โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

PAT 5 มีนาคม 2554

รวมจากข้อสอบจริง PAT 5 มีนาคม 2554

รวมจากข้อสอบจริง PAT 5 มีนาคม 2554

150 ข้อ

 1. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 1 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 2. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 2 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 3. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 3 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 4. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 4 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 5. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 6. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 6 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 7. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 7 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 8. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 8 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 9. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 9 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 10. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 10 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 11. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 11 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 12. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 12 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 13. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 13 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 14. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 14 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 15. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 15 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 16. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 16 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 17. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 17 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 18. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 18 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 19. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 19 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 20. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 20 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 21. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 21 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 22. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 22 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 23. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 23 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 24. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 24 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 25. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 25 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 26. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 26 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 27. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 27 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 28. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 28 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 29. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 29 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 30. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 30 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 31. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 31 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 32. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 32 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 33. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 33 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 34. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 34 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 35. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 35 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 36. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 36 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 37. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 37 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 38. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 38 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 39. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 39 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 40. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 40 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 41. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 41 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 42. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 42 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 43. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 43 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 44. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 44 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 45. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 45 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 46. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 46 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 47. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 47 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 48. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 48 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 49. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 49 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 50. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 50 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 51. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 51 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 52. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 52 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 53. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 53 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 54. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 54 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 55. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 55 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 56. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 56 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 57. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 57 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 58. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 58 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 59. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 59 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 60. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 60 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 61. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 61 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 62. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 62 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 63. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 63 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 64. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 64 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 65. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 65 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 66. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 66 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 67. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 67 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 68. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 68 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 69. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 69 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 70. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 70 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 71. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 71 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 72. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 72 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 73. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 73 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 74. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 74 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 75. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 76. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 76 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 77. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 77 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 78. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 78 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 79. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 79 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 80. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 80 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 81. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 81 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 82. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 82 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 83. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 83 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 84. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 84 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 85. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 85 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 86. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 86 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 87. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 87 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 88. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 88 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 89. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 89 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 90. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 90 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 91. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 91 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 92. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 92 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 93. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 93 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 94. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 94 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 95. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 95 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 96. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 96 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 97. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 97 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 98. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 98 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 99. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 99 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 100. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 100 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 101. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 101 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 102. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 102 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 103. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 103 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 104. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 104 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 105. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 105 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 106. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 106 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 107. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 107 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 108. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 108 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 109. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 109 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 110. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 110 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 111. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 111 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 112. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 112 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 113. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 113 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 114. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 114 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 115. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 115 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 116. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 116 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 117. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 117 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 118. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 118 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 119. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 119 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 120. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 120 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 121. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 121 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 122. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 122 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 123. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 123 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 124. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 124 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 125. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 125 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 126. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 126 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 127. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 127 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 128. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 128 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 129. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 129 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 130. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 130 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 131. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 131 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 132. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 132 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 133. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 133 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 134. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 134 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 135. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 135 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 136. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 136 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 137. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 137 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 138. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 138 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 139. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 139 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 140. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 140 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 141. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 141 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 142. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 142 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 143. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 143 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 144. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 144 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 145. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 145 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 146. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 146 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 147. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 147 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 148. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 148 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 149. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 149 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 150. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 150 ความถนัดทางวิชาชีพครู