IELTS ข้อสอบ มีอะไรบ้าง วัดทักษะกี่อย่าง?

อีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนอยากรู้ก็คือ IELTS ข้อสอบ ว่าเนื้อหาและการวัดทักษะมีอะไรบ้าง และและแนวทางข้อสอบนั้นเป็นอย่างไร ครั้งนี้จึงเป็นการแนะแนวเรื่องของข้อสอบโดยเฉพาะ เพื่อให้คนที่มีแพลนสอบ IELTS ได้ข้อมูลไปปรับใช้ในการเตรียมตัวให้เหมาะสม โดยเนื้อหาสาระในเรื่องของข้อสอบ IELTS มีดังนี้ 

IELTS ข้อสอบ มีอะไรบ้าง วัดทักษะกี่อย่าง? 

 

IELTS ข้อสอบมี 2 ประเภท ได้แก่ 

 1. IELTS Academic 

 2. IELTS General Training

 

โดยทั้ง 2 ประเภทมีความแตกต่างกันในเรื่องของเนื้อหา ระดับความยากง่ายต่างกัน เนื้อหาข้อสอบ IELTS Academic จะหนักไปในทางวิชาการ ส่วน IELTS General Training เนื้อหาจะเป็นการวัดทักษะทางภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หลายๆ คนมักจะบอกว่า IELTS General Training ง่ายกว่า IELTS Academic ขณะที่ IELTS Academic สามารถใช้งานได้ครอบคลุมมากกว่า โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาต่อในระดับปริญญาขึ้นไป มักรับพิจารณาเฉพาะ IELTS Academic เท่านั้น

 

IELTS ข้อสอบ วัด 4 ทักษะ 

 

ข้อสอบ IELTS วัดทั้งหมด 4 ทักษะด้วยกัน ได้แก่ Listening (ฟัง) Speaking (พูด) Reading (อ่าน) และ Writing (เขียน) โดยในการวัดทักษะ 4 อย่างนี้ จะมีอยู่ 2 ทักษะ ที่มีเนื้อหาแตกต่างกันระหว่าง IELTS Academic และ IELTS General Training นั่นคือ Reading และ Writing ส่วนทักษะที่เหลืออย่าง Listening และ Speaking นั้น มีเนื้อหาการสอบเหมือนกันทั้ง IELTS Academic และ IELTS General Training

 


 

IELTS ข้อสอบ Part Listening

 

ในพาร์ทของ Listening เนื้อหาของข้อสอบจะเหมือนกันทั้ง Academic และ General มีเวลาทั้งหมด 30 นาทีต่อ 40 ข้อ สอบทั้งหมด 4 sections ได้แก่ 

Section 1 : บทสนทนาระหว่าง 2 คน เนื้อเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน

Section 2 : บทพูด 1 คน เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เช่น แนะนำศูนย์กีฬาในชุมชน

Section 3 : บทสนทนาสูงสุด 4 คน เนื้อเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาหรือการฝึกอบรมต่างๆ เช่นการถกเรื่องรายงานที่อาจารย์สั่ง

Section 4 : บทพูด 1 คน เนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวิชาการ เช่น เล็คเชอร์ในมหาวิทยาลัย

 

IELTS ข้อสอบ Part Speaking

 

ในพาร์ทของ Speaking เนื้อหาของข้อสอบจะเหมือนกันทั้ง Academic และ General มีเวลาสอบทั้งหมด ไม่เกิน 15 นาที แบ่งออกเป็น 3 parts คือ

Part 1 : เป็นการถามเรื่องส่วนตัว ทั่วๆ ไปเช่นครอบครัว โรงเรียน ที่ทำงาน เพื่อน สิ่งที่ชอบ

Part 2 : จะได้รับ cue card ที่เป็นคำถาม พร้อมประเด็นให้พูด โดยให้เวลาเตรียมตัว 1 นาที และพูดอีก 2 นาที

Part 3 : กรรมการจะถามคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เราได้จาก Part 2 ซึ่งคำถามในพาร์ทนี้จะเป็นแนวให้พูดถึงความคิดเห็น ไอเดีย (คือเป็นคำตอบที่นามธรรมมากขึ้น)

 

IELTS ข้อสอบ Part Reading 

 

ในพาร์ทของ Reading จะมีเวลาสอบทั้งหมด 60 นาทีต่อ 40 ข้อ เนื้อหาข้อสอบจะแตกต่างกันระหว่าง Academic และ General ดังนี้

Academic 

จะให้บทความทางวิชาการมาทั้งหมด 3 เรื่องที่มีหัวข้อที่หลากหลาย เช่น วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ เป็นต้น โดยโจทย์ทั้ง 40 ข้อจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบต่างๆ คือ

 1. Multiple Choice

 2. True/False/Not Given หรือ Yes/No/Not Given

 3. Fill-in

 4. Short-answer

 5. Matching

 6. Sentence Completion

โดยระดับเนื้อหา และความยาวของบทความใน IELTS ข้อสอบ Part Reading จะยาว และยากกว่าแบบ General Training

 

General Training

แบ่งเป็น 3 sections โดยบทความจะสั้นกว่า และเนื้อหาจะง่ายกว่าแบบ Academic

Section 1 : ‘Social Survival’ เป็นบทความสั้นๆ เกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจำวัน เช่น ประกาศ ใบโฆษณา ตารางข้อมูลต่างๆ

Section 2 : ‘Workplace Survival’ บทความจะเกี่ยวข้องกับบริบทการทำงานมากขึ้น เช่น ข้อมูลตำแหน่งงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมพนักงาน

Section 3 : ‘General Reading’ ใน section นี้บทความจะยาวที่สุด โดยเนื้อเรื่องจะกว้างขึ้น ระดับภาษายากขึ้น

 

ลักษณะโจทย์จะหลากหลายเหมือนกันคือ

 1. Multiple Choice

 2. True/False/Not Given หรือ Yes/No/Not Given

 3. Fill-in

 4. Short-answer

 5. Matching

 6. Sentence Completion

 

 

IELTS ข้อสอบ Part Writing

ในพาร์ทของ Writing จะมีเวลาสอบทั้งหมด 60 นาทีต่อข้อสอบ 2 Tasks  เนื้อหาข้อสอบจะแตกต่างกันระหว่าง Academic และ General ดังนี้

Academic

Task 1 (150 words) : บรรยาย graph, chart, diagram โดยควรใช้เวลาประมาณ 20 นาทีสำหรับงานเขียนชิ้นนี้ ลักษณะการเขียน คือ เขียนตามข้อมูลที่เห็น เปรียบเทียบข้อมูล การบรรยาย trend หรือการทำงานของระบบ

Task 2 (250 words) : โจทย์จะตั้งหัวข้อมาให้ เพื่อให้เราเขียนแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่โจทย์ให้มา โดยจะมีทั้งเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย, ให้อภิปรายทั้งสองมุมแล้วแสดงความเห็น แสดงความเห็นในการแก้ปัญหาต่างๆ เป็นต้นชิ้นนี้ควรเผื่อเวลาประมาณ 40 นาทีในการเขียน IELTS ข้อสอบ Part Writing

General Training

Task 1 (150 words) : โจทย์จะให้สถานการณ์สมมติมา ให้เราเขียนจดหมายตอบโต้ โดยอาจเป็นได้ทั้งเขียนแบบไม่เป็นทางการ กึ่งทางการ แบบทางการ  เช่น เขียนจดหมายหาเจ้าหน้าที่หอพักถึงปัญหาห้องพักของมหาวิทยาลัย หรือเขียนจดหมายเพื่อแนะนำบุคคลในชุชมที่ควรได้รับรางวัล เป็นต้น

Task 2 (250 words) : โจทย์จะตั้งหัวข้อเป็นเรื่องทั่วๆ ไป ให้เราเขียนแสดงความคิดเห็น แสดงวิธีการแก้ปัญหา หรืออภิปรายมุมมองต่างๆ หัวข้อ เช่น กิจกรรมสันทนาการของเด็ก ควรบรรจุการการเรียนของโรงเรียนไหม เป็นต้น

IELTS ข้อสอบ และเนื้อหาในการสอบแต่ละรูปแบบและแต่ละพาร์ท ก็จะเป็นตามที่กล่าวไปในข้างต้น เพื่อวัดทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 Skills ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งสามารถนำคะแนนไปยื่นใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อาทิ เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อในประเทศ ทำงานในบริษัทชั้นนำต่างๆ ขอทุนจากบริษัทเพื่อสมัครเรียนต่อ เป็นต้น

 

✅ อยากเรียนต่อต่างประเทศ
✅ อยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยดัง
✅ อยากสอบติด ม.ดัง ระดับโลก
✅ อยากทำงาน บ.ดัง
✅ ต้องมีคะแนน IELTS ติดไว้

 • คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given
 • วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด
 • ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!
 • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์ติว IELTS มายาวนานกว่า 20 ปี

 

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย https://www.opendurian.com/ielts_fullcourse/

โดย Wowprae.m