การคำนวณคะแนนและสัดส่วนคะแนนแอดมิชชั่น 60

การคำนวณคะแนนแอดมิชชั่นและสัดส่วนคะแนนแอดมิชชั่นปีการศึกษา 2560

ทุกปีน้อง ๆ ม.6 ที่จะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีสนามสอบใหญ่เป็นรอบแอดมิชชั่น และสำหรับผู้ที่จะสมัครรอบแอดมิชชั่นจะต้องมีคะแนนสอบ GAT/PAT ที่สอบมาแล้วไม่นานกว่า 2 ปี โดยแต่ละปีจะมีการจัดสอบ 2 รอบ คือ ประมาณเดือนตุลาคม และเดือนมีนาคมของปีถัดไป  จากนั้นสอท. จะประกาศรับสมัครแอดมิชชั่นประมาณเดือนพฤษภาคมของปีถัดไปและประกาศผลในเดือนมิถุนายน  เพื่อเป็นการวางแผนแอดมิชชั่น เรามาดูกันว่าคะแนนสอบแอดมิชชั่นที่เอามาใช้คัดเลือกรอบแอดมิชชั่นนั้นเอามาจากไหนบ้าง และมีวิธีการคำนวณอย่างไร

รอบแอดมิชชั่นทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัยจะมีคะแนนเต็มเท่ากัน คือ 30,000 คะแนน โดยคำนวณคะแนนจาก 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ

 1. GPAX 20%
 2. O-NET 30%
 3. GAT/PAT 50% สัดส่วนแล้วแต่คณะและสาขาวิชา

สังเกตุว่าแต่ละคณะและแต่ละสาขาวิชามีสัดส่วนการคำนวณคะแนน GPAX กับ O-NET เหมือนๆ กัน แต่ต่างกันที่สัดส่วนการคำนวณคะแนน GAT/PAT

GPAX 20%  =  6,000 คะแนน

ส่วนนี้คำนวณจากเกรดเฉลย 6 เทอม สามารถดูได้จากใบ ปพ.1 ที่ได้จากโรงเรียนเมื่อจบการศึกษา โดยนำเกรดเฉลี่ยสะสมที่ได้มาคูณด้วย 1,500 ก็จะได้คะแนนที่จะนำไปรวมกับส่วนอื่นๆ ซึ่งส่วนนี้มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 6,000 คะแนน

GPAX  x  1,500

O-NET 30%  =  9,000 คะแนน

ส่วนนี้มีการปรับสัดส่วนใหม่จากเดิมใช้คะแนนจาก 8 วิชา เปลี่ยนมาเป็นใช้คะแนนจาก 5 วิชา วิชาละ 6% ดังนี้ 

 1. ภาษาไทย 6%
 2. สังคม 6%
 3. ภาษาอังกฤษ 6%
 4. คณิตศาสตร์ 6%
 5. วิทยาศาสตร์ 6%

โดยวิธีการคำนวณคะแนนก็คือเอาคะแนนแต่ละวิชาข้างบนมารวมกัน เสร็จแล้วให้คูณด้วย 18 ซึ่งจะได้คะแนนที่เอาไปรวมกับส่วนอื่นๆ

(ภาษาไทย + สังคม + ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ + วิทยาศาสตร์)  x  18

โดยคะแนนเต็มจากส่วนของ O-NET คือ 9,000 คะแนน

GAT/PAT 50%  รวมกัน  15,000 คะแนน

คะแนนที่ได้จากส่วนนี้จะมีคะแนนเต็ม 15,000 คะแนน แต่วิธีการคำนวณจะแตกต่างกันแล้วแต่กลุ่มคณะและสาขาวิชา โดยแบ่งเป็น 9 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

 1. กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  1.1 คณะสัตวแพทย์, คณะสหเวชศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
        GAT  20%  +  PAT2  30%
  1.2 คณะทันตแพทยศาสตร์
        GAT  20%  +  PAT1  10%  +  PAT2  20%
  1.3 คณะเภสัชศาสตร์
        GAT  10%  + PAT2  40%
 2. กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
  2.1 คณะวิทยาศาสตร์, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
        GAT  10%  +  PAT1  10%  +  PAT2  30%
  2.2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
        GAT  10%  +  PAT1  20%  +  PAT2  20%
 3. กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์
        GAT  15%  +  PAT2  15%  +  PAT3  20%
 4. กลุ่มคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
        GAT  10%  +  PAT4  40%
 5. กลุ่มคณะเกษตรศาสตร์, คณะวนศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, คณะเทคโนโลยีเกษตร
        GAT  10%  +  PAT1  10%  +  PAT2  30%
 6. กลุ่มคณะบริหาร พาณิชยศาสตร์ และบัญชี
  6.1 คณะบริหารธุรกิจ, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, คณะเศรษฐศาสตร์
        GAT  30%  +  PAT1  20%
  6.2 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        รูปแบบที่ 1   GAT  50%
        รูปแบบที่ 2   GAT  40%  +  PAT7 (เลือก 1 วิชา)  10%
 7. กลุ่มคณะครุศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, พลศึกษา และสุขศึกษา
        รูปแบบที่ 1   GAT  20%  +  PAT5  30%
        รูปแบบที่ 2   GAT  10%  +  PAT5  20%  +  PAT1/2/3/4/6/7 (เลือก 1 วิชา)  20%
 8. กลุ่มคณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะวิจิตรศิลป์, คณะดุริยางคศิลป์, คณะศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ และคณะศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
       GAT  10%  +  PAT4/6 (เลือก 1 วิชา)  40%
 9. กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะนิเทศศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์, คณะอักษรศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะสังคมวิทยา และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  9.1 พื้นฐานวิทย์
        GAT  30%  +  PAT1  20%
  9.2 พื้นฐานศิลป์
        รูปแบบที่ 1   GAT  50%
        รูปแบบที่ 2   GAT  30%  +  PAT7 (เลือก 1 วิชา)  20%

รายละเอียดสัดส่วนคะแนน GAT/PAT นี้เรียกว่า "ระเบียบการแอดมิชชั่น" จะสามารถหาดาวโหลดได้จากเว็บไซต์ของ สอท. ซึ่งจะเปิดให้ดาวโหลดได้ผ่านเว็บไซต์ www.cuas.or.th ประมาณเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป น้องๆ สามารถหาไฟล์ระเบียบการของปีที่แล้วมาดูเป็นแนวทางได้ที่ http://www.cuas.or.th/downloads/ADM58_book.pdf

วิธีการคำนวณคะแนนในส่วนนี้ คือ นำคะแนนวิชาที่ต้องใช้ครั้งที่ได้คะแนนดีที่สุดมาคูณกับตัวเลข % ของแต่ละวิชา เช่น กลุ่มคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ต้องใช้ GAT  10%  +  PAT4  40% ก็คำนวณโดย

(คะแนน GAT  x  10)  +  (คะแนน PAT4  x  40)

ตัวอย่างการคำนวณคะแนนแอดมิชชั่น

เด็กชายต้นน้อยมีเกรดเฉลี่ยรวม GPAX = 3.12 

ได้คะแนน O-NET ดังนี้

 1. ภาษาไทย 70 คะแนน
 2. สังคม 35 คะแนน
 3. ภาษาอังกฤษ 53 คะแนน
 4. คณิตศาสตร์ 40 คะแนน
 5. วิทยาศาสตร์ 45 คะแนน

คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1 ดังนี้

 1. GAT  200 คะแนน
 2. PAT1  102 คะแนน

คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 2 ดังนี้

 1. GAT    250 คะแนน
 2. PAT1   93 คะแนน
 3. PAT2  100 คะแนน

จากคะแนนของเด็กชายต้นน้อย ถ้าหากเขายื่นคะแนนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ซึ่งใช้ GAT 30% และ PAT1 20% เขาจะได้คะแนน 18,594 คะแนน โดยมีวิธีคำนวณดังนี้

 • คะแนนจาก GPAX = 3.12 x 1,500 = 4,680
 • คะแนนจาก O-NET = (70 + 35 + 53 + 40 + 45) x 18  = 4,374
 • คะแนนจาก GAT/PAT = (GAT x 30) + (PAT1 x 20) = (250 x 30) + (102 x 20) = 9,540
  (สังเกตุว่าคะแนน GAT กับ PAT1 ที่นำมาใช้คำนวณ เลือกเอาครั้งที่คะแนนสูงสุดโดยไม่จำเป็นต้องเป็นครั้งเดียวกัน)

รวมคะแนนจากทั้งสามส่วนจะได้คะแนนแอดมิชชั่นสำหรับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เท่ากับ 4,680 + 4,374 + 9,540 = 18,594 คะแนน

แต่ถ้าหากเด็กชายต้นน้อยยื่นคะแนนในคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งใช้สัดส่วน GAT 10%, PAT1 10% และ PAT2 30% เขาจะได้คะแนน 15,574 คะแนน โดยคำนวณดังนี้

 • คะแนนจาก GPAX = 3.12 x 1,500 = 4,680
 • คะแนนจาก O-NET = (70 + 35 + 53 + 40 + 45) x 18 = 4,374
 • คะแนนจาก GAT/PAT = (GAT x 10) + (PAT1 x 10) + (PAT2 x 30) = (250 x 10) + (102 x 10) + (100 x 30) = 6,520

รวมคะแนนจากทั้งสามส่วนจะได้คะแนนแอดมิชชั่นสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ เท่ากับ 4,680 + 4,374 + 6,520 = 15,574 คะแนน

จะเห็นว่าจากการคำนวณคะแนนของทั้งสองคณะ คะแนนจาก GPAX และ O-NET มีการคำนวณเหมือนกันและเท่ากันด้วย แต่ส่วนที่แตกต่างกัน คือ คะแนนที่คำนวณจาก GAT/PAT นั่นเอง

เห็นแล้วใช่มั้ยครับว่าไม่ว่าคะแนนส่วนไหนก็มีความสำคัญกับการเลือกคณะรอบแอดมิชชั่นทั้งสิ้น น้อง ๆ ม.ปลาย ทุกคนควรพยายามทำ GPA ให้มีค่าสูงๆ ไว้ตั้งแต่ ม.4 เพื่อให้ท้ายที่สุดตอนจบ ม.6 จะได้มีคะแนนจาก GPAX สูงตามไปด้วยในการคำนวณคะแนนแอดมิชชั่น โชคดีกันทุกคนนะครับ :)

โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน