O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.6 กุมภาพันธ์ 2552

รวมจากข้อสอบจริง O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กุมภาพันธ์ 2552

รวมจากข้อสอบจริง O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กุมภาพันธ์ 2552

100 ข้อ

 1. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 1 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 2. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 2 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 3. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 3 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 4. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 4 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 5. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 5 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 6. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 6 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 7. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 7 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 8. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 8 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 9. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 9 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 10. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 10 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 11. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 11 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 12. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 12 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 13. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 13 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 14. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 14 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 15. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 15 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 16. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 16 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 17. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 17 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 18. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 18 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 19. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 19 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 20. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 20 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 21. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 21 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 22. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 22 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 23. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 23 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 24. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 24 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 25. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 25 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 26. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 26 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 27. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 27 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 28. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 28 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 29. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 29 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 30. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 30 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 31. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 31 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 32. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 32 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 33. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 33 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 34. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 34 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 35. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 35 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 36. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 36 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 37. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 37 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 38. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 38 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 39. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 39 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 40. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 40 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 41. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 41 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 42. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 42 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 43. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 43 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 44. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 44 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 45. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 45 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 46. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 46 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 47. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 47 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 48. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 48 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 49. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 49 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 50. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 50 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 51. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 51 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 52. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 52 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 53. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 53 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 54. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 54 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 55. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 55 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 56. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 56 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 57. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 57 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 58. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 58 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 59. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 59 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 60. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 60 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 61. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 61 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 62. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 62 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 63. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 63 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 64. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 64 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 65. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 65 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 66. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 66 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 67. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 67 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 68. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 68 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 69. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 69 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 70. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 70 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 71. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 71 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 72. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 72 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 73. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 73 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 74. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 74 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 75. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 75 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 76. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 76 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 77. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 77 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 78. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 78 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 79. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 79 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 80. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 80 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 81. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 81 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 82. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 82 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 83. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 83 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 84. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 84 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 85. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 85 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 86. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 86 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 87. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 87 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 88. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 88 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 89. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 89 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 90. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 90 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 91. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 91 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 92. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 92 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 93. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 93 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 94. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 94 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 95. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 95 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 96. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 96 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 97. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 97 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 98. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 98 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 99. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 99 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 100. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 100 O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม