โดย พี่ต้น โอเพ่นดูเรียน

คณิตศาสตร์ กสพท. ชุดที่ 1

โจทย์ทุกข้อที่ควรรู้สำหรับว่าที่นักศึกษาแพทย์ รวมแนวข้อสอบจากปี 50 ถึงปัจจุบัน

25 ข้อ

 1. ความยาก : ยาก ข้อ 1 ตรีโกณมิติ
 2. ความยาก : ยาก ข้อ 2 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 3. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 3 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 4. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน, เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 5. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 5 เมทริกซ์
 6. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 6 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 7. ความยาก : ยาก ข้อ 7 ความน่าจะเป็น
 8. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 8 เซต
 9. ความยาก : ยาก ข้อ 9 ลำดับและอนุกรม
 10. ความยาก : ยาก ข้อ 10 เซต
 11. ความยาก : ยาก ข้อ 11 ตรีโกณมิติ
 12. ความยาก : ยาก ข้อ 12 จำนวนเชิงซ้อน, ลำดับและอนุกรม
 13. ความยาก : ยาก ข้อ 13 ลำดับและอนุกรม
 14. ความยาก : ยาก ข้อ 14 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 15. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 15 เวกเตอร์
 16. ความยาก : ยาก ข้อ 16 ตรรกศาสตร์, ความน่าจะเป็น
 17. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 17 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน, แคลคูลัส
 18. ความยาก : ยาก ข้อ 18 ทฤษฎีจำนวน, ความน่าจะเป็น
 19. ความยาก : ยาก ข้อ 19 สถิติ
 20. ความยาก : ยาก ข้อ 20 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน, ความน่าจะเป็น
 21. ความยาก : ยาก ข้อ 21 แคลคูลัส
 22. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 22 ทฤษฎีจำนวน
 23. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 23 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ, ตรรกศาสตร์
 24. ความยาก : ยาก ข้อ 24 แคลคูลัส
 25. ความยาก : ยาก ข้อ 25 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ, เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย