กำหนดให้
1. สิ่งมีชีวิตอาจมีเพียงเซลล์เดียวหรือมีหลายเซลล์แต่ต้องมีสารพันธุกรรมภายในโครงสร้างเซลล์
2. เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตที่มีการจัดระบบการทำงานภายในโครงสร้างเซลล์
3. เซลล์แรกเริ่มมีวิวัฒนาการมาจากสิ่งมีไม่มีชีวิต มีผลทำให้สิ่งไม่มีชีวิตแปรสภาพเป็นสิ่งมีชีวิตได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ข้อความใดถูกต้อง

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด