เช็คเลย! เฉลยด่วน PAT1 & GAT มี.ค. 60

ตรวจสอบดวงชะตาหลังสอบ จะรอดหรือไม่ รู้ทันที


เฉลย PAT1 คร้าบ

ข้อ 1 เซต

A, B, C เป็นเซตใดๆ พิจารณา ก, ข, ค

(ก) ถ้า A - B = ∅ แล้ว A = B
(ข) ถ้า C - (A∩B) = C - B แล้ว A ⊂ B
(ค) A∩B∩C = [(A∪B)∩C]∩[(A∩B)∪C]

ตอบ ผิดทั้ง ก, ข, ค

 

โดเมน เรนจ์

กำหนด y = √(32x - 16x²) โดย A เป็นโดเมน และ B เป็นเรนจ์

ถาม B-A เป็นสับเซตของข้อไหน

ตอบ ได้ A = [0, 2], B = [0, 4], B-A = (2, 4] เป็นสับเซตของ (2, 6)

 

สุ่มหยิบบัตร

มีบัตรหมายเลข -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 สุ่มหยิบ 2 ใบ

ถามความน่าจะเป็นที่ได้ผลรวมเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนเต็มบวก

ตอบ 5/7

 

เวกเตอร์ จุดยอดสามเหลี่ยม

A, B, C เป็นจุดยอดรูปสามทเหลี่ยม ให้ a̅ แทน A̅B̅, b̅ แทน B̅C̅, c̅ แทน C̅A̅

และ a̅⋅b̅ = -15, b̅⋅c̅ = -10, c̅⋅a̅ = -21 หาพื้นที่สามเหลี่ยม ABC

ตอบ 15√3̅ /2

 

หาลิมิต

lim x→3 [3^x (x) - 3^(x+1)] / [³√x̅-̅2̅ - 1] = ?

ตอบ  81

 

สมการสแควรูท หาผลบวก x²

√(6x-2) - √(2x+7) = 1

หาผลบวก x² ทั้งหมด

ตอบ  20.25

 

สมการเอกซ์โพ

4^x - 4(4^√x̅) = 3[2^(x+√x̅)]

หาผลบวก x ทั้งหมด

ตอบ  4

 

ฟังก์ชัน หา f(f(f(60)))

กำหนด f(n) = f(f(n-4)) , n>60 และ f(n) = n+3 , n ≤ 60

หา f(f(f(60)))

ตอบ  63

 

ความน่าจะเป็น ลูกแก้ว

ลูกแก้ว 7 ลูก สีแดง 2 ลูก สีเขียว 2 ลูก สีขาว 3 ลูก

เรียงเป็นแถวตรง โดย 2 ลูกใดๆ ที่ติดกัน ต้องสีต่างกัน ได้กี่วิธี

ตอบ  38

 

อนุกรม พิจารณา ก, ข, ค

กำหนดอนุกรม ∑ n=1 ถึง ∞ (-1)ⁿ⁺¹ (log x)ⁿ

(ก)  ถ้า x<10 อนุกรมลู่เข้า

(ข)  ถ้า x=100 อนุกรมลู่ออก

(ค)  ถ้า x=1/10 ผลบวก 100 พจน์แรก เท่ากับ -100

ตอบ ข, ค ถูก แต่ ก ผิด

 

อสมการ log

แก้อสมการ (x² - 2x - 16) log₂ ( 2-√3̅ ) < log₂ ( 2+√3̅ )

ตอบ  (-∞, -3) ∪ (5, ∞)

 

เรียงค่า x y z

x, y, z เป็นจำนวนเต็มบวกที่ x+y+z = 15

(z+1)^x = y^2x , (0.01)^x = (0.1)^z

เรียงค่าของ x, y, z

ตอบ  x=4, y=3, z=8 เพราะฉะนั้น y<x<z

 

เวกเตอร์ หา sinθ

u̅ , v̅ , w̅ เป็นเวกเตอร์ใดๆ ในระนาย โดย u̅ - v̅ - w̅ = 0̅ , |u̅| = √2̅ |w̅| และ |v̅| = √3̅ |w̅|

ถ้า θ เป็นมุมระหว่าง u̅ กับ v̅ จงหาค่าของ sinθ

ตอบ  √3̅ / 3

 

แคลคูลัส+คอมโพสิท

f(x) = 2x+5, g(x) = ax² + bx + c, เมื่อ a, b, c เป็นจำนวนจริงใดๆ

f⁻¹og(0) = 9, ∫ จาก 0 ถึง 1 f⁻¹og(x) dx = 2, ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ของ g อยู่ที่ x=1 จงหา g(1)

ตอบ  6 (รอตรวจสอบโจทย์)

 

จำนวนเชิงซ้อน

z เป็นจำนวนเชิงซ้อนที่มี z̅ แทนคอนจูเกต และ

(2-i)z + (3+i)z̅ = 6+5i

จงหาค่าของ |z-z̅||z+z̅|

ตอบ  ได้ z = 1+i และคำตอบคือ 4 (โจทย์ยังไม่ตรง)

 

 

 

 

เฉลยพาร์ท CONVERSATION

CONVERSATION 
เจ้านายชายเป๊ะกับเลขาคนเก่ง

- I'm working on it.
- I'll do my best. 
- That concludes the meeting today.

CONVERSATION 
เพื่อนคุยกันเรื่องรายงาน

-Oh, It was a disaster. 
-Did the audience ask any question?

CONVERSATION
office hours

- I hope you didn’t find too much wrong

- On the the contrary 

- I’m glad you like it

CONVERSATION
ดินเนอร์หรือดูหนัง

- Either one
- Just get out of home

CONVERSATION
ซื้อของออนไลน์

- I prefer shopping online. 
- If you're smart,  ..... bargain

เฉลยพาร์ท Vocab: Meaning in Context

Vocab: Meaning in context
16. deter-discourage
17. critical-vital
18. inevitable-certain
19. untold-unreported
20. craving-desire

21. surrendered, occupied
22. bullied, detained
23. sharpen, recruiting
24. reward, globalized
25. weaken, rely on

พาร์ท Meaning Recognition

พาร์ท Cloze Test Grammar 
- no
- rather than going
- have been practicing
- as a matter of fact
- processed

พาร์ท Error Identification

GAT Eng: Error Identification

46. who >> whose
47. that >> those
48. use >> using
49. necessitate >> necessitates
50. some >> such

บทความ School Fair

โดย somopendurian