TCAS CU รอบไหนใช้อะไรบ้าง

สรุปแล้วการรับเข้าศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อแบ่งเป็น 5 รอบตามระบบ TCAS โครงการต่าง ๆ และการรับตรง ที่เคยรับในปีก่อนหน้า ยังมีเหมือนเดิม ดูรายละเอียดตามด้านล่างได้เลยยยย


รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPAX

คณะที่เปิดรับ 14 คณะ
โดยที่ทุกโครงการจะมีการสอบสัมภาษณ์

 

คณะ ผู้สมัคร เงื่อนไขอย่างน้อย 1 ข้อ ขึ้นกับโครงการ GPAX แฟ้มสะสมผลงาน
ครุศาตร์ - ม.6
- เด็กซิ่ว

- ผ่าน สอวน. คณิตศาสตร์ค่าย 2

- ผ่านโลิมปิกวิชาการคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ 

- ผ่านโลิมปิกวิชาการคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ

- เป็นนักกีฬามาตรฐานระดับโลก / ทีมชาติไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ / เยาวชนทีมชาติไทย

ใช้ GPAX  ใช้
ทันตะแพทยศาตร์ - ม.6
- เด็กซิ่วไม่เกินปี 1

- สอวน. อันดับที่ 1 - 50

- คะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ TOEFL / IELTS / CU-TEP and Speakin และคะแนนการทดสอบทางวิชาการ SAT (Scholastic Assessment) / GCE A-Level

ใช้ GPAX ใช้
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี - ม.6
- เด็กซิ่ว

- ได้รับเหรียญทอง เงิน ทองแดง หรืออยู่ใน 10 อันดับแรก ของการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ

- คะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ TOEFL / IELTS / CU-TEP and Speakin และคะแนนรวมของการสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และวัดความถนัดทางคณิตศาตร์ CU-AAT / Old SAT / New SAT

โอลิมปิกใช้ GPAX
อื่น ๆ ไม่ใช้ GPAX
ใช้
เภสัชศาสตร์ - ม.6
- เด็กซิ่ว

- ได้รับเหรียญทอง หรือเหรียญเงินในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

- ได้รับเหรียญทอง หรือเหรียญเงินในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

ใช้ GPAX ใช้
วิทยาศาสตร์ - ม.6

- เป็นนักเรียน พสวท. จากโรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

- ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยของ สสวท.

- ผ่านการอบรมค่าย สอวน.

- เป็นนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาตร์ หรือ โรงเรียนในโครงการห้องพิเศษวิทยาศาตร์ (สสวท. สพญ. และ วมว.)

- เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจาก สวทช ให้เป็นนักเรียนในโครงการอัฉริยาภาพทางวิทยาศาสตร์

- ผ่านการแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
- แฟ้มสะสมผลงานการเข้าค่ายฝึกอบรม สอวน.

- แฟ้มสะสมผลงานการคัดเลือกเข้าโครงการการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยเป็นเยาวชนในกลุ่ม Genius ของ สวทช.

ใช้ GPAX โครงการ พสวท. ไม่ใช้ 
โครงการอื่น ๆ ใช้
ศิลปกรรมศาสตร์

- ม.6
- เด็กซิ่ว

- มีผลงานเดี่ยวด้านแฟชั่นและสิ่งทอ หรือเทียบเท่า ที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ หรือ ระดับประเทศ จำนวนชิ้นงานต้องมากกว่า 3 ชิ้น

- มีผลงานทางดนตรีไทยที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ หรือ ระดับประเทศ หรือ ระดับภาค หรือ ถ้วยพระราชทาน

ใช้ GPAX ใช้
สัตวแพทยศาสตร์

- ม.6
- เด็กซิ่ว

- ผ่านการแข่งขันระดับชาติ วิชาชิววิทยา เคมี หรือฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการในระดับชาติ และมีคะแนนสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ TOEFL / IELTS / CU-TEP ใช้ GPAX  
แพทยศาสตร์ - ม.6
- เด็กซิ่ว ไม่เกินปี 1
- คะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ TOEFL / IELTS / CU-TEP and Speakin และมีผลการสอบ Bio Medical Admissions Test ZBMAT) ไม่ใช้ ไม่ใช้
คณะอักษรศาตร์

- ม.6 
- เด็กซิ่ว

- มีคะแนนสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ TOEFL / IELTS / CU-TEP และ เป็นผู้ที่มีผลการทดสอบ หรือผ่านการสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาไทย /ภาษาต่างประเทศ หรือได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านภาษาไทย / ภาษาต่างประเทศ หรือประกวดสุนทรพจน์ หรือการประกวดการแสดงละคร หรือได้รับการเสนอชื่อเข้ารอบสุดท้ายของการตัดสินมอบรางวัลด้านการแสดงระดับอาชีพ

- เป็นผู้ผ่านเกณฑ์เข้าค่ายฝึกอบรมภูมิศาสตร์ โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ
- คะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ TOEFL / IELTS / CU-TEP and Speakin และคะแนนสอบทางภาษาอังกฤษ CU-AAT / Old SAT / New SAT / ACT

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม ไม่ใช้ GPAX

โครงการอื่น ๆใช้ GPAX

ใช้
จิตวิทยา - ม.6
- เด็กซิ่ว
- เป็นนักกีฬามาตรฐานระดับโลก / ทีมชาติไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ / เยาวชนทีมชาติไทย ใช้ GPAX ใช้
นิติศาสตร์

- ม.6
- เด็กซิ่ว

- เป็นนักกีฬามาตรฐานระดับโลก / ทีมชาติไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ / เยาวชนทีมชาติไทย ใช้ GPAX ใช้
วิทยาศาสตร์การกีฬา

- ม.6
- เด็กซิ่ว

- เป็นนักกีฬามาตรฐานระดับโลก / ทีมชาติไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ / เยาวชนทีมชาติไทย ใช้ GPAX ใช้
วิศวกรรมศาสตร์ - ม.6 - เป็นนักกีฬามาตรฐานระดับโลก / ทีมชาติไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ / เยาวชนทีมชาติไทย ใช้ GPAX ใช้
เศรษฐศาสตร์

- ม.6
- เด็กซิ่ว

-คะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ TOEFL / IELTS / CU-TEP and Speakin และคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ CU-AAT / Old SAT / New SAT / A-Level / คะแนนมาตรฐานอื่น ๆ

ใช้ GPAX ไม่ใช้

 

 

*****************************************************************************

 

รอบที่ 2 การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ

ในรอบนี้จะมีการใช้คะแนนสอบ GAT PAT วิชาสามัญ และ GPAX  และแต่ละโครงการจะมีเงื่อนไขพื้นที่ หรือ ภาค ซึ่งจะอัพเดตหลังจากนี้ (คาดว่าเงื่อนไขเดียวกับปีก่อนหน้า)

 

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

คณะแพทย์ศาสตร์

รับ ม.6 เท่านั้น

คะแนนที่ใช้ วิชาเฉพาะแพทย์ + วิชาสามัญ 7 วิชา (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม)

 

โครงการโอลิมปิกวิชาการ ชีววิทยา

คณะแพทย์ศาสตร์

รับ ม.6 เท่านั้น

ต้องผ่านการแข่งขันระดับชาติวิชาชีววิทยาของ สสวท. ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ

คะแนนที่ใช้ วิชาเฉพาะแพทย์ + วิชาสามัญ 7 วิชา (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิต1 อังกฤษ ไทย สังคม)

 

โครงการจุฬาฯ-ชนบท

รับเฉพาะนักเรียน ม.6 เท่านั้น และมีเงื่อนไขเรื่องจังหวัดที่เรียน (คาดว่าน่าจะเงื่อนไขเดียวกับปีที่แล้ว)
ที่เพิ่มเข้ามาคือ การใช้ GPAX ในปีที่ผ่านมาจะใช้เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำเท่านั้น ต้องรอดูว่าปีนี้จะมีกับการคิดคะแนนหรือไม่

คณะ สาขาวิชา คะแนนที่ใช้
ครุศาสตร์

วิชาประถมศึกษา

GAT + PAT5
จิตวิทยา  

GAT + PAT1 + PAT2

ทันตะแพทยศาสตร์  

GAT + PAT1 + PAT2

นิติศาตร์  

GAT + PAT1 หรือ PAT2

นิเทศศาสตร์  

GAT

เภสัชศาสตร์  

GAT + PAT1 + PAT2

รัฐศาสตร์

- การปกครอง
- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
- รัฐประศาสนศาสตร์

GAT
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

- บัญชี
- บริหารธุรกิจ

GAT + PAT1
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สถิติ

GAT + PAT1 + PAT2

วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

GAT + PAT1 + PAT3

เศรษฐศาสตร์  

GAT + PAT1

สหเวชศาสตร์

- เทคนิคการแพทย์
- โภชนาการและการกำหนดอาหาร
- รังสีเทคนิค

GAT + PAT1 + PAT2
สัตวแพทยศาสตร์  

GAT + PAT2

อักษรศาสตร์ - ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
- สารนิเทศศึกษา

GAT + PAT1

อักษรศาสตร์ - ภาษาบาลีและสันสกฤต

GAT + PAT7 (เลือก 1 วิชา)

วิทยาศาสตร์การกีฬา  

GAT + PAT2

ครุศาสตร์
(ปอเนาะ)
- ประถมศึกษา

GAT + PAT5

รัฐศาสตร์
(ปอเนาะ)
- การปกครอง
- สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

GAT

 

สำหรับน้อง ๆ ที่จะต้องใช้คะแนน GAT  PAT1  คณิต 1 วิชาสามัญ แต่ยังไม่มีคอร์สเรียน แนะนำตามนี้เลยจ้าาาาาาาา

 • คอร์ส PAT1 Hack คอร์สติว PAT1 ที่เน้นเก็บคะแนนตามเป้า ไม่ต้องอ่านดะ เหลือเวลาเยอะไปเก็บคะแนนวิชาอื่น

 • คอร์ส GAT Hack: Eng คอร์สติว GAT พาร์ทภาษาอังกฤษ ที่ทั้งสนุก และใช้งานได้จริง เก็บคะแนนได้แน่นอน

 • คอร์ส GAT Hack: เชื่อมโยง คอร์สติว GAT พาร์ทเชื่อมโยง เน้นการทำข้อสอบ เก็บเต็ม 150 คะแนน

 • คอร์ส JET Math คอร์สติว คณิต 1 วิชาสามัญ ที่เน้นเทคนิคการทำข้อสอบเร็ว ทำทันใน 3 นาที

 

 

โครงการพัฒนากีฬาชาติ

เงื่อนไขเบื้องต้นคือ เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย / เยาวชนทีมชาติไทย / เป็นผู้ที่ได้อันดับที่ 1-3 ในการแข่งขันอื่น ๆ ที่เทียบเท่า

มีการใช้ GPAX ทั้งหมด (รอดูว่าใช้เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ หรือ คิดคะแนน)

จะต้องมีแฟ้มสะสมผลงานทางด้านกีฬา ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ 2560

และจะต้องทดสอบความสามารถด้านกีฬา

คณะ สาขา คะแนนที่ใช้
ครุศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา GAT + PAT5
จิตวิทยา   GAT + PAT1 + PAT2
นิติศาสตร์   GAT
นิเทศศาสตร์   GAT
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บัญชีบัณทิต
- บริหารธุรกิจ
GAT + PAT1
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี - สถิติศาสตร์บัณฑิต GAT + PAT1 + PAT2
เภสัชศาสตร์ - เภสัชกรรมอุตสาหการ GAT + PAT1 + PAT2
รัฐศาสตร์ - การปกครอง
- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
- รัฐประศาสนศาสตร์
GAT
วิศวกรรมศาสตร์   GAT + PAT1 + PAT3
เศรษฐศาสตร์   GAT + PAT1
วิทยาศาสตร์   GAT + PAT1 + PAT2
อักษรศาสตร์   GAT + PAT1 + PAT7 
วิทยาศาสตร์การกีฬา   GAT + PAT2

 

โครงการพัฒนากีฬาฟุตบอล

เปิดรับ 2 คณะ คือ

 • ครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกาา
 • วิทยาศาสตร์การกีฬา

เงื่อนไข

 • ม.6 หรือ เด็กซิ่ว
 • เป็นนักกีฬาทีมชาติ / เยาวชนทีมชาติ / หรือรายการแข่งขันอื่น ๆ ที่เทียบเท่า
 • คะแนนที่ใช้ GPAX + GAT + PAT 5 (คณะครุศาสตร์)
 • คะแนนที่ใช้ GPAX + GAT + PAT 2 (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา)
 • มีแฟ้มสะสมผลงานทางกีฬาฟุตบอล ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560
 • ทดสอบความสามารถทางกีฬาฟุตบอล

 

โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ 

โครงการนี้จะต้องเป็นนักเรียน ม.6 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ทุกคณะใช้ GPAX

คณะ สาขา คะแนนที่ใช้ เพิ่มเติม
ครุศาสตร์ - การศึกษาปฐมวัย GAT + PAT5 + วิชาสามัญ ไทย + วิชาสมัญ อังกฤษ  
ครุศาสตร์ - มัธยมศึกษา
วิชาเอกคณิตศาสตร์
GAT + PAT1 +PAT2 + PAT5  
ครุศาสตร์ - เทคโนโลยีการศึกษา
วิชาเอกคอมพิวเตอร์
GAT + PAT1 + PAT5 + วิชาสามัญ อังกฤษ  
ครุศาสตร์ - เทคโนโลยีการศึกษา
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
GAT + PAT1 + PAT5 + วิชาสามัญ อังกฤษ + วิชาสามัญ คณิต1 หรือ สังคม  
ครุศาสตร์ - สุขศึกษาและพลศึกษา GAT + PAT5 + ความถนัดทางสุขศึกษาและพลศึกษา ทดสอบสมรรถภาพทางทักษะกลไกล
ทันตแพทยศาสตร์   GAT + PAT1 + PAT2 สอบสัมภาษณ์
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บัญชีบัณฑิต
- บริหารธุรกิจบัณฑิต
GAT + PAT1  
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี - สถิติศาสตรบัญฑิต GAT + PAT1 + PAT2  
เภสัชศาตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรม
- เภสัชกรรมอุตสาหาร
GAT + PAT1 + PAT2  
วิทยาศาสตร์   GAT + PAT1 + PAT2  
วิศวกรรมศาสตร์   GAT + PAT1 + PAT3 สอบสัมภาษณ์
สัตวแพทยศาสตร์   GAT + PAT1 + PAT2 + วิชาสามัญ ชีววิทยา  
อักษรศาตร์ - อักษรศาสตร์ GAT + PAT7 + วิชาสามัญ ไทย + อังกฤษ + สังคม  

 

หลักสูตรนานาชาติ

สมัครได้ทั้ง ม.6  และเด็กซิ่ว

จะต้องมีคะแนนสอบวัดผลความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ TOEFL / IELTS / CU-TEP and Speaking

คณะ สาขา คะแนนเพิ่มเติม การสอบ อื่น ๆ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจบัณฑิต คะแนนรวมของการสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ CU-AAT / Old SAT / New SAT สอบสัมภาษณ์  
วิศวกรรมศาสตร์

- วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
- วิศวกรรมอากาศยาน
- วิศวกรรมนาโน
- วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

- คะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ CU-AAT / Old SAT / New SAT / SAT II (Math Level 2)
- คะแนนสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ CU-ATS / SAT II (Physics and ChemistryX
สอบสัมภาษณ์  
สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการแแกแบบสถาปัตยกรรม - คะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ CU-AAT / Old SAT / New SAT คะแนนสอบเข้าของประเทศออสเตรเลีย / ประเทศนิวซีแลนด์ หรือคะแนนมาตรฐานในระบบอังกฤษ (A-Level) / IB
- คะแนนสอบความถนัดด้านการออกแบบฯ (CU-TAD)
สอบสัมภาษณ์และการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ แฟ้มประวัติผลงาน
สภาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ - คะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ CU-AAT / Old SAT / New SAT คะแนนสอบเข้าของประเทศออสเตรเลีย / IB / NCEA สอบสัมภาษณืและทดสอบทักษะปฏิบัติงานออกแบบ แฟ้มประวัติผลงาน
นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจัดการการสื่อสาร คะแนนรวมของการสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ CU-AAT / New SAT การทดสอบวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณื  
อักษรศาสตร์ อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม คะแนนทดสอบทางภาษาอังกฤษ CU-AAT / Old SAT / New SAT / ACT สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์  
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ คะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ CU-AAT / Old SAT / New SAT / A-Level / คะแนนมาตรฐานอื่น ๆ สอบสัมภาษณ์ GPAX

 

โครงการศิลปดีเด่น

รับทั้ง ม.6 และ เด็กซิ่ว

ใช้ GPAX (รอประกาศว่าใช้เป็นเกณฑ์หรือคิดคะแนน)

จะต้องมีแฟ้มสะสมผลงานด้านดนตรี ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2560

คณะ สาขา เงื่อไข คะแนนที่ใช้ วิชาเฉพาะ
ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีไทย มีผลงานทางดนตรีไทยที่ชนะการประกวดหรือการแสดงในระดับนานาชาติ/ระดับชาติ/ระดับจังหวัด GAT + PAT5 - สอบวิชาทฤษฎีดนตรีไทย
- สอบวิชาทักษะดนตรีไทย
ครุศาสตร์ ดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีสากล มีผลงานดีเด่นทางดนตรีสากล ที่ชนะการประกวดในระดับนานาชาติ / ระดับชาติ / ใบรับรองหรือหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าผ่านการทดสอบในระดับเกียรตินิยมจากสถาบันมาตรฐานทางดนตรีสากลที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าเกรด 8 ของ Trinity College of Music หรือ ASSOCIARED BOARD OF THE ROYAL SCHOOL OF MUSIC (ABRSM) GAT + PAT5 - สอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล
- สอบวิชาทักษะดนตรีสากล
ศิลปกรรมศาตร์ ดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย มีผลงานทางดนตรีไทยที่ชนะการประกวดหรือการแสดงในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ หรือระดับจังหวัด GAT - สอบวิชาทฤษฎีดุริยางคศิลป์ไทย
- สอบวิชาทักษะดุริยางคศิลป์ไทย

 

โครงการอื่น ๆ

โครงการ คณะ ผู้สมัคร GPAX คะแนนที่ใช้ อื่น ๆ สอบสัมภาษณ์
รับนักเรียนผู้มีควาสามารถพิเศษด้านศิลปศึกษา ครุศาสตร์ - ม. 6
- เด็กซิ่ว
ใช้ GAT + PAT5 สอบวิชาความถนัดทางศิลปศึกษา  
รับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวารสารสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ - ม.6
- เด็กซิ่ว
ใช้ GAT แฟ้มสะสมผลงานทางวารสารสนเทศ สอบสัมภาษณ์
รับนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เภสัชศาสตร์ - ม.6 ใช้ GAT + PAT1 + PAT2    
นักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ เศรษฐศาสตร์ - ม.6
- เด็กซิ่ว
ไม่ใช้ GAT + PAT1   สอบสัมภาษณื
  คณะสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย - ม.6 ใช้ วิชาสามัญ คณิต1 + ฟิสิกส์ + อังกฤษ    
สู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย อักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย - ม.6 ใช้ CU-TEP - สอบวิชาหลักภาษษไทย
- สอบวิชาวรรณคดีไทย
- สอบวิชาเรียงความ
สอบสัมภาษณ์

 

 

*****************************************************************************

 

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ม./ส กำหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระ และนักศึกษาเลือกสาขาวิชาแบบ Post Select

 

รับตรง

เพิ่มเติมคือ ทุกคณะใช้ GPAX แต่ต้องรอดูว่าใช้เป็นส่วนนึงของการคิดคะแนน หรือ ใช้เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ

คณะ สาขา เงื่อนไขผู้สมัคร คะแนนที่ใช้ วิชาเฉพาะ
ครุศาสตร์ - การศึกษาปฐมวัย - ม.6
- เด็กซิ่ว
GAT + PAT5 + วิชาสามัญ ไทย +  อังกฤษ  
ครุศาสตร์ - ประถมวัย (วิทย์) - ม.6
- เด็กซิ่ว
GAT + PAT5 + PAT2 + วิชาสามัญ อังกฤษ + คณิต1  
ครุศาสตร์ - ประถมวัย (ศิลป์) - ม.6
- เด็กซิ่ว
GAT + PAT5 + วิชาสามัญ ไทย + สังคม + อังกฤษ  
ครุศาสตร์ - ประถมวัย (ศิลป์-คำนวณ) - ม.6
- เด็กซิ่ว
GAT + PAT5 + วิชาสามัญ ไทย + สังคม + อังกฤษ + คณิต1  
ครุศาสตร์ - มัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) (สายวิทย์) - ม.6
- เด็กซิ่ว
GAT + PAT5 + วิชาสามัญ คณิต1 + ฟิสิกส์ หรือ เคมี หรือ ชีวะ  
ครุศาสตร์ - มัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) - ม.6
- เด็กซิ่ว
GAT + PAT5 + PAT1 + PAT2  
ครุศาสตร์ - มัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และ- สังคมศาสตร์) - ม.6
- เด็กซิ่ว
GAT + PAT5 + วิชาสามัญ อังกฤษ + ไทย หรือ สังคม  
ครุศาสตร์ - มัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) - ม.6
- เด็กซิ่ว
GAT + PAT5 + PAT7.1 หรือ PAT7.2 หรือ PAT7.4 +วิชาสามัญ อังกฤษ  
ครุศาสตร์ - สุขศึกษาและพลศึกษา - ม.6
- เด็กซิ่ว
GAT + PAT5 ทอสอบสมรรถภาพทางทักษะกลไกล
ครุศาสตร์ - เทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา (สายวิทย์)
- ธุรกิจศึกษา
- ม.6
- เด็กซิ่ว
GAT + PAT5 + PAT1 + วิชาสามัญ อังกฤษ  
ครุศาสตร์ - เทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา
- การศึกษานอกระบบโรงเรียน
- ม.6
- เด็กซิ่ว
GAT + PAT5 + วิชาสามัญ อังกฤษ + คณิต1 หรือ สังคม  
ครุศาสตร์ - ศิลปศึกาษา - ม.6
- เด็กซิ่ว
GAT + PAT5  
ครุศาสตร์ - จิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ - ม.6
- เด็กซิ่ว
GAT + PAT5 + วิชาสามัญ อังกฤษ +  ไทย หรือ คณิต1 หรือ สังคม  
ครุศาสตร์ - ดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีไทย - ม.6
- เด็กซิ่ว
GAT + PAT5 - สอบวิชาทฤษฎีดนตรีไทย
- สอบวิชาทักษะดนตรีไทย
ครุศาสตร์ - ดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีสากล - ม.6
- เด็กซิ่ว
GAT + PAT5 - สอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล
- สอบวิชาทักษะดนตรีสากล
จิตวิทยา   - ม.6
- เด็กซิ่ว
GAT + PAT1  
จิตวิทยา   - ม.6
- เด็กซิ่ว
GAT + PAT2  
จิตวิทยา   - ม.6
- เด็กซิ่ว
GAT  
นิติศาสตร์ พื้นฐานวิทย์   - ม.6
- เด็กซิ่ว
GAT + PAT1 + วิชาสามัญ ไทย + อังกฤษ + สังคม  
นิติศาสตร์ พื้นฐานศิลป์   - ม.6
​- เด็กซิ่ว
GAT + PAT7.1 หรือ PAT7.2 หรือ PAT7.3 หรือ PAT7.4 + วิชาสามัญ ไทย + อังกฤษ + สังคม  
นิเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทย์   - ม.6
​- เด็กซิ่ว
GAT + PAT1  
นิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลป์   - ม.6
​- เด็กซิ่ว
GAT + PAT7.1 - PAT7.4 เลือกสอบ 1 วิชา  
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บัญชีบัณฑิต - ม.6 GAT + PAT1  
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี - บริหารธุรกิจบัณฑิต - ม.6
- เด็กซิ่ว
GAT + PAT1  
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี - สถิติ
- การประกันภัย
- เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
- ม.6
- เด็กซิ่ว
GAT + PAT1 +PAT2  
รัฐศาสตร์ - การปกครอง
- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
- รัฐประศาสนศาสตร์
- ม.6
- เด็กซิ่ว
GAT + PAT1 + PAT7 (เลือกสอบ 1 วิชา)  
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
- วิทยาการคอมพิมเตอร์
- เคมี
- ชีววิทยา
- สัตววิทยา
- ฟิสิกส์
- พฤกษศาสตร์
- พันธุศาสตร์
- เคมีวิศวกรรม
- ธรณีวิทยา
- วิทยาศาสต์สิ่งแวดล้อม
- วิทยาศาสตร์ทางทะเล
- ชีวเคมี
- วัสดุศาสตร์
- จุลชีววิทยา
- เทคโนโลยีทางภาพถ่ายและการพิมพ์
- เทคโนโลยีการอาหาร
- ม.6 GAT + วิชาสามัญ คณิต1 + ฟิสิกส์ +เคมี + ชีวะ  
วิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมอุตสาหการ
- วิศวกรรมทรัพยากรธรณี
- วิศวกรรมสิ่งแวดล้ม
- วิศวกรรมสำรวจ
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- วิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี
- ม.6
- เด็กซิ่ว
GAT + PAT1 + PAT3  
เศรษฐศาสตร์   - ม.6
- เด็กซิ่ว
GAT + PAT1 + วิชาสามัญ สังคม  
ศิลปกรรมศาสตร์ - ทัศนศิลป์ - ม.6
- เด็กซิ่ว
วิชาสามัญ ไทย + อังกฤษ + คณิต2 หรือ สังคม - สอบวิชาทฤษฎีทัศนศิลป์
- สอบวิชาทักษะทัศนศิลป์
ศิลปกรรมศาสตร์ - นฤมิตศิลป์ วิชาเอกเรขศิลป์ - ม.6
- เด็กซิ่ว
วิชาสามัญ ไทย + อังกฤษ + คณิต2 หรือ สังคม - สอบวิชาทฤษฎีนฤมิตศิลป์
- สอบวิชาทักษะนฤมิตศิลป์ (เรขศิลป์)
ศิลปกรรมศาสตร์ - นฤมิตศิลป์ วิชาเอกมัณฑนศิลป์ (แฟชั่นและสิ่งทอ)
- นฤมิตศิลป์ วิชาเอกนิทรรศการศิลป์
- นฤมิตศิลป์ วิชาเอกหัตศิลป์ (เซรามิก)
- ม.6
- เด็กซิ่ว
วิชาสามัญ ไทย + อังกฤษ + คณิต2 หรือ สังคม -  สอบวิชาทฤษฎีนฤมิตศิลป์
- สอบวิชาทักษะนฤมิตศิลป์ (ตามวิชาเอก)
ศิลปกรรมศาสตร์ - ดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย
- ดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก
- ม.6
- เด็กซิ่ว
วิชาสามัญ ไทย + อังกฤษ + คณิต2 หรือ สังคม - สอบวิชาทฤษฎีดุริยางคศิลป์ (ตามวิชาเอก)
- สอบวิชาทักษะดุริยางคศิลป์ (ตามวิชาเอก)
ศิลปกรรมศาสตร์ - นาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฎศิลป์ไทย
- นาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก
- ม.6
- เด็กซิ่ว
วิชาสามัญ ไทย + อังกฤษ + คณิต2 หรือ สังคม - สอบวิชาทฤษฎีนาฏยศิลป์ (ตามวิชาเอก)
- สอบวิชาทักษะนาฏยศิลป์ (ตามวิชาเอก)
สถาปัตยกรรมศาสตร์ - สถาปัตยกรรม - ม.6
- เด็กซิ่ว
PAT4 + วิชาสามัญ อังกฤษ + คณิต1 + ฟิสิกส์  
สถาปัตกรรมศาสตร์ - การออกแบบอุตสาหกรรม
- ภูมิสถาปัตยกรรม
- สถาปัตยกรรมภายใน
- สถาปัตยกรรมฝังเมือง
- ม.6
- เด็กซิ่ว
PAT4 + วิชาสามัญ อังกฤษ+  คณิต1 + ฟิสิกส์  
สหเวชศาสตร์ - รังสีเทคนิค - ม.6 GAT  + PAT1 + PAT2  
อักษรศาสตร์ - อักษรศาสตร์ พื้นฐานวิทย์
- ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ พื้นฐานวิทย์
- ม.6
- เด็กซิ่ว
PAT1 + วิชาสามัญ ไทย + อังกฤษ + สังคม  
อักษรศาสตร์ - อักษรศาสตร์ พื้นฐานศิลป์ - ม.6
- เด็กซิ่ว
PAT7.1 - PAT7.7 เลือก 1 วิชา + วิชาสามัญ ไทย + อังกฤษ + สังคม  
อักษรศาสตร์ - ภาษาสเปน - ม.6
- เด็กซิ่ว
GAT - สอบวิชาความสามรถทางภาษาสเปน
วิทยาศาสตร์การกีฬา   - ม.6
- เด็กซิ่ว
GAT + PAT2  
สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร - ม.6
- เด็กซิ่ว
GAT + PAT1 +PAT2 - สอบสัมภาษณ์

 

รอบนี้เป็นรอบที่เปิดรับเยอะมาก ขอโฆษณาคอร์สเรียนกันอีกสักนิดนะคะ ^^

 • คอร์ส PAT1 Hack คอร์สติว PAT1 ที่เน้นเก็บคะแนนตามเป้า ไม่ต้องอ่านดะ เหลือเวลาเยอะไปเก็บคะแนนวิชาอื่น

 • คอร์ส GAT Hack: Eng คอร์สติว GAT พาร์ทภาษาอังกฤษ ที่ทั้งสนุก และใช้งานได้จริง เก็บคะแนนได้แน่นอน

 • คอร์ส GAT Hack: เชื่อมโยง คอร์สติว GAT พาร์ทเชื่อมโยง เน้นการทำข้อสอบ เก็บเต็ม 150 คะแนน

 • คอร์ส JET Math คอร์สติว คณิต 1 วิชาสามัญ ที่เน้นเทคนิคการทำข้อสอบเร็ว ทำทันใน 3 นาที

 

โครงการจุฬาฯ - ภูมิพล

คณะแพทยศาสตร์ 

รับ ม.6 เท่านั้น

คะแนนที่ใช้ O-NET + วิชาเฉพาะแพทย์ + วิชาสามัญ ไทย + สังคม + อังกฤษ + คณิต1 + ฟิสิกส์ + เคมี + ชีวะ

 

รับตรงปกติหลักสูตรนานาชาติ

รับทั้ง ม.6 และ เด็กซิ่ว

คณะ สาขา เงื่อนไข สอบสัมภาษณ์
จิตวิทยา วิทยาศาสตร์จิตวิทยา - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาที่มีคะแนนผลการเรียน The International Baccalaureate Diploma (IB) / The Advanced Placement Program (AP) หรือเป็นนักเรียน ม.6 หรือ เด็กซิ่ว
- คะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ TOEFL / IELTS / CU-TEP
-คะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาตร์ CU-AAT / Old SAT / New SAT
สอบสัมภาษณ์
วิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ - คะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ TOEFL / IELTS / Old SAT / New SAT / CU-TEP / CU-AAT
- คะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ CU-AAT / Old SAT / NEW SAT
- คะแนนสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ CU-ATS / SAT II (Supject Test)(Chemistry)
สอบสัมภาษณ์
วิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
- วิศวกรรมอากาศยาน
- วิศวกรรมนาโน
- วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
- คะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ TOEFL / IELTS / CU-TEP
- คะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ CU-AAT / Old SAT / New SAT / SAT II (Math level 2)
- คะแนนสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ CU-AAT / AST II (Phusics and Chemistry)
 

 

รับตรงผ่าน กสพท.

รับทั้ง ม.6 และเด็กซิ่ว

ใช้คะแนน วิชาเฉพาะแพทย์ + วิชาสามัญทั้ง 7 วิชา ( ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ)

และใช้คะแนน O-NET เป็นเกณฑ์สำหรับเด็ก ม.6 เหมือนเดิม

คณะที่เปิดรับ

- ทันตแพทยศาสตร์
- แพทยศาตร์
- เภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
- เภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
- สัตวแพทยศาสตร์

 

*****************************************************************************

 

รอบที่ 4 การรับสมัคร Admissions

ในรอบนี้ทุกมหาวิทยาลัยจะใช้สัดส่วนคะแนนเหมือนกันทั้งหมด 

เปิดรับทั้ง ม.6 และเด็กซิ่ว

คณะ คะแนนที่ใช้
ครุศาสตร์ รูปแบบที่ 1 GPAX + O-NET + GAT + PAT5
ครุศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิทย์ GPAX + O-NET + GAT + PAT5 + PAT2
ครุศาสตร์ รูปแบบที่ 2  GPAX + O-NET + GAT + PAT5 + PAT7.1 หรือ PAT7.2 หรือ PAT7.4
จิตวิทยา รูปแบบที่ 1 GPAX + O-NET + GAT + PAT1
จิตวิทยา รูปแบบที่ 2 GPAX + O-NET + GAT + PAT2
จิตวิทยา รูปแบบที่ 3 GPAX + O-NET + GAT 
นิติศาสตร์ พื้นฐานวิทย์ GPAX + O-NET + GAT + PAT1
นิติศาสตร์ รูปแบบที่ 2 GPAX + O-NET + GAT + PAT7.1 หรือ PAT 7.2 หรือ PAT7.3 หรือ PAT 7.4
นิเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทย์ GPAX + O-NET + GAT + PAT1
นิเทศศาสตร์ รูปแบบที่ 1 GPAX + O-NET + GAT
นิเทศศาสตร์ รูปแบบที่ 2 GPAX + O-NET + GAT + PAT7.1 หรือ PAT 7.2 หรือ PAT7.3 หรือ PAT 7.4
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี GPAX + O-NET + GAT + PAT1
เภสัชศาสตร์ GPAX + O-NET + GAT + PAT2
รัฐศาสตร์ รูปแบบที่ 1 GPAX + O-NET + GAT 
รัฐศาสตร์ รูปแบบที่ 2 GPAX + O-NET + GAT + PAT7
รัฐศาสตร์ พื้นฐานวิทย์ GPAX + O-NET + GAT + PAT1
วิทยาศาสตร์ GPAX + O-NET + GAT + PAT1 + PAT2
วิศวกรรมศาสตร์ GPAX + O-NET + GAT + PAT2 + PAT3
เศรษฐศาสตร์ GPAX + O-NET + GAT + PAT1
สถาปัตยกรรมศาสตร์ GPAX + O-NET + GAT + PAT4
สหเวชศาสตร์ GPAX + O-NET + GAT + PAT2
สัตวแพทยศาสตร์ GPAX + O-NET + GAT + PAT2
อักษรศาสตร์ พื้นฐานวิทย์ GPAX + O-NET + GAT + PAT1
วิทยาศาสตร์การกีฬา GPAX + O-NET + GAT + PAT2

 

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

 

โครงการ คณะ สาขาวิชา ผู้สมัคร GPAX คะแนนที่ใช้ วิชาเฉพาะ สอบสัมภาษณ์
รับนักเรียนที่มีศักยภาพและมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์   - ม.6
- เด็กซิ่ว
  วิชาสามัญ ไทย + สังคม + อังกฤษ + คณิต1 + ฟิสิกส์ + เคมี + ชีวะ วิชาเฉพาะแพทย์  
  สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร - ม.6 ใช้ GAT + PAT1 + PAT2   สอบสัมภาษณื
  วิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) - ม.6
- เด็กซิ่ว
  - คะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ TOEFL / IELTS / Old SAT / New SAT / CU-TEP / CU-AAT
- คะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ CU-AAT / Old SAT / New SAT 
- คะแนนสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตรื CU-ATS / SAT II (Subject Test)(Chemistry)
  สอบสัมภาษณ์

 

อย่าลืมนะคะ ถ้าใครยังไม่พร้อม หรือ หาคอร์สเรียนอยู่ลองคอร์สของเราได้เลยยยย

 • คอร์ส PAT1 Hack คอร์สติว PAT1 ที่เน้นเก็บคะแนนตามเป้า ไม่ต้องอ่านดะ เหลือเวลาเยอะไปเก็บคะแนนวิชาอื่น

 • คอร์ส GAT Hack: Eng คอร์สติว GAT พาร์ทภาษาอังกฤษ ที่ทั้งสนุก และใช้งานได้จริง เก็บคะแนนได้แน่นอน

 • คอร์ส GAT Hack: เชื่อมโยง คอร์สติว GAT พาร์ทเชื่อมโยง เน้นการทำข้อสอบ เก็บเต็ม 150 คะแนน

 • คอร์ส JET Math คอร์สติว คณิต 1 วิชาสามัญ ที่เน้นเทคนิคการทำข้อสอบเร็ว ทำทันใน 3 นาที

 

โดย พี่วิว โอเพ่นดูเรียน