โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

PAT1 ตุลาคม 2552

ความยากและเนื้อหาในข้อสอบใกล้เคียงกับปัจจุบัน เหมาะสำหรับซ้อมฝึกจับเวลาทำทั้งชุด

ข้อสอบ PAT 1 ตุลา 52 เริ่มมาตรฐานข้อสอบมหาโหด PAT1 ที่ลดค่าเฉลี่ยคะแนนของเด็กทั่วประเทศลงไปอยู่แถวๆ 60 คะแนนจาก 300 คะแนน ชุดนี้จึงเหมาะสำหรับเอาไว้ซ้อมจับเวลาสำหรับคนที่ต้องการข้อสอบทั้งชุดไว้ฝึกทำแข่งกับเวลา 180 นาที ระดับความยากและการกระจายตัวของเนื้อหาในข้อสอบใกล้เคียงกับข้อสอบ PAT 1 ในปัจจุบัน แต่แตกต่างกันที่จำนวนข้อและสัดส่วนการให้คะแนนที่ยังเป็นสัดส่วนเก่า คือช้อยส์ข้อละ 5 คะแนน และเติมตัวเลขข้อละ 7 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 300 คะแนนเท่าเดิม

50 ข้อ

 1. ความยาก : ยาก ข้อ 1 ตรรกศาสตร์
 2. ความยาก : ง่าย ข้อ 2 ตรรกศาสตร์
 3. ความยาก : ง่าย ข้อ 3 เซต
 4. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 4 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 5. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 5 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 6. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 6 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 7. ความยาก : ง่าย ข้อ 7 ตรีโกณมิติ
 8. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 8 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 9. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 9 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 10. ความยาก : ง่าย ข้อ 10 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 11. ความยาก : ง่าย ข้อ 11 เมทริกซ์
 12. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 12 เมทริกซ์
 13. ความยาก : ง่าย ข้อ 13 เวกเตอร์
 14. ความยาก : ยาก ข้อ 14 ลำดับและอนุกรม
 15. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 15 จำนวนเชิงซ้อน
 16. ความยาก : ง่าย ข้อ 16 ความน่าจะเป็น
 17. ความยาก : ง่าย ข้อ 17 ความน่าจะเป็น
 18. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 18 ความน่าจะเป็น
 19. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 19 สถิติ
 20. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 20 สถิติ
 21. ความยาก : โหดสัส ข้อ 21 ปัญหาเชาว์
 22. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 22 ตรีโกณมิติ
 23. ความยาก : ยาก ข้อ 23 ปัญหาเชาว์
 24. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 24 ปัญหาเชาว์
 25. ความยาก : ยาก ข้อ 25 ปัญหาเชาว์
 26. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 26 เซต
 27. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 27 ทฤษฎีจำนวน
 28. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 28 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 29. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 29 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 30. ความยาก : ยาก ข้อ 30 ตรีโกณมิติ
 31. ความยาก : ยาก ข้อ 31 ตรีโกณมิติ
 32. ความยาก : ยาก ข้อ 32 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 33. ความยาก : ยาก ข้อ 33 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 34. ความยาก : ยาก ข้อ 34 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 35. ความยาก : ยาก ข้อ 35 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 36. ความยาก : ง่าย ข้อ 36 เมทริกซ์
 37. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 37 เวกเตอร์
 38. ความยาก : ยาก ข้อ 38 จำนวนเชิงซ้อน
 39. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 39 กำหนดการเชิงเส้น
 40. ความยาก : ยาก ข้อ 40 ลำดับและอนุกรม
 41. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 41 ลำดับและอนุกรม
 42. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 42 แคลคูลัส
 43. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 43 แคลคูลัส
 44. ความยาก : ยาก ข้อ 44 แคลคูลัส
 45. ความยาก : ยาก ข้อ 45 ความน่าจะเป็น
 46. ความยาก : ง่าย ข้อ 46 ความน่าจะเป็น
 47. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 47 สถิติ
 48. ความยาก : ยาก ข้อ 48 สถิติ
 49. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 49 สถิติ
 50. ความยาก : ง่าย ข้อ 50 สถิติ