ส่วนของเซลล์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในที่นี้คือ
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด