9 วิชาสามัญ ภาษาไทย มีนาคม 2561

รวมจากข้อสอบจริง 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย มีนาคม 2561

รวมจากข้อสอบจริง 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย มีนาคม 2561

50 ข้อ

 1. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 1 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 2. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 2 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 3. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 3 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 4. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 4 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 5. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 5 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 6. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 6 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 7. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 7 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 8. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 8 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 9. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 9 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 10. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 10 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 11. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 11 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 12. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 12 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 13. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 13 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 14. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 14 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 15. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 15 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 16. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 16 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 17. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 17 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 18. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 18 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 19. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 19 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 20. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 20 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 21. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 21 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 22. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 22 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 23. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 23 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 24. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 24 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 25. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 25 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 26. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 26 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 27. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 27 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 28. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 28 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 29. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 29 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 30. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 30 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 31. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 31 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 32. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 32 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 33. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 33 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 34. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 34 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 35. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 35 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 36. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 36 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 37. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 37 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 38. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 38 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 39. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 39 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 40. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 40 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 41. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 41 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 42. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 42 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 43. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 43 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 44. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 44 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 45. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 45 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 46. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 46 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 47. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 47 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 48. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 48 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 49. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 49 7 วิชาสามัญภาษาไทย
 50. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 50 7 วิชาสามัญภาษาไทย