รับตรง จุฬาฯ 62 ใช้คะแนนอะไร รับกี่คน

อยากเข้าจุฬาฯ อยากติดรอบรับตรง ต้องดู สัดส่วนคะแนนที่ใช้ เน้นวิชาไหนดี คณะไหนเปิดรับเท่าไหร่

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สัดส่วนคะแนน

GAT 20%  PAT1  20%  PAT3  60%

จำนวนที่เปิดรับรวม 605 คน

 

คณะอักษรศาสตร์

PAT1/PAT7 25%  วิชาสามัญ ภาษาไทย 25% อังกฤษ 25% สังคม 25% 

จำนวนเปิดรับรวม 210 คน

 

คณะวิทยาศาสตร์

GAT 20%   วิชาสามัญ คณิต 1 20%   เคมี 20%  ชีวะ  20%  ฟิสิกส์   20%

จำนวนรับรวม  480 คน

 

คณะรัฐศาสตร์ 

GAT 70%   PAT1/PAT7   30% 

วิชาที่ยื่นจะต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 75 คะแนน

จำนวนรับรวม  130 คน

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

PAT4    40%   วิชาสามัญ  ภาษาอังกฤษ 20%  คณิตศาสตร์ 1   20%   ฟิสิกส์   20%

จำนวนรับรวม  120 คน

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

GAT 40%    PAT1  60%

คะแนน GAT กับ PAT1 รวมกันต้องได้ขั้นต่ำ 300 คะแนน

จำนวนรับรวม 500 คน

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สถิติ

GAT 40%  PAT1  30%   PAT2  30%

คะแนน GAT , PAT1 , PAT2 รวมกันต้องได้ขั้นต่ำ 450 คะแนน

จำนวนรับรวม 90 คน

คณะครุศาสตร์

ประฐมวัย         

GAT 20%   PAT5  30%   วิชาสามัญ ภาษาไทย 25%   ภาษาอังกฤษ 25%

ประถม (วิทย์)   

GAT 20%  PAT5  30%    วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ 20%   คณิตศาสตร์ 1   15%

ประถม (ศิลป์)   

GAT 20%   PAT5  30%   วิชาสามัญ ภาษาไทย 20%   ภาษาอังกฤษ 20%    สังคม  10%

ประถม (ศิลป์คำนวณ)   

GAT 20% PAT5  30%   วิชาสามัญ ภาษาไทย 10% ภาษาอังกฤษ 20% สังคม 10% คณิตศาสตร์1 10%

มัธยม เอกคณิต   

GAT 20% PAT5 30%  PAT1 40%  PAT2  10% คะแนน PAT1 ขั้นต่ำ 90 คะแนน

มัธยม เอกวิทย์   

GAT 20% PAT5 30% วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 15% ฟิสิกส์ 15% เคมี 10% ชีวะ 10%

มัธยม เอกฟิสิกส์ 

GAT 20% PAT5 30% วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 15% ฟิสิกส์ 35%

มัธยม เอกเคมี     

GAT 20% PAT5 30% วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 15%  เคมี 35%

มัธยม เอกชีวะ     

GAT 20% PAT5 30% วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 15%  ชีวะ 35%

มัธยมศึกษา       

GAT 20% PAT5 30% วิชาสามัญ ภาษาไทย 25% ภาษาอังกฤษ 25%

มัธยมศึกษา        

GAT 20% PAT5 30% PAT1/PAT7  25% วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ 25%

มัธยม เอกสังคม 

GAT 20% PAT5 30%  วิชาสามัญ สังคม 25% ภาษาอังกฤษ 25%

เทคโนโลยีการศึกษา

GAT 20%  PAT5 30%  ภาษาอังกฤษ 25%    สังคม/คณิต1/PAT1  25% 

ศิลปศึกษา   

GAT 20%  PAT5 30%   ความถนัดทางศิลปศึกษา 50%

การศึกษานอกระบบ 

GAT 20%  PAT5 30%   ภาษาอังกฤษ 25%    สังคม/คณิต1/PAT1  25% 

แนะแนว     

GAT 20%  PAT5  30%   ภาษาอังกฤษ 25%  ไทย/สังคม/คณิต1/วิทย์  25%

จำนวนรับรวม 237 คน 

 

คณะนิเทศศาสตร์

GAT 40%    PAT1/PAT7   60%

ถ้ายื่น PAT1 ต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 75 คะแนน  ถ้ายื่น PAT7 ต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 150 คะแนน

จำนวนรับรวม 90 คน

 

คณะเศรษฐศาสตร์

GAT 40%   PAT1 40%   วิชาสามัญ สังคม 25%

PAT1 ขั้นต่ำ 75 คะแนน สังคมขั้นต่ำ 25 คะแนน และคะแนนรวมกันต้องเกิน 50%

จำนวนรับรวม 125 คน

คณะนิติศาสตร์

GAT 20%   PAT1/PAT7  20%  วิชาสามัญ ภาษาไทย 20%  ภาษาอังกฤษ 20%   สังคมศึกษา 20%

ยื่น PAT1 ต้องได้ PAT1 ขั้นต่ำ 75 คะแนน ยื่น PAT7 ต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 90 คะแนน

จำนวนรับรวม 200 คน

 

คณะสหเวชศาสตร์

GAT 30%  PAT1 20%   PAT2  50%

คะแนนขั้นต่ำแต่ละวิชา 75 คะแนน

จำนวนรับรวม 80 คน

 

คณะจิตวิทยา

GAT ุ60%   PAT1  40%

GAT 40%   PAT2  60%

GAT  100%

จำนวนรับรวม 60 คน

 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

GAT 30%  PAT2 40%  ความถนัดทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 30%   

ต้องใช้ PAT2 ขั้นต่ำ 60 คะแนน

จำนวนรับรวม 30 คน

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

GAT 40%  PAT1  20%  PAT2  20% สอบสัมภาษณ์ 20%

ต้องให้ GAT ขั้นต่ำ 120 คะแนน

จำนวนรับรวม 30 คน

 

รับรวมทุกคณะ 2,987 คน

 

 

โดย พี่วิว โอเพ่นดูเรียน