ภาษาอังกฤษ 9 วิชาสามัญ มีนาคม 2561

รวมจากข้อสอบจริง 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ ปี 2561 รวมทุกพาร์ท

รวมจากข้อสอบจริง 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ ปี 2561

80 ข้อ

 1. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 1 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 2. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 2 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 3. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 3 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 4. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 4 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 5. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 5 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 6. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 6 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 7. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 7 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 8. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 8 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 9. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 9 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 10. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 10 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 11. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 11 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 12. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 12 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 13. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 13 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 14. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 14 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 15. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 15 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 16. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 16 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 17. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 17 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 18. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 18 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 19. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 19 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 20. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 20 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 21. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 21 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 22. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 22 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 23. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 23 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 24. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 24 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 25. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 25 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 26. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 26 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 27. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 27 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 28. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 28 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 29. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 29 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 30. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 30 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 31. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 31 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 32. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 32 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 33. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 33 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 34. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 34 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 35. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 35 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 36. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 36 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 37. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 37 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 38. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 38 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 39. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 39 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 40. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 40 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 41. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 41 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 42. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 42 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 43. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 43 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 44. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 44 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 45. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 45 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 46. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 46 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 47. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 47 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 48. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 48 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 49. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 49 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 50. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 50 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 51. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 51 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 52. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 52 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 53. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 53 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 54. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 54 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 55. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 55 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 56. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 56 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 57. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 57 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 58. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 58 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 59. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 59 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 60. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 60 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 61. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 61 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 62. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 62 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 63. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 63 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 64. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 64 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 65. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 65 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 66. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 66 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 67. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 67 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 68. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 68 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 69. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 69 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 70. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 70 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 71. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 71 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 72. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 72 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 73. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 73 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 74. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 74 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 75. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 75 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 76. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 76 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 77. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 77 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 78. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 78 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 79. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 79 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ
 80. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 80 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ