่ออีก 1 ปริญญา)                      17,300 บาท

- (วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาบางรายวิชา)         17,300 บาท            - คณะศึกษาศาสตร์                                                       12,900 บาท

- คณะเศรษฐศาสตร์                                   12,900 บาท           - (เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ)                                          34,700 บาท

- (เศรษฐศาสตร์การประกอบการ นานาชาติ)  65,700 บาท           - (ธุรกิจการเกษตร ,เศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ)         31,200 บาท

- คณะสังคมศาสตร์                                     12,900 บาท          - (จิตวิทยาและภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ)                               36,500 บาท

- คณะสัตวแพทยศาสตร์                              16,300 บาท          - คณะอุตสาหกรรมเกษตร                                               16,300 บาท

- (อุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ)               37,700 บาท           - คณะมนุษยศาสตร์                                                        12,900 บาท

- (มนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ)     33,200 บาท           - คณะบริหารธุรกิจ                                                         12,900 บาท

- (บริหารบัญชี ภาคพิเศษ)                           34,700 บาท          - คณะเทคนิคการสัตวแพทย์                                          14,300 บาท

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                         16,300 บาท           - คณะสิ่งแวดล้อม                                                         16,300 บาท

- (มนุษยศาสตร์ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ นานาชาติ)                                                                      51,700 บาท

- (มนุษยศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ นานาชาติ)                                                                                     49,000 บาท

- (สังคมศาสตร์ ภาคพิเศษทุกสาขายกเว้นจิตวิทยาและภูมิศาสตร์)                                                                                    35,000 บาท

 

     ค่าเทอมมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- คณะแพทยศาสตร์                                   18,000 บาท             - คณะทันตแพทยศาสตร์                                             18,000 บาท

- คณะทันตแพทยศาสตร์                             18,000 บาท            - คณะพยาบาลศาสตร์                                                 18,000 บาท

- คณะเภสัชศาสตร์                                     18,000 บาท            - คณะเทคนิคการแพทย์                                               18,000 บาท

- คณะสัตวแพทยศาสตร์                              18,000 บาท            - คณะสาธารณสุขศาสตร์                                            18,000 บาท

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                         18,000 บาท             - คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                15,000 บาท

- คณะวิทยาการจัดการ                                15,000 บาท            - คณะเกษตรศาสตร์                                                    12,000 บาท

- คณะวิทยาศาสตร์                                     12,000 บาท            - คณะเทคโนโลยี                                                        12,000 บาท

- คณะศิลปกรรมศาสตร์                               10,000 บาท            - คณะศึกษาศาสตร์                                                     10,000 บาท

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            10,000 บาท            - วิทยาลัยนานาชาติ ศิลปศาสตรบัณฑิต                        40,000 บาท

- คณะนิติศาสตร์                                        18,000 บาท            - คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพิเศษ                           30,000 บาท

- วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น                      28,000 บาท            -  วิทยาลัยนานาชาติ บริหารธุรกิจบัณฑิต                       40,000 บาท

- วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                                                                      10,000 บาท

- วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                          12,000 บาท

- วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาศาสตรบัณฑิต                                                                                                                     50,000 บาท

 

ค่าเทอมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- คณะมนุษยศาสตร์ ภาคปกติ                                                                                                                           15,000 บาท

- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ นศ.ต่างชาติ                          55,000 บาท

- คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ                                                                                                                            15,000 บาท

- คณะวิจิตรศิลป์ ภาคปกติ                                                                                                                                15,000 บาท

- คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาคปกติ                                                                                        28,000 บาท

- คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ภาคปกติ                                                                          30,000 บาท

- คณะสังคมศาสตร์ ภาคปกติ                                                                                                                             15,000 บาท

- คณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาสังคมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ                                                                               40,000 บาท

- คณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ                                                                   46,000 บาท

- คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ                                                                                                                             16,000 บาท

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปกติ                                                                                                                        16,000 บาท

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ                                                                                                                       35,000 บาท

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ นศ.ไทย                                                     50,000 บาท

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ นศ.ต่างชาติ                                                70,000 บาท

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตรสองภาษา ภาคปกติ                        35,000 บาท

- คณะแพทยศาสตร์ ภาคปกติ                                                                                                                             20,000 บาท

- คณะเกษตรศาสตร์ ภาคปกติ                                                                                                                            16,000 บาท

- คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาคปกติ                                                                                                                      20,000 บาท

- คณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 5 6 ภาคปกติ ปีละ                                                                                            60,000 บาท

- คณะเภสัชศาสตร์ ภาคปกติ                                                                                                                              20,000 บาท

- คณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ภาคปกติ  ปีละ                                                                                                          60,000 บาท

- คณะเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ                                                                                                                        20,000 บาท

- คณะพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ                                                                                                                          20,000 บาท

- คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ นศ.ไทย                                                         45,000 บาท

- คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ นศ.ต่างชาติ                                                    65,000 บาท

- คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคปกติ                                                                                                                    16,000 บาท

- คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ภาคปกติ                                                               35,000 บาท

- คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาคปกติ                                                                                                                      20,000 บาท

- คณะบริหารธุรกิจ ภาคปกติ                                                                                                                              15,000 บาท

- คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชี,หลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ                                                                          28,000 บาท

- คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ                                                                                                                             20,000 บาท

- คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ตรี+โท สองภาษา ภาคปกติ                                                                  35,000 บาท

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคปกติ                                                                                                                  29,000 บาท

- คณะการสื่อสารมวลชน ภาคปกติ                                                                                                                      20,000 บาท

- คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ                                                                                                 15,000 บาท

- คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ                                                            28,000 บาท

- คณะนิติศาสตร์ ภาคปกติ                                                                                                                                 15,000 บาท

- คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ                                                                                                                                22,000 บาท

- วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชัน ภาคปกติ                                                                        35,000 บาท

- วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ ภาคปกติ                                                              25,000 บาท

- วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ นศ.ไทย                                   40,000 บาท

- วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ นศ.ต่างชาติ                             40,000 บาท

 

 

 

 

โดย somopendurian