ตะลุยข้อสอบ Error Identification ชุดที่ 1

ข้อสอบ Part Grammar ที่ออกเกือบทุกสนาม เก็บคะแนนได้ไม่ยาก

ข้อสอบ Error Identification เป็นข้อสอบที่วัดทักษะด้านไวยากรณ์ของผู้สอบ โดยให้เราสังเกตว่าส่วนใดของประโยคมีการใช้ หลักไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง

วัด skill : ความรู้เรื่อง grammar และด้านโครงสร้างประโยค (sentence structure) 

Trick! grammar 5 เรื่องที่ออกบ่อยครอบคลุม 70% ของข้อสอบ!

⚫Part of Speech  ⚫Connectors 

⚫Subject-Verb Agreement ⚫Tenses 

⚫Present/Past Participles - Present (V.ing) Past (V.3)