โดเมน-เรนจ์ของฟังก์ชัน (Function Domain and Range)


การหาโดเมน-เรนจ์

  • จากคู่อันดับ
  • จากกราฟ
  • จากเงื่อนไข
คำคล้าย: 
  • โดเมน-เรนจ์ของฟังก์ชัน
  • Function Domain and Range